Finansmotion 9/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 9/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader (F)

 

 

Ålands Radio och TV Ab ansvarar för att ålänningarna får tillgång till radio- och tv-utsändningar. En av de viktigaste delarna av detta uppdrag är att säkra tv-utsändningar från såväl Sverige som Finland. Genom överenskommelser med de nationella tv-bolagen och regeringarna har Ålands Radio och Tv Ab fått tillgång till deras utsändningar utan extra kostnader. Utöver detta krävs dock avtal med upphovsrättsorganisationer i respektive länder om vilka avgifter som skall betalas för utsändningar på Åland.

 

Finansieringen av Ålands Radio och TV Ab:s utsändningar sköts till huvuddelen med de inkomster som inflyter från TV-avgiften, dock har upphovsrättskostnaderna till största del bekostats direkt över lagtingets budget. Sedan några år tillbaka låter man ca 50 000 euro av kostnaderna bekostas via TV-avgiften. När detta infördes fanns också planer på att överföra mer av dessa kostnader så att de direkt skulle finansieras via TV-avgiften, så har dock inte skett.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.05.62 sänks med 240 000 euro samt

                     

att motiveringen till moment kompletteras med texten: ”Kostnaderna för upphovsrättskostnader täcks av anslaget under  moment 43.05.60”

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

 

 

Jörgen Strand