Finansmotion 97/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 97/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av Allmänna motiveringen, Budgetramar och omprioriteringar, Allmänt

 

Landskapsregeringen har uppenbarligen inte i framtagandet av tilläggsbudgeten diskuterat de förändringar som de avser göra med berörda anställda. Det är viktigt att personalen vid de verksamheter som avses minskas eller genomgå andra förändringar får information direkt av arbetsgivaren och ges svar på sina frågor. Landskapsregeringen måste i sitt omställningsarbete inkludera personalen i det förändringsarbete som ska genomföras. Det är också viktigt att tydliga beslut fattas så att de anställda får klarhet i de förändringar som sker så att inte samtliga anställda ska känna osäkerhet och otrygghet kring sin anställning.

     Det är också fel metod att indirekt hota de anställda genom att skriva att om de inte går med på frysta lönenivåer kommer fler verksamheter att drabbas. Istället måste man genom konstruktiva diskussioner och överenskommelser med facken göra långsiktiga strategier för personalens löneutveckling. Landskapet bör slå vakt om sin ställning som en trovärdig arbetsgivare. Möjligheterna att nå nya avtalsresultat med en återhållsam kostnadsutveckling minskar om landskapsregeringen vid sidan av dessa inför nya högavlönade tjänster med avtalslön och därtill godkänner nya system med bonuslöner inom landskapsägda bolag. Det är också viktigt att man fortsätter ge relevant fortbildning till de anställda på alla nivåer.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att första stycket under Allmän motivering, Budgetramar och omprioriteringar Allmänt (sidan 12) kompletteras med: "Personalen vid de verksamheter som berörs av förändringsåtgärder och omställningar görs delaktiga i processen och diskussioner med de berörda föregår beslutsfattandet. Landskapsregeringen fattar tydliga beslut i de fall verksamheterna förändras och de anställda görs medvetna om tidtabell och eventuella omställningsåtgärder."

 

samt att  det andra stycket under samma rubrik  ersätts med följande: "Landskapsregeringen ska tillsammans med de övriga kollektivavtalsparterna sträva till att bibehålla arbetsfreden inom landskapet och utarbeta ett långsiktigt avtal med en återhållsam kostnadsutveckling. Landskapsregeringen och dess underlydande myndigheter ska vinnlägga sig om att landskapet är en stabil och pålitlig arbetsgivare. Tillsammans med personalen möjliggörs rationella och effektiva lösningar som inte kräver nya anställningar men ger ökad produktivitet och goda slutresultat. Fortbildning på alla nivåer är fortsättningsvis nödvändig."

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback