Finansmotion 51/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 51/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 44.01 Allmän förvaltning

 

 

Många kommuner har problem med minskande skattebas. Detta beror på flera faktorer; kommunernas rätt att beskatta har kringskurits och många kommuner är idag helt beroende av förvärvsinkomstbeskattningen. Detta gör kommunen sårbar för demografiska förskjutningar, t.ex. väldigt ung eller en åldrig befolkning. För att öka buketten av skatteinstrument borde fastighetsskatten reformeras i syfte att möjliggöra för kommunerna att bredda sin skattebas med hjälp av fastighetsskatten. Detta genom att genomföra en skatteväxling där de som idag inte betalar skatt i kommunerna skulle komma att göra det i större utsträckning. Dels bör intervallen innanför vilken det är tillåtet att beskatta ändras och dels bör ett avdrag i förvärvsinkomstbeskattningen införas för att ett eventuellt ökat uttag av fastighetsskatt inte skall drabba dem som betalar förvärvsinkomstskatt i kommunerna. Sålunda ökar inte skattetrycket utan skattebasen breddas istället. Ett system för kompensation mellan de åländska kommunerna för beskattning av fritidsbostäder bör vara en ingrediens i detta avdrag.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att det fogas ett tillägg till motiveringen under kapitel 44.01 under rubriken ”Målsättningar för 2007” enligt följande: ”- En revidering av fastighetsskatteinstrumentet görs under året för att möjliggöra en utökning av skattebasen för kommunerna.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Fredrik Karlström

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm