Finansmotion 8/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 8/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Affärsbokföring införs senast 2014, ändring av allmänna motiveringen

 

Landskapets budget måste bli mera hållbar och transparent. Finansårets inkomster och utgifter skall klart deklareras i budgeten och åtskillnad görs mellan drift och investeringar. Bokslutet skall också tydligt och klart visa vilka tillgångar och skulder landskapet har. Bokföringen görs enligt prestationsprincipen. Den ekonomiska styrningen över förvaltningens avdelningar förbättras genom införande av resultatansvar. Den nya finansförvaltningslagen medger att landskapet helt övergår till affärsbudgetering och bokföring. En övergång till affärsbokföring förutsätter nödvändig förnyelse av landskapets datakommunikationsssystem vilket ändå måste göras. En reform av ovan nämnt slag gör det möjligt för landskapet att skapa ett s k räkenskapsverk som skulle vara av stor nytta för den offentliga förvaltningen på Åland.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att till de allmänna motiveringarna sid. 14 infogas ett nytt andra stycke med en ny rubrik enligt följande: "Finansförvaltningen Under år 2011 påbörjar landskapsregeringen övergången till affärsbokföring och budgetering av landskapets finanser med målet att 2014 införa reformen fullt ut. Arbetet förutsätter eventuellt förstärkning av personal vid finanskansliet under en övergångsperiod".

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback          

 

 

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen