Finansmotion 7/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Lindqvist

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om ändring av motiveringen till moment 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården

 

 

Under momentet 43.25.62 i Landskapsstyrelsens budgetförslag 2001 finns ett anslag om 500.000 mk föreslaget för att främja en övergång från oljeeldning till mer miljövänligare uppvärmningsalternativ. Förslaget förbehåller sig dock aningen märkligt såvida att investering av det miljövänliga alternativet jordvärme endast skulle stödas med 5.000 mk  och övergång till t.ex. fjärrvärme skulle stödas med 10.000 mk. Då jordvärme (värmepump) ingalunda är mindre miljövänligt än fjärrvärme, snarare tvärtom, så föreslår jag att texten i momentet ändras så att stöd till investering i jordvärme också skulle berättiga till ett stöd på 10.000 mk, alternativt att samma stöd skulle utgå för samtliga i momentet föreslagna åtgärder, t.e.x 7.500 mk.

     Dessutom anser jag att finansutskottet bör ta sig en titt på skrivningen som talar om ett byte från olje- och eluppvärmning. Det finns idag hushåll som är eluppvärmda helt med grön el, vilket är det uteslutande mest miljövänliga.  Det kan väl inte vara meningen att stimulera en övergång från grön elvärme till fjärrvärme.  Det tror jag inte heller energiavdelningens andemening varit, men det kan finnas skäl att något förtydliga detta.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att motiveringarna under momentet 43.25.62 ändras så att installation av värmepump understöds på samma sätt som för t.ex. konvertering till fjärrvärme.

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Fredrik Lindqvist