Finansmotion 93/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 93/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 45.50.01 Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

 

I vår omvärld planeras två nya slutförvar för använt kärnbränsle. Ålands landskapsregering både bör och får lämna utlåtanden både angående det utvidgade slutförvaret i Olkiluoto och det eventuella slutförvaret i Forsmark. Beslut om var det svenska använda kärnbränslet skall förvaras tas i juli. Landskapsregeringen bör erbjuda lokala organisationer att söka medel så att de kan presentera oberoende fakta, bjuda in forskare och ansvariga från SKB och Posiva, ordna seminarier och bedriva informationsarbete till medborgare, tjänstemän och politiker. Miljöbyrån måste få hjälp från sakkunniga i denna mycket komplexa och svåra problematik som både kärnkraften, uranbrytningen och slutavfallsförvaringen innebär.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 45.50.01 Allmän miljövård - verksamhetsutgiter (VR) fogas följande text: "Landskapsregeringen erbjuder lokala miljöorganisationer att söka medel med syfte att ta fram oberoende fakta och bedriva informationsarbete om konsekvenser och risker med att ha flera kärnkraftverk samt slutförvar för använt kärnbränsle i  Ålands omedelbara närhet samt bistå miljöbyrån med att ge utlåtanden angående de planerade projekten i Forsmark och Olkiluoto."

 

 

 

Mariehamn den  16 april 2009

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback