Finansmotion 56/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 56/2006-2007

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring i allmänna motiveringarna,

Utbildnings- och kulturpolitik

 

 

I allmänna motiveringen under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik
ingår en skrivelse om en utbildningsreform, Struktur-07. Enligt vår mening har reformarbetet påbörjats i fel ända med en färdig organisationslösning där innehåll och strategier införs i efterhand.

     Vi efterlyser ett bättre underlag för en utbildningspolitisk diskussion där gymnasieutbildningens strategier och målsättningar skall utgöra utgångspunkter för den organisatoriska formen. Vi vill betona vikten av öppen
diskussion och ett brett deltagande i debatten, framförallt från studerande, föräldrar och lärare.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att texten i fjärde stycket under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik som handlar om Struktur 07 ersätts med följande skrivning:

"Reformarbetet för gymnasialstadiet fortsätter med målet att öka möjligheterna till samverkan mellan de olika gymnasieskolorna och ge de studerande utökade valmöjligheter. Särskilt vikt läggs vid lärarnas anställningsförhållanden med syftet att likställa arbetsvillkor och öka flexibiliteten. I utvecklingen av yrkes-,
läroavtals- och vuxenutbildningen skall samordning med näringslivet och anpassning till arbetsmarknadens behov betonas. Målet är att på sikt stärka gymnasieutbildningens strategiska betydelse för det åländska samhället, att höja kvaliteten och effektiviteten samt att utjämna skillnaderna i status mellan praktisk och teoretisk utbildning. I reformarbetet läggs stor vikt vid de studerandes, föräldrarnas och lärarnas deltagande. Lagtinget kommer under våren 2007 att föreläggas ett meddelande som behandlar utbildningsstrategier för Åland, alternativa former för samverkan mellan olika utbildningsinstitutioner på Åland och i omgivningen samt behov av ny lagstiftning och regleringar."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

 

 

Åke Mattsson

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren