Finansmotion 64/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 64/2006-2007

Vivetalman

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av text i allmänna motiveringen under rubriken Miljöpolitik

 

 

I Allmän motivering under rubriken Miljöpolitik (sid. 16) redogörs bland annat för den nya hälso- och miljöskyddsmyndigheten, landskapsregeringens miljöhandlingsprogram, miljöskyddslagen, vattenvårdsarbetet och Natura 2000-programmet.

     Mot bakgrund av det moderna konsumtionssamhällets påfrestningar på miljön och klimathotet måste miljöpolitiken ha en framträdande roll och ett brett angreppssätt.

     Vi anser att miljöarbetet, förutom lagstiftning och myndighetskontroll, måste inriktas på en dialog med konsumenter och näringsliv. En modern miljöpolitik som för samman olika intressen och inriktas på en ekologisk, social och ekonomisk uthållig utveckling kan ge konkreta resultat. Det är särskilt viktigt att arbeta för att öka kunskaperna och insikterna om miljön ur ett gräsrotsperspektiv. Et bra exempel är Agenda 21 – verksamheten..

     Klimathotet och de omfattande luftföroreningarna skall, utöver vattenvårdsarbetet, prioriteras i miljöarbetet.

     En bredare miljöpolitik inriktad på samverkan och dialog har också stöd i bland annat EU – kommissionen grönbok om den maritima strategin med utgångspunkt i ”ekonomisk utveckling och bättre miljö.

 

 

Med hänvisning till ovan nämnda föreslår undertecknade

 

att ett nytt sista stycke införs på sid. 16 under Miljöpolitik:

 

Landskapsregeringen kommer att bedriva ett mera utåtriktat och aktivt miljöarbete i dialog med konsumenter och näringsliv. Gräsrotsperspektivet är viktigt för att påverka kunskaper, insikter och attityder i det långsiktiga miljöarbetet. Luftföroreningar och energianvändning kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. Miljöåtgärderna inriktas på information och kunskapsutveckling, användning av bästa möjliga teknik, ”förorenaren betalar ” – principen och riktade insatser där miljönyttan är störst. I landskapsförvaltningen samordnas det långsiktiga miljöarbetet genom samverkan mellan de enheter som svarar för utbildning, näringsliv, trafik och miljöförvaltning.

 

 

 

 

Mariehamn den 17 november 2006

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren