Finansmotion 66/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 66/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen för moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

 

 

En levande landsbygd är ett allmänpolitiskt mål i vårt landskap. Landsbygden ger möjligheter och berikar individens livskvalite. Önskan om att få bo på landet finns bland många människor. Detta får inte innebära bara frisk luft och nära till naturen. Trygghet och service måste finnas för att ge livskvalitet.

     I Geta kommun är Västergeta bykärna kommunens centrum. På var sida om huvudväg 4 finns kommunens grundskola, bank, äldreboende, butik och kyrka samlade. Det betyder att det dagligen rör sig kommuninvånare i alla åldrar i området, vilket i sin tur kräver ett välplanerat trafikområde. Så är inte fallet  i dagsläget! Korsningen norrut mot bank och skola är diffus vad gäller vägområde, parkering och område för fotgängare. Likaså är korsning söderut mot butik och kyrka bred och otydlig. I direkt anslutning till korsningen finns Getabodens parkering som även är lokaltrafikens slutstation i Geta. Detta innebär att bussar, lokala taxibilar som sköter matartrafik och bilburna kunder kör omkring på området tillika med fotgängare Då den största aktiviteten är tidigt om morgonen och på eftermiddagar och kvällar innebär det att det mest folk i rörelse när det är mörkt då det inte finns någon gatubelysning i området.

Detta har för övrigt påtalats i trafiksäkerhetsplanen enligt Åländsk utredningsserie 2001:14

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att i motiveringen till 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten ändras texten under rubriken Trafikområde  4, så att texten "Inga åtgärder inom trafikområde 4 är aktuella" utgår, och ersätts med texten  "I Västergeta bykärna byggs gatubelysning  och nödvändiga trafiksäkerhetslösningar vidtas under året".

                                                                                                                                         

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren