Finansmotion 55/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 55/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åtgärder för aktivare skogsbruk

 

 

Det pratas i många näringssammanhang om kluster. Skogsklustret på Åland är i ekonomiska termer betydande, enligt Skogsforskningsinstitutet METLA är produktionen (skogsbruk och förädling) värd 24,89 miljoner €. Skogsnäringen med kringeffekter bidrar till sysselsättningen i högre grad än många tror.

 

Tillväxten och virkesförrådet i de åländska skogarna är rekordhöga och utrymmet för slutavverkningar och behovet av beståndsvårdande skötselåtgärder är stort. Det är viktigt att få till stånd högre aktivitet ute i skogarna. Ålands skogsvårdsförening har tidigare varit betydligt aktivare när det gäller den biten. Men också skogsbruksbyrån behöver ta en mera aktiv roll och lite resa sig från den dagliga byråkratin. Skogsegendomar ägs många gånger av sterbhus, stadsbor mm. dvs. folk som inte bor i anslutning till skogsinnehavet och inte har det naturliga intresset och kunskapen om hur ett aktivt skogsbruk bedrivs. Därför är det viktigt att de skogliga aktörerna bedriver en mer uppsökande verksamhet. Inte bara för att få till stånd slutavverkningar, utan också beståndsvårdande skötselåtgärder.

 

Skogsbruksåtgärder är mycket viktiga för att inte skogsvården och den långsiktiga tillgången på kvalitativa trävaror till den åländska skogsindustrin ska försummas. Av kapitelmotiveringarna under 47.21 framgår det att målsättningen för röjningen är en areal om 700 hektar per år. Behovet torde vara det dubbla och anslagen bör höjas. Något LR kan återkomma med i tilläggsbudget efter att den skogliga aktiviteten tagit mera fart. Skogsbruksplaneringen är ett viktigt instrument för att engagera skogsägarna. Idag är ungefär 50 % av skogsmarken planerad. Den siffran bör höjas och det kan bland annat göras genom att planerna inte görs så detaljerade och småskaliga.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att ett nytt stycke införs under de allmänna motiveringarna under rubriken ”SKOGSBRUK” som lyder enligt följande: ”Skogsbruksbyrån kommer under året i samarbete med övriga aktörer inom skogsbruket på Åland starta upp ett projekt med målsättningen att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning och ekonomisk tillväxt för den åländska skogsnäringen.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson