Finansmotion 52/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 52/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson m.fl.

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av rubrik och motivering under moment 45.54.77

 

 

Vi föreslår att texten ändras så att den motsvarar den text som finansutskottet och lagtinget enhälligt godkände i 2005 års budget för byggande av regleringsdamm och småbåtssluss i Vargsundsådran.

     Finansutskottet underströk att anslaget skulle användas för att förverkliga det projekt som landskapsregeringen ansökt om miljötillstånd för hos miljöprövningsnämnden. I det projektet ingår en slussanordning för båttrafiken. Om det visade sig att de anslagna medlen var otillräckliga skulle landskapsregeringen återkomma till lagtinget i en tilläggsbudget.

     Av för mig okänd anledning har landskapsregeringen inte verkställt lagtingets enhälliga beslut. Konsekvenserna av detta blir stora, bl.a. går troligen nästa års fiskvandring till stora delar förlorad.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

1.       att rubriken för moment 45.54.77 får följande lydelse: Byggande av regleringsdamm med småbåtssluss i Vargsundsådran.

2.       att sista meningen utgår och ersätts med landskapsregeringen får återkomma till lagtinget i en tilläggsbudget om de anslagna medlen är otillräckliga.

 

 

Mariehamn den 17 november 2005

 

 

Sune Mattsson

 

 

Roger Eriksson

 

 

Åke Mattsson

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Katrin Sjögren

Viveka Eriksson