Finansmotion 78/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 78/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands läromedelscentral, höjning av anslag.

 

Landskapsregeringen föreslår att läromedelscentralen avvecklas under 2010. Socialdemokraterna föreslår i finansmotion nr 53 att landskapsregeringen innan beslut slutligt fattas om avveckling av Ålands läromedelscentral ska göra en totalekonomisk analys av den verkliga ekonomiska vinsten av en nedläggning eftersom kostnaderna för inskaffande av pedagogiskt material överförs till andra instanser (kommuner, bibliotek, enskilda skolor och till utbildnings- och kulturavdelningen). Utan expertkunnande inom läromedelsproduktion kräver det både tid och pengar av alla dem som framöver på olika instanser ska utföra detta arbete. Därtill anser vi att man måste kunna garantera att man utan LMC kan tillgodose och utveckla den specialpedagogiska verksamhetens behov av läromedel och nyanskaffningar. Därtill bör också landskapsregeringen redogöra för hur man inom ramen för sitt tillsynsansvar kan tillgodose alla elevers lika rätt till modernt pedagogiskt undervisningsmaterial och leva upp till lagens bokstav om den jämlika skolan. För att göra detta bör man också utföra en enkät bland brukarna av LMCs tjänster. Medan detta utredningsarbete pågår bör verksamheten fortgå.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.25.20. Ålands läromedelscentral – verksamhetsutgifter (VR) höjs med 50.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen