Finansmotion 84/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 84/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringen av motiveringen under moment 43.25.83 Bostadslån (R)

 

 

Landskapsregeringen föreslår i tilläggsbudgeten att utgiften för beviljande av nya sk. enhetslån för bostadsbyggande avslutas. Detta är ett mycket lovvärt initiativ som kommer att skapa en sundare bostadsmarknad. Tyvärr är lagstiftningen sådan att bostäder som byggts med dessa lån omgärdas av kraftiga regleringar vilket bl.a. inte medger möjlighet att avyttra fastigheterna. Detta verkar hämmande på viljan till att investera i nya bostadsprojekt då man hindras att frigöra kapital.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att snarast se över gällande lagstiftning och därefter till lagtinget lämna förslag på lagstiftning som ger goda möjligheter att på ett enkelt sätt avyttra de bostäder som producerats med av landskapsregeringen beviljade bostadslån.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand