Finansmotion 68/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION 68/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 44.20 Penningautomatmedel

 

Ett rikt idrotts- och kulturklimat kräver många frivilliga insatser av engagerade personer, men det behövs även ekonomiska bidrag. Idag finns många föreningar vars verksamhet helt bygger på bidrag från Ålands Penningautomatförening så kallade "PAF-medel".

     Dagens system med att besked om beviljade bidrag från PAF ges i
 januari, innebär dock problem för mottagarna. Föreningarna uppgör budget och verksamhetsplaner under hösten, men utan förhandsbesked från PAF om bidragets storlek är det svårt att uppgöra en realistisk budget. Många av de åländska föreningarna bedriver verksamhet som omfattar seminarier, fortbildningar, inhyrda föreläsare mm, vilket kräver lång framförhållning. Det är svårt att vara seriös och trovärdig om man är tvungen att i ett sent skede avboka föreläsare och stryka verksamhet när ansökta medel inte beviljats.

     Under de senaste åren har avkastningen från PAF överskridit förväntningarna med god marginal. Innevarande år uppgår avkastningen till 18 000 000 euro, en ökning med 5 000 000 från senaste år.

     För att underlätta för mottagare av PAF-bidrag kunde en del av avkastningen placeras i en fond så att bidrag kunde garanteras i den omfattning som avsågs betalas ut följande år. I och med detta skulle föreningarna få besked ifall budget och verksamhetsplan är ekonomiskt möjlig att genomföra i god tid före verksamhetsåret inleds.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 44.20 Ålands penningautomatförening kompletteras med följande text:

"Landskapsregeringen utreder möjligheten att i god tid före årsskiftet inrätta en fond för att göra det möjligt att garantera medel till en förutsägbar verksamhet för de understödda föreningarna."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Katrin Sjögren