Finansmotion 50/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 50/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Dennis Jansson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nytt moment under kapitel 47.03 avseende kompensation till småföretag för kostnader i samband med skattegränsklarering.

 

 

Inför Ålänningarnas val om medlemskap i EU framfördes argumentet ”förenklad handel mellan EU-länderna” som det starkaste argumentet att rösta ja. De åländska företagarna har dock inte erhållit förenklade handelsmöjligheter utan istället ålagts extra kostnader för gränshanteringen både mot öst och väst.

 

Den åländska rederinäringen kan tack vare detta fortsätta sin skattefria handel ombord på fartygen och mycket goda kommunikationer finns därmed till Åland. Rederinäringen genererar stora överskott till landskapets kassa varför detta förslag bör finansieras med medel från dessa intäkter.

 

De företag som drabbas värst är de småföretag som ej har en egen ekonomiavdelning utan måste köpa klareringstjänsten av en speditör. Utöver denna extrakostnad finns även problemet att inget företag i EU känner till att Åland är räknat som tredje land då vi utåt, av nationalmakten, alltid presenteras som Finland, vilket skapar många timmars förklarande för varje ny leverantör som ett företag börjar samarbeta med.

 

Under de senaste 8 åren har flera finansansvariga lovat lösa problemet med avsaknat VAT-nr utan framgång. Därför är det nu hög tid att till en början kompensera småföretagen som är värst drabbade av merkostnaden för gränsklarering.

 

Kompensationen skall ske kvartalsvis mot redovisning till näringsavdelningen i efterskott

 

Kostnaden för detta beräknas till 250 000 euro och finansieras genom att momentet 49.95.90, överföring till utjämningsfond, minskas med motsvarande summa.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

att ett nytt moment 47.03.50 med ett anslag om 250 000 euro för kompensation av merkostnader för småföretag till följd av klareringskostnader förorsakade av Ålands utanförskap i EU:s samt  

 

att momentet 49.95.90 minskas med 250 000 euro

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Dennis Jansson