Finansmotion 75/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 75/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2006-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslag under moment 34.90.04 Överföring från pensionsfonden

 

En viktig del av landskapsregeringens förslag till finansiering av tilläggsbudgeten utgörs av utökat uttag från landskapets pensionsfond samt  minskning av arbetsgivarens inbetalningar till fonden i form av pensionspremier. Enligt regelverket kan landskapet från fonden ta ut ett belopp som uppgår högst till 75 procent av pensionsutgifterna från fonden till landskapets budget. Uttaget har tidigare uppgått till 50 procent. Med denna politik minskar fondens tillgångar radikalt eftersom uttaget är maximalt och inbetalningarna minskar med fem procent. En farlig utveckling med tanke på landskapets framtida pensionsåtaganden. Beslutet att öka uttaget och sänka arbetsgivarens pensionspremier har tagits utan att pensionsfondens styrelse givit sitt medgivande. Styrelsen har enbart informerats om regeringens planer i fråga om uttag och mindre inbetalningar.

     Den här politiken leder till att fonden töms snabbt och pensionerna till landskapets anställda samt till kommunernas grundskollärare måste då betalas över budget. När regeringen drar ner antalet anställda med 130 personer minskar arbetsgivarens inbetalningsansvar till fonden ytterligare.

     Vi anser att det inte är hållbart att på det sätt landskapsregeringen föreslår använda sig i så hög grad av pensionsfondens pengar för att finansiera landskapets driftskostnader. Det är inte de anställdas och framför allt inte de framtida pensionärernas ansvar att avstå från sina pensionsförmåner för att klara den snabbt påkomna kris som uppkommit i landskapets finanser utan den problematiken måste lösas långsiktigt och strukturellt.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att anslaget under moment 34.90.04 Överföring från pensionsfonden om 2.700.000 utgår för att inte äventyra de landskapsanställdas och grundskollärarnas framtida pensionsförmåner.

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell