Finansmotion 95/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 95/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Sänkning av anslaget under moment 47.58.20 Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

 

Målet med verksamheten i Guttorp är att skapa goda förutsättningar för det småskaliga yrkesmässiga kust- och skärgårdsfisket samt sportfisket och fisketurismen och det sker genom utplantering av fiskyngel och smolt som  produceras vid Ålands fiskodling. I och med det svåra ekonomiska läget så föreslår landskapsregeringen att verksamheten skall genomgå en översyn och att den hållbara fisketurismen samt det kustnära yrkesfisket skall prioriteras. Samtidigt säger landskapsregeringen att arbetet med vattenvårdsprogrammet skall fortgå men med minskade anslag.  Även landskapsregeringens stöd till åtgärder för förbättrad avloppsbehandling och vattenförsörjning kommer att ske i mindre omfattning. Grundförutsättningen för att fisk skall trivas i våra vikar och fjärdar är att vi har rena och friska vatten. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten bör intensifieras, inte minskas. Därför bör en omfördelning av medel ske så att Ålands fiskodlings anslag minskar och de vattenvårdsförbättrande åtgärdernas intensifieras. Under året bör översynen av Ålands fiskodling även omfatta möjligheterna att bedriva verksamheten på marknadsmässiga grunder eller övergå i privat regi.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.58.20 sänks med 50.000 euro till 433.000 euro samt att motiveringen under momentet ändras till följande: "Verksamheten vid Ålands fiskodling Guttorp under år 2010 övergår till att bedrivas på marknadsmässiga grunder."

 

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell