Finansmotion 9/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 9/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.44 Ålands teknologicentrum

 

 

 

För att lösa problemen med global uppvärmning och alltför stora koldioxidutsläpp måste en övergång från fossila bränslen till utsläppsneutrala energiformer ske så fort som möjligt. Det är knappast troligt att vi kommer att hitta en enda energiform som ersätter all förbrukning av fossila bränslen.

Biobränslen är en sådan tänkbar energiform och en annan är vätgas i bränslecellen.

     En bränslecell är ett redskap för att omvandla kemisk energi till elektrisk energi. Det ämne som är mest omtalat som användbart ämne i en bränslecell är vätgas. I till exempel Reykjavik drivs bussar med bränsleceller.

     Då vätgas tillsammans med syre införs i bränslecellen erhålls elektrisk energi med vatten som restprodukt. Vätgas kan brytas ur vatten men detta kräver i sin tur energi som då i sin tur måste vara utsläppsneutralt för att konceptet miljömässigt skall vara hållbart.

     Åland har potential på området vindkraft. Kunskap och engagemang finns och ett brett intresse finns att ytterligare bygga ut vindkraften. Vindkraften har en brist och det är att energiproduktionen upphör med vinden.

Det gäller alltså att kunna lagra vindenergin.

     Om vindenergin kunde användas till att bryta ut väte ur vatten så har en omvandling skett till en energiform som kan lagras.

     Åland skulle med fördel kunna bli ett pilotområde för forskning och tillämpning av ur vindkraft utbrutet väte, som i form av vätgas kunde användas i bränsleceller i olika konsumtionsformer såsom i fordon, uppvärmning och så vidare. Finansieringen för ett sådant forskningsprojekt blir säkert omfattande så  medel för förverkligandet av ett sådant projekt måste säkert sökas på nationellt, nordiskt och på ett europeiskt plan.

     Ålands teknologicentrum är den närmast tänkbara organisationen för att undersöka möjligheterna till att förverkliga ett sådant forskningsprojekt. Ett samarbete med näringslivet och vindkraftsintressenter är också nödvändigt för förverkligandet.

     Målsättningen med denna och annan miljöteknisk forskning och tillämpning skall vara att Åland skall framstå som en förebild som ort för miljötekniska innovationer.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att kapitelmotiveringen under moment 47.44 Ålands teknologicentrum får följande tillägg: "Ålands teknologicentrum skall undersöka möjligheten till ett forskningsprojekt där väte bryts ur vatten med hjälp av vindkraft, för en användning i bränsleceller i vårt samhälle."

    

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Katrin Sjögren