Finansmotion 8/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 8/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS nr 3

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 38.20.20 Sjötrafiken, verksamhetens inkomster med 490.000 euro

 

 

Under allmänna motiveringens kapitel TRAFIK- OCH TRANSPORTPOLITIK finns följande skrivning: Trafiken på fasta Åland och i skärgården utformas med siktet inställt på en kontinuerligt förbättrad servicenivå för den bofasta befolkningen, näringslivet och besökarna under förutsättning att en acceptabel driftsekonomi i trafiksatsningarna kan uppnås.

Denna målsättning är något som undertecknade ställer upp på. Problemet idag är att intäktsnivån i landskapets budget sviktar. För att långsiktigt säkerställa och utveckla en bra skärgårdstrafik så bör avgiftsnivån höjas.

     I samband med den utredning som konsulten Anders Norrbelius gjorde om skärgårdstrafiken så framkom det att självfinansieringen bör vara högre än idag. På direkt fråga ansågs 15-20 % avgiftsfinansiering vara en rimlig nivå. Idag är avgiftsfinansieringen c:a 4 % I år budgeteras c:a 12,5 miljoner euro för skärgårdstrafikens utgifter. Med Anders Norrbelius intäktsnivå så borde man ta in 1.85 - 2,5 miljoner euro i avgifter.

Då man i många fall endast betalar en symbolisk avgift så torde det vara helt på sin plats med en avgiftshöjning. Enligt undertecknade så är en höjning till 15-20 % rimlig på lång sikt.

     För att få en mjukare övergång så föreslår vi att intäktsnivån i detta skede höjs till c:a 8 % eller 1 miljon euro. 

 

Med hänvisning till ovanstående så föreslår undertecknade:

 

Att intäkterna under SJÖTRAFIKEN moment 38.20.20. verksamhetens  inkomster ökas med 490 000 euro så att den totala intäkten blir 1 000 000 euro.

 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Jörgen Strand

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson

 

 

Harriet Lindeman