Finansmotion 60/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 60/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 45.15.33
Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård

 

I kommunen Malax pågår ett arbete för att säkerställa svenskspråkig vård av drogmissbrukare. Arbetsnamnet för verksamheten har i folkmun varit Tolvis som är en förkortning av en behandlingsmetod som kallas tolv-stegs-metoden.

     Nya ägarstrukturer formas som bäst för verksamheten och i samma skede finns möjligheter att forma om vårdkonceptet till att bli så bra som möjligt och också utförd av välutbildad personal. Framför allt planeras en avgiftningsverksamhet och också en kortare diagnosperiod varefter beslut fattas om var den vårdbehövande skall lokaliseras för vård och också vilken vårdform som skall ges. Kommunerna som äger behörigheten och ansvaret i dessa frågor skall naturligtvis fatta de finansiella besluten och vilken vårdform som skall ges den behövande.

     I Svenskfinland pågår ett försök att locka de finlandssvenska kommunerna till att stöda verksamheten med en euro per invånare för att därigenom trygga vård på svenska.

     Lagtinget har redan tidigare fattat beslut om att stöda kommunerna med ett anslag förutom det som ges via landskapsandelssystemet. Landskapsregeringen föreslår i budgetförslaget för år 2007 att stödet skall fortsätta. Med anledning av detta så kan man motivera att landskapet för kommunernas del skulle kunna stöda den blivande svenskspråkiga verksamheten med en euro per invånare.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen under moment 45.15.33 får följande tillägg: "Landskapregeringen överväger att med i momentet föreslaget anslag stöda svenskspråkig vårdverksamhet för drogmissbrukare."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Mats Perämaa

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Katrin Sjögren