Finansmotion 64/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 64/2005-2006

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av allmänna motiveringen under rubrikerna ”Budgetutvecklingen” och ”Landskapet och kommunerna”

 

Enligt allmänna motiveringen sidan 5 under rubriken ”Budgetsituationen” skall landskapsregeringen ” Om landskapets budgetekonomi långsiktigt bedöms kunna hållas på en stabil grund” återinföra det allmänna avdraget år 2007.

     Samtidigt som landskapets ekonomiska utveckling varit gynnsam har kommunernas inkomstutveckling stagnerat. Landskapet lägger undan pengar medan de flesta kommuner får allt större svårigheter

     De kommunala skatteintäkterna urholkas dels av att en stor del av kommuninnevånarna kapitalbeskattas och dels på grund av avdragssystemet. Kapitalinkomstskatten är en statsskatt, och går således kommunerna förbi, men återbetalas via den ekonomiska utjämningen till landskapet. Samtidigt som inkomsterna minskat har de lagstadgade kommunala utgifterna ökat.

Samhällsekonomiskt är det av största vikt att kommunernas ekonomi stabiliseras. Det torde ligga i landskapets intresse att kommunerna har ekonomiska förutsättningar att utföra de serviceåtgärder kommunerna enligt lag är ålagda att sköta.

     Skattegottgörelsen är en återbäring som baserar sig på hög aktivitetsnivå i samhället som helhet. Eftersom också aktiviteterna i kommunerna bidrar till ökad skattegottgörelse borde pengarna fördelas lika mellan landskap och kommuner.

     Landskapsregeringen borde därför istället för att pålägga kommunerna nya skatteavdrag omfördela skattegottgörelsen via landskapsandelarna till kommunerna som därmed skulle få bättre förutsättningar att upprätthålla samhällets kärnverksamhet och leva upp till de krav lagstiftaren ställt på kommunerna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

1.       att sista meningen i första stycket under rubriken Budgetsituationen på sidan 5 i allmänna motiveringen utgår, samt

 

2.       att ett nytt stycke under rubriken Landskapet och kommunerna på sidan 8 med följande innehåll: ”Landskapsregeringen skall i syfte att förbättra den samhällsekonomiska balansen omfördela delar av skattegottgörelsen till kommunerna som kompensation för skattebortfall som kan hänföras till avdragssystemet och därmed skapa ett bättre utrymme för kommunerna att leva upp till de lagstadgade krav som ställs på dem.”


 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Viveka Eriksson

 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

Sune Mattsson

 

 

Roger Eriksson

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw