Finansmotion 6/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringen av detaljmotivering under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

 

Sedan år 2004 pågår förhandlingar mellan Mariehamns stad och de s.k. anslutarkommunerna om villkoren för sistnämndas anslutning till stadens reningsverk Lotsbroverket. Sammantaget är om- och tillbyggnaden av avloppsverket och de åtföljande överföringsledningarna från norra och västra

Åland till en sammanlagd kostnad på över 14 miljoner euro ett angeläget miljöprojekt, särskilt i ljuset av att flera av anslutarkommunernas befintliga reningsverk inte längre motsvarar dagens miljökrav.

     Bland anslutarkommunerna representeras kommunerna Finström, Sund och Saltvik av det gemensamt ägda Norra Ålands Avloppsbolag medan Hammarland, Jomala och Lemland agerar som enskilda kommuner inom ramen för projektet.

     Enligt vad undertecknade motionärer inhämtat går förhandlingarna om villkoren i kommunernas anslutningsavtal trögt. Mariehamns stad har tidvis visat en uppenbar brist på vilja att ens diskutera det avtalsutkast som tillställdes samtliga kommuner i november 2004. Kommunstyrelserna i Hammarland, Jomala och Lemland tillställde därför i september 2005 stadsstyrelsen ett förslag till reviderat avtalsutkast i ett försök att åter få igång processen. Något svar har kommunerna inte erhållit trots att mer än två månader har förflutit.

     Frågan kompliceras därtill av att Norra Ålands Avloppsbolag, enligt vad som framgått i massmedia, fört egna separata förhandlingar med Mariehamn istället för att samtliga kommuner skulle ha varit närvarande vid diskussionerna. Det enda rimliga är ju att anslutarkommunerna skriver under samma avtal i och med att det är fråga om överföring av betydande belopp till ett av staden helägt reningsverk. Ändå finns det även bland nämnda bolags ägarkommuner ett starkt missnöje med hur anslutningsavtalet hittills har formulerats.

     Jomala kommun har den 7 november 2005 t.o.m. bett landskapsregeringen att ingripa i förhandlingarna för att få ett anslutningsavtal till stånd. Sammantaget har alltså anslutarkommunerna visat ett stort intresse för att få till stånd ett anslutningsavtal medan Mariehamns stad intagit en alltför avvaktande hållning.

     Med beaktande av det ovan anförda är det både märkligt och oroande att landskapsregeringen under moment 45.54.60 föreslår att lagtinget skall frångå 2005-års budgetbeslut om att en förutsättning för att Mariehamn skall beviljas bidrag för ifrågavarande avloppsprojekt är att en överenskommelse först uppnås med samtliga övriga kommuner. Enligt 2006 års budgetförslag skulle det räcka för Mariehamn med att ett avtal ingås med Norra Ålands Avloppsbolag.

     Ifall landskapsregeringen får sin vilja igenom skulle lagtinget medvetet medverka till att de övriga kommunerna Hammarland, Jomala och Lemland försätts i en synnerligen ogynnsam situation. I och med att Jomala och Lemland redan har gällande avtal om ledande av avloppsvatten till Lotsbroverket är det i synnerhet Hammarland som drabbas ifall budgetförslaget omfattas. Hammarlands reningsverk i Kattby drivs tillsvidare på dispens och står följaktligen inför stora investeringar. Att i rådande läge lämna kommunen utanför ett av landskapet till 40 procent finansierat avloppsprojekt vore direkt oansvarigt av lagtinget. Lika oansvarigt vore det att godkänna en budgetskrivning som gör att Mariehamn ensidigt kan diktera villkoren för de kvarvarande kommunernas anslutningsavtal. Tilläggas bör att Lemland inte har ett fortlöpande avtal ifråga om Järsö/Nåtö-området anslutning till stadens reningsverk varför även Lemland skulle försättas i en oförmånlig position.

 

Med beaktande av det ovan anförda föreslår vi

 

att detaljmotiveringen till moment 45.54.60 ändras enligt följande: Nästsista meningen i tredje stycket som lyder ”Understödet beviljas under förutsättning att staden och de norråländska kommunerna kommer överens om villkoren för anslutningen” ersätts med "Mariehamns stad beviljas bidrag för projektet under förutsättning att staden inkommer med en bekräftelse på att ett avtal om villkoren för anslutning till Lotsbroverket uppnåtts med Norra Ålands Avloppsbolag samt Hammarlands, Jomalas och Lemlands kommuner."

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

Fredrik Karlström