Finansmotion 64/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 64/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Parlamentariska gruppen för alkohol- och narkotikafrågor, komplettering av motiveringen

 

Efter valet 2007 fick alla grupper i lagtinget i uppdrag att utse en person till en parlamentarisk grupp i drogfrågor. Landskapsregeringen utsåg kommittén först i januari 2009. Gruppen har haft ett tiotal möten under liberalt ordförandeskap. En del medlemmar i gruppen upplever att kommittén saknar ett konkret uppdrag trots att regeringen utöver kommittén utsett en operativ referensgrupp samt ytterligare en styrgrupp. Man får lätt känslan att regeringen skjutit ifrån sig denna för våra ungdomar så viktiga ödesfråga.  Den konkreta politiska beställningen från regeringen saknas för att optimalt ta vara på den samlade kunskap som finns representerad i dessa grupper.

     Verkligheten idag visar sig vara den att nyrekryteringen av missbrukare går ner i åldrarna. Det är inte ovanligt att även omyndiga langar droger till trettonåringar. Det är särskilt unga flickor som drabbas. För att alla beslutsfattare, och därmed alla medborgare, skall ha en uppdaterad inblick bör lagtinget årligen debattera landskapsregeringens vid varje tidpunkt gällande åtgärdsprogram.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att till motiveringen till kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter, under rubriken Missbrukarvården, skall fogas  följande: "Landskapsregeringen ger den parlamentariska gruppen för missbrukarvården ett tydligt uppdrag vad gäller uppföljningen av det nu gällande alkohol- och narkotikapolitiska programmet samt tydliga riktlinjer för förnyande av detsamma. Landskapsregeringen ger en mellanrapport i form av ett meddelande utifrån sina prioriterade områden till lagtinget så att lagtingets synpunkter kan beaktas i beredningen inför 2011 års budget."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg

 

 

Fredrik Karlström

 

 

John Hilander