Finansmotion 9/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 9/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Lindqvist

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för understöd för befrämjande av förnybar energi (43.27.40) med 14.900.000 mark för vindkraftsparken i Krogstad

 

Östersjön mår inte bara dåligt, Östersjön är döende. Det tror jag vi alla är rätt ense om. Kväveutsläppen förmås inte att minska, olje- och kolkraftenergin kör för fulla muggar. Få länder, få politiker vågar fatta de beslut som krävs för att rädda vår mer än någonsin hotade miljö. Beslut som skulle skapa förutsättningar för ett fortsatt gott liv. Beslut som skulle skapa förutsättningar för dagens och morgondagens barn  att kunna ta sig ett dopp i ett klarblått hav, på samma sätt som dagens 30-, 40-, 50- och möjligen 60-talister en gång kunnat göra. Tekniskt sätt är det inte speciellt svårt att vidta åtgärder som skulle skapa förutsättningar för fortsatt liv på denna planet.

     Trafik, fiskodlingar, kraftverk, du och jag. Alla är vi mer eller mindre delaktiga till de utsläpp av kväve och andra växthusgaser som finns.

     Vindkraftsparken i Lumparland Krogstad finns inte med i budgetförslaget. Skrivningen om att flytta investeringen till år 2003 innebär fler problematiska faktum, bl.a. att sannolikt äventyras parkens genomförande. Dessutom skulle en förskjutning av projektet även göra det dyrare av olika orsaker. En orsak som kan nämnas är det att Kraftnät Åland som bäst planerar att köpa in en transformatorstation till Eckerö, en likadan station som skulle placeras i Krogstad. Genomförs Krogstadsprojektet 2001 kan Kraftnät Åland Ab köpa in bägge samtidigt, och det torde de flesta som någon gång sysslat med business kunna räkna ut att det blir dyrare att köpa dessa transformatorstationer en och en.

     Vindkraftparken i Lumparland Krogstad skulle generera 6 MW elenergi, varefter vindkraften skulle stå för minst 10 procent av Ålands totala elbehov.

     Jag föreslår att projektet räddas och genomförs 2001 som tidigare var planerat. Därefter bör regeringen upprätta nya målsättningar för den alternativa energin på Åland. Målsättningen bör naturligtvis vara 100 procent, d.v.s. all energiproduktion skall ske på villkor som vår känsliga miljö kan acceptera. Det är inte kol, olja eller kärnkraft. Det är vind, sol m.m.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att ett anslag på 14.900.000 mark upptas under moment 43.27.40, främjande av förnybar energi, så att vindkraftparken i Krogstad kan genomföras 2001.

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Fredrik Lindqvist

 

 

Bert Häggblom