Finansmotion 67/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 67/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Verkställandet av förändringar föreslagna i betänkandet om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt

 

 

I budgeten för 2011 föreslår landskapsregeringen under rubriken "Självstyrelseutveckling", underrubriken "Hembygdsrätt och jordförvärv", att landskapsregeringen skall fortsätta arbetet med att verkställa de förändringar som föreslås i det betänkande om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt den parlamentariska kommittén inlämnade i april 2009.

 

Också när det gäller regelverken för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt måste den grundläggande rättsordningen om rättsäkerhet, likabehandling och förutsägbarhet finnas. Samtidigt finns det fortsättningsvis stora brister i hanteringen av frågorna trots tillgången på klara direktiv, genom det parlamentariska betänkandet, för hur regelverken och tolkningarna av dessa bör förändras för att uppnå de krav ett modernt demokratiskt samhälle ställer.

 

Eftersom det parlamentariska betänkandet redan utarbetat en tillräcklig handlingsplan finns ingen orsak för landskapsregeringen att onödigt försena verkställandet av nödvändiga förändringar. Mot den bakgrunden föreslås därför att arbetet slutförs under verksamhetsåret 2011.

 

Det är av stor vikt att man tacklar problemen ur ett helhetsperspektiv och inte bara fokuserar på ett fåtal frågor. Följaktligen bör man också värdesätta betänkandets alla infallsvinklar och åtgärdsförslag.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att meningen "Landskapsregeringen fortsätter arbetet med att verkställa de förändringar som föreslås i betänkandet." under rubriken "SJÄLVSTYRELSEUTVECKLING", underrubriken "Hembygdsrätt och jordförvärv" i de allmänna motiveringarna, ändras till att lyda "Landskapsregeringen slutför arbetet med att verkställa de förändringar som föreslås i betänkandet" samt att meningen "Särskild uppmärksamhet kommer under året att ägnas åt regelverket om jordförvärv samt hembygdsrätten för studerande" helt utgår.

 

 

Mariehamn den 12 november

 

 

Anders Eriksson