Finansmotion 62/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 62/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 och detaljmotiveringen under moment 43.60.20 Ålands polismyndighet

 

 

Polisverksamheten i landskapet Åland är en central del i befolkningens allmänna trygghet och säkerhet.  Polis behövs även för att förebygga, utreda och lagföra de brott som begås. För att upprätthålla en väskött polismyndighet är det viktigt med struktur och arbetsro. Det förutsätter att förändringar skall vara förutsägbara och ha tydliga avsikter.

Under de senaste åren har många viktiga frågor för myndigheten skjutits på framtiden:

§         det ökade utrymmesbehovet med alternativa lösningar som nytt polishus, tillbyggnad av befintligt polishus eller att bygga om annan lämplig fastighet

§         inrättande av polisstyrelse för politisk målstyrning av verksamheten

§         höga krav på alarmberedskap och därmed behovet av samarbete med andra myndigheter

§         stora pensionsavgångar som bara till viss del har fyllts av nyutbildade poliser

§         resursfördelning till den ökade narkotikabrottsligheten

§         ledning av polishundsverksamheten

§         utredning över behovet av civil personal som utredningssekreterare och vaktmästare

 

Förändringar i ledningsstrukturen är förestående inför budgetåret då en tjänst som chef för polisärenden tillsätts på allmänna byrån vid kansliavdelningen.

     Detta torde innebära att polisens ledningsgrupp avlastas vilket ger anledning till att ifrågasätta ändamålet med att inrätta ytterligare en befälstjänst i form av en kommissarie med inriktning på narkotikabrott. Det faktiska behovet av ytterligare en befälstjänst i förhållande till övrigt personalbehov bör vara utrett innan en sådan tjänst inrättas.

     Till den del det inte finns tillräckligt antal poliser för alla tjänster bör det anställas civila utredningssekreterare.

     Personalen vid polisen har under många år framfört behov av en vaktmästare som skulle överta en del rutinuppgifter som idag sköts av polisutbildad personal. Det finns även önskemål från polisen om en chef med ansvaret för personalfrågor

 

Periodvis har det bara varit två poliser i narkotikagruppen under senaste år. Det torde vara helt emot de inriktningsmål som finns för myndigheten.  Enligt tidigare praxis har det varit en överkonstapel och tre utredare avdelade för att arbeta operativt mot narkotikabrott. Till den del det inte är möjligt att avdela fyra poliser för narkotikabrott fyller en civil utredningssekreterare en stor funktion för att verksamheten skall klara av att hålla sina höga ambitioner.

 

Polisen har idag inte de utrymmen som krävs för att på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt kunna utföra sitt arbete. Landskapsregeringen måste nu grundligt utreda polisverksamhetens verkliga utrymmesbehov och då även beakta möjligheten att inrymma alarmcentralen.

     En ombyggnad av nuvarande polishus ger inte de utrymmen som dagens polisverksamhet kräver.

     Landskapsregeringen bör utreda huruvida Postens hus på Torggatan är ändamålsenligt eller om en nybyggnation kan vara ändamålsenligare. Oavsett viket alternativ som väljs skall det vara långsiktigt och kunna betjäna verksamheten under minst 20 år framåt. Till den del det nu saknas utrymmen bör lämpliga utrymmen hyras upp.

 

Inom myndigheten har polishundsverksamheten utvecklats de senaste åren. Det finns sedan tre år tillbaka tre polishundar med tre hundförare och tre assisterande hundpoliser. Eftersom polishundsverksamheten bygger på specialkunskap bör behovet av en egen gruppchef utredas.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår vi

 

 

1) att efter tredje stycket i motiveringarna under kapitel 43.60. infogas ett nytt stycke med följande text: "För att ge utbildade poliser förutsättning att utföra polisuppgifter skall under året behovet av att anställa  utredningssekreterare, vaktmästare eller motsvarande civilpersonal utredas. Den polisstyrelse som skulle inrättas enligt lagtingets beslut år 2006 skall få en struktur och tillsättas. Polishundsverksamheten skall organiseras och ledningsstrukturen klargöras. Polisens behov av en personalchef bör utredas. För att tillse polisens omedelbara utrymmesbehov skall ändamålsenliga utrymmen hyras upp."

 

2) att tredje stycket i detaljmotiveringen under moment 43.60.20 utgår och ersätts med följande text: "I syfte att förstärka bekämpningen av narkotikabrott har brottmålsavdelningen under 2006 förstärkts med en extra kommissarie. För fortsatt satsning mot narkotika föreslås att det fr.o.m. 1.3.2007 inrättas en extra polistjänst vid brottmålsavdelningen, som även kan verka som utredningssekreterare."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren