Finansmotion 66/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 66/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Eriksson m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till allmänna motiveringarna

Utveckling av förvaltningen

 

 

I den allmänna motiveringsdelen under rubriken Utveckling av förvaltningen, första stycket skriver landskapsregeringen att den avser att reformera förvaltningen och kontinuerligt utveckla handläggningen och beredningen av ärenden mot bakgrund av rättssäkerhet, öppenhet och effektivitet. Vidare skriver landskapsregeringen att den avser att i första hand klara av förändringsprocesserna genom naturlig avgång och utökade möjligheter till omplacering inom hela landskapsförvaltningen, och i de enskilda fall där detta inte är möjligt, tillgripa de omställningsåtgärder som ingåtts vid tidigare budget.

     Personalens ställning och möjlighet att delta i viktiga beslut såsom omplacering, uppsägning etc. är inte tillräckligt trygg. För närvarande har personalen inte motsvarande påverkningsmöjligheter som statsanställda har med regelverket om ämbetsverksdemokrati, eller som kommunalt anställda har genom sitt samarbetsavtal. För närvarande finns enbart ett reglemente som inte är förpliktande för parterna.

 

Med hänvisning till ovan nämnda föreslår undertecknade

 

att efter första stycket under rubriken Utveckling av förvaltningen i de allmänna motiveringarna införs en ny skrivning:

"Landskapsregeringen avser att föra en god personalpolitik där personalen garanteras möjlighet att bli hörd och delta i beslutsprocessen. Personalen garanteras möjlighet att delta i processen på ett för bägge parter bindande sätt. För att uppnå denna målsättning eftersträvar landskapsregeringen att utarbeta ett bindande regelverk, förslagsvis på lag- eller avtalsnivå."

 

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

Roger Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Viveka Eriksson