Finansmotion 50/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 50/2010-2011

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Äldreomsorg, ändring av motivering

 

 

Kommunerna har ansvar för de äldres sociala omsorg. Landskapet genom ÅHS ansvarar för den medicinska vården. En del kommuner har byggt ut sitt äldreboende så att det ställvis kan jämföras med en vårdavdelning och därmed tagit på sig vårdansvar och kostnader som ankommer på ÅHS. Gullåsen är den enhet inom ÅHS som ansvarar för de äldre som intagits på medicinska grunder samtidigt som den inrymmer långtidsplatser för äldre som kommunen betalar. På grund av platsbrist på Gullåsen och trots att klienterna fortfarande är i behov av medicinsk vård, flyttas äldre utskrivna personer till sitt eget boende, alternativt till kommunernas serviceboende eller deras institution.

     För att uppnå en god vård och omsorg av de äldre måste landskapsregeringen fatta beslut om hur arbetet mellan hälso- och sjukvård och kommunernas sociala tjänster framdeles skall organiseras.

     Det måste fattas strategiska beslut i frågan och det viktigaste styrmedlet är lagstiftning.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitlet 45.10 Övriga sociala utgifter; äldreomsorg kompletteras med följande: ”Arbetet kring äldreomsorgen präglas av revideringen av såväl ÅHS-lagen som av socialvårdslagen i syfte att tydliggöra ansvars- och kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

 

Danne Sundman                       

 

 

 

Mika Nordberg