Finansmotion 8/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 8/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslag under moment 42.05.05 Utredningar

 

 

I de allmänna motiveringarna i budgeten för år 2005 står att läsa: ”För att utveckla den åländska demokratin och öka medborgarnas aktivitet och engagemang i samhällsutvecklingen förslås att landskapsregeringen under år 2006 fortsätter arbetet med en demokratiutredning.”

     Att valdeltagandet på Åland är oroväckande lågt jämfört med våra nordiska grannländer är vi undertecknande medvetna om. Man kan ändå utgå från att ålänningarna låter bli att rösta av samma orsak som andra nordbor. Det finns redan en betydande samling demokratiutredningar att tillgå i såväl Sverige som Finland. Samtidigt bör vi inte heller glömma att Åland kan karaktäriseras som ett gräsrotssamhälle med sina många kommuner och närheten till beslutsfattarna på alla nivåer.

     Lägger vi därtill argumentet att den åländska autonomin är en s.k. kulturell autonomi där inflytandet över beskattningsinstrumentet till största delen ligger i icke-åländska händer, är det inte svårt att hitta ytterligare förklaringar till den låga röstningsbenägenheten.

     Att i detta skede satsa medel på en åländsk demokratiutredning är därför onödigt. Om det låga valdeltagande mot förmodan skulle kvarstå efter det att lagtinget övertagit beskattningsrätten fullt ut kan behovet av en demokratiutredning tas till ny prövning.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 42.05.05 minskas med 50 000 euro.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund