Finansmotion 68/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 68/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Indragning av tjänsten som Kommunikationschef

 

Vid Kansliavdelningens Allmänna byrå finns en inrättad tjänst som Kommunikationschef med löneklass A26. Kommunikationschefens roll är att samordna förvaltningens kommunikation samt stöda tjänstemännen i kommunikationsärenden.

 

Införandet av en Kommunikationschef har tydligt försämrat relationerna med pressen och skapat ett allmänt missnöje hos allmänheten som upplever att kontakten med förvaltningen i dess helhet försvårats. Mediacirkusen kring det så kallade champagnefyndet är det tydligaste exemplet. Den åländska förvaltningens storlek samt det ekonomiska läget motiverar inte heller behovet av eller kostnaden för en Kommunikationschef.

 

Vi föreslår därför att tjänsten som Kommunikationschef utgår som obehövlig och att berörda tjänstemän i stället erbjuds internutbildning i att hantera frågor som berör kommunikation samt pressrelationer

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att i andra stycket i moment 43.01.01. "Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)", under “Föreslås att” adderas följande stycke "- tjänsten som kommunikationschef indras från och med 1.1.2011."

 

att anslaget under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) sänks med 50 300 euro till 1 456 700 euro.

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson