Finansmotion 80/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 80/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter

 

     Fastigheten Högmyra RNr 1:27 i Haddnäs köptes in för att möjliggöra anläggande av en modern avfallsanläggning i landskapet. Satsningen gjordes för att lösa ett av de större lokala miljöproblemen dvs. att avfallshanteringen inte sköttes på ett tillräckligt miljöanpassat sätt.

     Situationen inom avfallshanteringen på Åland är fortfarande oklar. Ålands miljöservice står i startgroparna, Ålands Problemavfalls framtida roll är oklar och Ålandskomposten AB är inte igång fullt ut med sin verksamhet. Det finns ingen slutlig lösning för avfallshanteringen i landskapet. Undertecknades uppfattning är att det behövs en slutdeponi på Åland för omhändertagande av icke farligt avfall. En situation där slutdeponifraktioner fortsätter att transporteras bort från Åland är inte hållbart på lång sikt.

     Speciellt efter det att Svinryggens deponi stängs blir mängderna omfattande. Det har oss veterligen inte gjorts någon utvärdering av avfallstransporterna till dags dato, något som förutsattes när verksamheten startades. Att landskapsregeringen under den oklara situation som nu råder föreslår ett avyttrande av fastigheten Högmyra i Haddnäs är ogenomtänkt.

     Det kan mycket väl uppstå en situation inom en snar framtid där de tidigare motståndarna till satsningen inser att en modern anläggning i Haddnäs inte går att jämföra med de befintliga deponierna och dessutom skapar arbetsplatser inom den egna kommunen. Det finns alltså goda skäl för att avvakta med en försäljning av fastigheten Högmyra.

 

Med anledning av det ovanstående anförda föreslår vi

 

att fastigheten Högmyra i Haddnäs inte avyttras och anslaget under moment 37.55.21 sänks med 200 000 euro.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund