Finansmotion 6/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2006-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringslivets främjande, ändring av kapitelmotiveringen

 

Det rådande ekonomiska läget kräver att verksamhet som är avsedd att stimulera näringslivets utveckling effektiviseras och förbättras. Av flera olika stödfunktioner för näringslivsutveckling har Ålands teknologi centrum (ÅTC) verkat sedan 1.7.1989. Med beaktande av den långa tid som förflutit sedan starten kommer en uppföljning av verksamheten att genomföras under året. Frågor om hur många företag som genererats med hjälp av ÅTC och över vilka positiva effekter verksamheten i övrigt haft på företagsamheten i landskapet bör ingå.

     Av budgetförslaget för 2010 framgår att för skapa samordningsvinster avser landskapsregeringen att från och med år 2011 överföra rådgivningen för starta eget verksamheten som idag finansieras via samarbetsavtal med branschorganisationerna Ålands Handelskammare r.f. och Ålands Företagareförening r.f. till Ålands teknologicenter. Det torde vara en självklarhet att den typen av företags rådgivning sköts bäst hos näringslivets egna organisationer. Vill man få ner kostnaderna för ”starta eget verksamheten”, kan verksamheten bjudas ut för upphandling i stället för att föra över den på landskapets egna enheter.

 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad

 

att näst sista stycket under motiveringen till kapitel 47.03 Näringslivets främjande s. 177 utgår och ersätts med följande text:
Den förändrade näringslivsstrukturen leder till konsekvenser även för olika kringtjänster och rådgivningsverksamhet som riktas till företag. Landskapsregeringen inleder under nästa år arbetet med att samordna företagsrådgivningen för att uppnå en högre grad av kunskapsförmedling till olika verksamhetsinriktningar bland företag. Rådgivningen för starta eget verksamheten utbjuds för upphandling under året. ÅTC driver sedan år 2005 en företagsinkubator, Växthuset, med målsättningen att skapa livskraftiga tillväxtföretag och bidra till mångfald i näringslivet. Med beaktande av den långa tid som förflutit sedan ÅTC startade sin verksamhet kommer under året en utvärdering att göras över hur många företag som genererats av ÅTC och över vilka positiva effekter verksamheten haft på företagsamheten i landskapet.Samarbetsavtalet med Föreningen Företagsamskärgård r.f. föreslås däremot fortgå. Effekterna utvärderas under året och därefter tas ställning till fortsättningen.

 

 

Mariehamn den 11.11.2009

Anders Eriksson

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm

Mika Nordberg

John Hilander

Camilla Gunell

Barbro Sundback

Carina Aaltonen

Anders Englund