Finansmotion 56/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 56/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Handlingsplan för minskning av kravet på finska inom näringslivet

 

I budgeten för 2011 uttrycker landskapsregeringen under rubriken "Självstyrelseutveckling", underrubriken "Språk", en stark oro över det svenska språkets utveckling och ställning i riket. Landskapsregeringen föreslår att en partsammansatt arbetsgrupp skall tillsättas för att klarlägga de krav lagstiftningen ställer på regeringen i språksammanhang och för att utarbeta konkreta åtgärdsförslag för att trygga den språkliga service som självstyrelselagen föreskriver.

 

Med hänvisning till de rapporter ÅSUB publicerat fastställs att språkproblemet är betydligt mer omfattande än att gälla enbart den offentliga servicen. Kraven på kunskaper i finska i det åländska näringslivet försvårar allvarligt möjligheterna för enspråkigt svenska ålänningar att konkurrera om jobben, vilket direkt strider mot självstyrelsens grundläggande innebörd om att det skall gå att bo och arbeta på svenska på Åland.

En allvarlig effekt av detta språkkrav är att de ålänningar som valt att studera utanför Finland inte återvänder hem på grund av språkkraven i finska.

 

Landskapsregeringen bör aktivt främja möjligheterna för näringslivet att etablera sig också utanför den finska marknaden för att på så sätt skapa arbetsplatser utan krav på finska. Landskapet bör också under året utarbeta en åtgärdsplan för att möjliggöra och marknadsföra en återflyttning hem för utlandsstuderande med tonvikt på att skapa nya åländska företag där de återflyttades resurser i form av nätverk och expertkunskap tillvaratas.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att det i de allmänna motiveringarna till det sista stycket under rubriken "SJÄLVSTYRELSEUTVECKLING", underrubriken "Språk", sidan 4, fogas följande tillägg: "För att trygga svenskspråkiga arbetsplatser i åländska företag avser landskapsregeringen att tillsätta en kommitté med representanter från landskapsregeringen, näringslivet och studentorganisationerna med uppdraget att utarbeta ett förslag till handlingsplan med syftet att främja gränsöverskridande näringsverksamhet mot Sverige samt utarbeta en åtgärdsplan för att möjliggöra och marknadsföra en återflyttning hem för utlandsstuderande, med tonvikt på att skapa nya åländska företag där de återflyttades resurser i form av nätverk och expertkunskap tillvaratas.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson