Finansmotion 8/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 8/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn mfl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 46.17 Yrkesutbildning

 

 

Sjöfartsnäringen och klustret kring denna är som allmänt känt viktiga för det åländska samhället. En viktig kugge för att näringen nu och i framtiden skall kunna vara konkurrenskraftig och växa är ett fungerande utbildningssystem. Ålands har under årens lopp legat på framkant när det gällt sjöfartsutbildning, men utbildningen har under senare år utsatts för en hel del kritik, en kritik som tjänar att tas på allvar.

 

Landskapsregeringen tillsatte den 14 juli 2005 en kommitté som fick i uppdrag att analysera nuvarande sjöfartsutbildning och komma med förslag på hur man kunde optimera resursanvändningen och skapa en flexibel utbildning med hög kvalitet. Den 11 augusti 2006 avlät kommittén sin slutrapport som innehöll en noggrann analys av dagsläget och konkreta förslag för att utveckla utbildningen. Stor vikt lades i utredningen vid att säkra kvaliteten på utbildningen och att skapa en samordning mellan de olika enheterna med en tydlig bild utåt av en enhetlig och professionell sjöfartsutbildning byggd på kunskap och erfarenhet där tillgängliga resurser samutnyttjas mellan de olika enheterna.

 

Tyvärr har landskapsregeringens arbete med utveckling av detta viktiga område avstannat. I årets förslag till budget finns enbart uppdrag till ytterligare utredningar. Detta är inte tillfredställande då rapporten torde innehålla en god grund till ett lyckat omstruktureringsarbete av sjöfartsutbildningen utan att nya utredningar skulle vara av nöden.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under kapitel 46.17  fogas följande text:

”En av landskapsregeringen utsedd kommitté avlämnade den 11.08.2006 en slutrapport ”Sjöfartsutbildningen på Åland – optimerad resursanvändning, flexibilitet, kvalitet” i vilken ingick förslag på hur sjöfartsutbildningen på Åland kunde utvecklas. Förslagen i denna utredning tjänar som grund för det förändringsarbete som nu i brådskande ordning genomförs. Arbetet sker i nära samarbete med näringen.”

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

 

 

Jörgen Strand