Finansmotion 59/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 59/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 48.30.77
Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

 

 

Våra huvudleder är tungt trafikerade. Färjetrafikens avgångs- och ankomsthamnar gör att trafikmängden längs huvudvägarna är både tung och stor.

Samtidigt saknas cykelleder längs huvudlederna.

     Att som fotgängare eller cyklist ta sig fram längs huvudvägar är äventyrligt och farligt. Åland säljs till turisterna som cykelparadis men vi kan inte ännu bjuda på trygga vägar. Och problemen är störst ju närmare Mariehamn man kommer.

     På huvudled 1 (Mariehamn –Eckerö) finns det brister vad gång- och cykelvägar beträffar. Sträckan Svibybron-4-vägskorsningen i Gottby är i stort behov av cykel-och gångbana.En grönskyltad cykelled finns visserligen från huvudleden via Kungsö till Gottby, men med tanke på lokalbefolkningens behov är sträckan ända till Gottby motiverad. Nya planlagda bostadsområden har börjat bebyggas i Kungsö och även i övrigt ökar bebyggelsen i trakterna i västra Jomala.

     Vid byggandet av gång-och cykelbana på denna sträcka bör skärskild vikt läggas på att Ramsholmens naturreservat inte belastas av projektet.

Huvudled 3 (Mariehamn-Långnäs)

     Från Österkalmare vägskäl till Lemströms kanal saknas gång-och cykelbana. Trafiken på denna väg är ytters tung eftersom Långnästrafiken i stor del omfattar långtradare och skärgårdstrafiken gör att farterna ofta är hö

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att ett tillägg fogas till motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads och vägförbättringsarbeten lydande:

"Hög prioritet sätts på att gång- och cykelbanorna längs huvudväg 1 och 3 planeras och förverkligas."

 

Mariehamn den 17 november 2005

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Sune Mattsson

 

 

Roger Eriksson

Katrin Sjögren

 

 

Åke Mattsson

Viveka Eriksson