Finansmotion 75/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 75/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Permitteringar, tillägg till allmänna motiveringen

 

Landskapsregeringen föreslår att anslagen där löneutgifter ingår minskas med ett belopp som motsvarar lönen för två veckor för all personal samt en motsvarande minskning för arvodena för landskapsregerings- och lagtingsledamöterna. Detta skall genomföras i första hand på frivillig väg eller genom permitteringar. Vi anser inte detta vara rätt väg att gå för att minska kostnaderna för personalutgifterna, det går inte att bortse ifrån att vissa av den offentliga sektorns uppgifter är viktigare än andra. En allmän generell permittering löser inte de höga personalkostnaderna på sikt och det skulle drabba de med lägsta inkomsterna mest. Att permittera redan svårrekryterade personalgrupper som landskapet har behov av såsom läkare och specialister lär inte heller göra det lättare att rekrytera folk till Åland i framtiden. Vad landskapsregeringen behöver göra är att ta ett helhetsgrepp över vilka tjänster man har råd att fortlöpande upprätthålla baserat på dagens ekonomiska verklighet istället för som man föreslår ha människor anställda utan att ha råd att betala dem. Däremot beträffande lönesänkningen för landskapsregeringsledamöterna och arvodessänkningen för lagtingsledamöterna understöder vi, eftersom vi förtroendevalda representanter bör drar vårt strå till stacken och föregår med gott exempel.

Frågan om permitteringar berörs på ett flertal ställen i budgeten. Om denna motion godkänns påverkas naturligtvis anslagsförbrukningen under flera moment alternativt kommer landskapsregeringen in med en tilläggsbudget.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att det andra stycket under rubriken Budgeten och avlöningsutgifterna i den allmänna motiveringen(s. 35) ändras till följande lydelse: " Landskapsregeringen kommer inte under året att genomföra en generell permittering för all personal utan ta ett helhetsgrepp över personalresurserna och permittera där det finns möjlighet utan att det drabbar centralt viktiga områden för välfärden och säkerheten. Landskapsregeringen återkommer i första tilläggsbudget med en redogörelse över de ekonomiska och personella konsekvenserna. Däremot kommer en generell löne- och arvodessänkning på 10% att företas för landskapsregerings- och lagtingsledamöterna till dess ekonomin åter är i balans."

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander