Finansmotion 52/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 52/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapets finansiering för landsbygdens utveckling, minskning av anslag

 

Den totala finansieringsramen för programmet för landsbygdens utveckling för åren 2007-2013 ökar med 2,2 miljoner euro. Av dessa utgör landskapets andel 1,6 miljoner euro. Nya medel från EU har tillkommit för insatser som är kopplade till det europeiska jordbrukets nya utmaningar, ca. 600.000 euro. Av den nya finansieringsramen på 59,2 miljoner för jordbruket är 41 miljoner nationella medel, dvs åländska pengar. Kompensationsbidraget på Åland är fastställt till 200 euro/ha medan motsvarande bidrag i riket inom samma klimatzon är 150 euro/ha och i Sverige ca 70 euro/ha. Bidraget på Åland är således betydligt högre än i omkringliggande regioner. När finansieringen för Axel 2 program 212 kompensationsbidrag och program 214 miljöstöd planerades var det inte politiskt klarlagt vilken stödnivå som skulle gälla. I textdelen stod 200 euro/ha medan sifferdelen utgick ifrån ett lägre stöd. Detta justerades inte då nuvarande landskapsregering den 13.12.2007 slutgiltigt godkände programmet och skickade det till Europeiska kommissionen. Detta ”räknefel” har lett till att medlen för kompensationsbidrag på 200 euro/ha inte är tillräckliga. Därför beslöt landskapsregeringen den 25.06.2009 att flytta över 3,7 miljoner från program 214 miljöstöd till program 212 kompensationsbidrag. Åtgärden var inte miljöpolitiskt motiverad. Grunden för beslutet var att medlen för kompensationsbidraget var otillräckliga. Signalen från landskapsregeringen kan uppfattas så att det inte är viktigt att uppfylla kraven för miljöstöd. Landskapsregeringen kunde ha resonerat annorlunda ifall man hade haft en progressiv miljöpolitik inom jordbrukssektorn. Antingen kan man ha arbetat mer aktivt för att motivera fler jordbrukare att uppfylla kraven för miljöstöd eller gått in för att sänka summan per hektar så att den totala finansieringsramen på 56,9 skulle räcka till. Eftersom flertalet avtal ska tecknas inom kort finns det alla möjligheter att på ett någorlunda rättvist sätt justera i bidragsnivåerna. Om alla ska spara, vilket är regeringens devis i dessa tider, så är det rimligt att åtgärderna också omfattar dem som lyfter kompensationsbidrag inom jordbruket.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.17.43. Landsbygdens finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 (RF) sänks med 1.600.000 euro.

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen