Finansmotion 6/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ulf Andersson

2002-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om att anslaget under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamheten sänks med 2.000.000 mark

 

 

Undertecknad föreslår att lagtinget i budgeten för år 2001 vidtar den ändringen under ovan nämnda moment att anslaget för landskapets radio- och TV-verksamhet under år 2001 sänks med 2.000.000 mark till 10.112.000 mark.

 

Motivering

Landskapets finansiella ställning är ansträngd. För att den föreslagna budgeten för år 2001 skall kunna förverkligas  måste landskapet uppta lån till ett beräknat belopp om ca 48.000.000 mark eller skall varje ålänning av lagtinget skuldsättas med ca 2.000 mark.

     Den av landskapets skattebetalare bekostade verksamheten vid Ålands Radio har efter landskapets övertagande av verksamheten tillåtits växa i orimlig grad.

     Radioverksamheten åsamkar de åländska skattebetalarna ett årligt belopp om ca 12.000.000 mark. För detta belopp erhåller de åländska radiolyssnarna möjlighet att höra till större delen skvalmusik och "pratarprogram" varje vardag mellan kl. 5.30 och 22.00. Under samma tider har de åländska radiolyssnarna möjlighet att ta in åtminstone fyra radioprogram utsända av Sveriges Radio och dessutom två svenskspråkiga program från Finlands Radio.

     Slutligen har de åländska radiolyssnarna möjlighet att höra på den lokala privata radiostationen Radio Väst med program dygnet runt och med rikssvenska TT-nyheter varje timme mellan kl. 9.00 och 14.00.

     Den nuvarande åländska rundradioverksamheten är ett skolexempel på misshushållning med landskapets resurser.

     När landskapet i samband med självstyrelselagsrevisionen år 1991 övertog rundradioverksamheten från riket var väl avsikten att den åländska radion skulle tillhandahålla landskapets invånare en rimlig lokal nyhetsservice och några timmar aktuell lokal debatt och kultur per vecka.

     En rimlig lokal nyhetsservice och en täckning av relevanta aktuella åländska samhälls- och kulturfrågor kan klaras av med betydligt mindre sändningstid och med betydligt lägre kostnader än vad idag är fallet.

     Ledningen för det åländska radiobolaget tycks ha drabbats av någon form av "storhetsvansinne" bottnande i att en självständig åländsk radio skall ha minst samma resurser som en svensk radiokanal.

     Den åländska radioledningen tycks ha glömt att Sveriges Radio bekostas av och har ett befolkningsunderlag på 8 miljoner, den åländska radioverksamheten bekostas av en befolkning på 25.000 människor.

     Motionen bör ses som ett första steg på vägen att sänka kostnaderna för radioverksamheten till en rimlig nivå.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet, sänks med 2.000.000 mark från 12.112.000 till 10.112.000 mark.

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Ulf Andersson