Finansutskottets betänkande 1/2006-2007

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2006-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2005

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 1/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Revisorernas berättelse. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 2

Förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet 2

Posten på Åland. 2

Finansavdelningens förvaltningsområde. 2

Iakttagandet av budgeten 2005. 2

Elektronisk dokumenthantering. 3

Utbildnings- och kulturavdelningen. 3

Museibyråns verksamhet 3

Trafikavdelningens förvaltningsområde. 3

Den frigående sjötrafiken. 3

Utskottets förslag. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Revisorernas berättelse

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 12 § landskapslagen om landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter i berättelsen för 2005. När det gäller uppföljningen av revisorernas påpekanden föreslås att revisorerna mer systematiskt begär in uppgifter och i sin berättelse redovisar vilka åtgärder som landskapsregeringen vidtagit med anledning av föregående års berättelse.

     Utskottet föreslår att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsrevisorerna har enligt finansutskottet på sedvanligt sätt utvalt och granskat delar av landskapsförvaltningen. De frågor som tas upp behandlas både grundligt och sakligt samtidigt som tidigare påpekanden till de aktuella enheterna följs upp. Finansutskottet har inget att invända mot de synpunkter som framförs.

     Landskapsregeringen redovisar i en bilaga till sin berättelse de åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare års påpekanden. Landskapsregeringens berättelse utges dock årligen ungefär samtidigt som landskapsrevisorerna överlämnar sin berättelse till lagtinget. Detta försvårar och fördröjer landskapsrevisorernas möjligheter att genast i den påföljande berättelsen följa upp och beakta de åtgärder som landskapsregeringen vidtagit.

     Under beredningen har utskottet diskuterat möjligheten att landskapsrevisorerna i sin berättelse mer regelmässigt följer upp och infogar uppgifter om de åtgärder som landskapsregeringen vidtagit med anledning av landskapsrevisorernas berättelse från föregående år, vilket utskottet anser att bör prövas.

 

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet

 

I likhet med landskapsrevisorerna och självstyrelsepolitiska nämnden (SjPN nr 2/2004-2005) anser finansutskottet att det är viktigt att en förordning om ämbetsspråket i statsförvaltningen på Åland utfärdas så snart som möjligt. Utskottet stöder landskapsrevisorernas ställningstagande i berättelsen. Samtidigt noterar utskottet att landskapsregeringen med hänvisning till ärendets vikt har meddelat landskapsrevisorerna att diskussioner med självstyrelsepolitiska nämnden skall föras ånyo i syfte att eftersträva bästa möjliga lösning.

 

Posten på Åland

 

Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter och motiveringar angående Posten på Åland. När det gäller lagstiftningsbehovet vill utskottet, med hänvisning till det revisorerna framför, uppmana landskapsregeringen att snarast möjligt igångsätta lagberedningsarbetet.

 

Finansavdelningens förvaltningsområde

 

Iakttagandet av budgeten 2005

 

Målformuleringar i budgeten och redovisningen av dem i berättelsen

Landskapsrevisorerna lyfter återigen upp frågan om målformuleringar i budgeten och redovisningen av deras förverkligande i landskapsregeringens berättelse. Det konstateras att informationen om verksamhetens inriktning samt om hur mål förverkligats har utvecklats och förbättrats. Fortfarande saknas dock målformuleringar inom vissa enheter t.ex. för kansliavdelningens byggnadsbyrå samt inom social- och miljövårdsavdelningens ansvarsområde. Revisorerna påtalar dessutom behovet av en allmän utveckling av redovisning av resultatet och en presentation av de viktigaste utvecklingsfrågorna för varje avdelning.

     Vidare konstaterar revisorerna att det för Ålands hälso- och sjukvårds del saknas en heltäckande avstämning och redovisning av målformuleringarna i budgeten och hälso- och sjukvårdsplanen.

     Utskottet delar landskapsrevisorernas synpunkter och vill understryka vikten av fortsatta förbättringar i arbetet med målformuleringar och redovisningen över hur dessa förverkligas. Enligt utskottet är det inte acceptabelt att vissa enheter och myndigheter fortfarande saknar målformuleringar. Arbetet med målformuleringar och uppföljningen skall vara en fortgående process som skall omfatta alla enheter inom landskapsförvaltningen.

     Utskottet stöder även i övrigt landskapsrevisorernas synpunkter och vill ånyo understryka behovet av en finansförvaltningslag och en lag om utjämningsfonden.

 

Elektronisk dokumenthantering

 

Enligt landskapsrevisorerna skulle en övergång till elektronisk dokumenthantering inom lämpliga delar av förvaltningen kunna medföra betydande rationaliseringsvinster och en förbättrad servicenivå. Landskapsregeringen tillsatte den 9 mars 2006 den referensgrupp som omnämns i berättelsen.    Utskottet stöder landskapsrevisorernas synpunkter och vill framhålla vikten av att resurser avsätts för att påskynda utvecklingen mot en elektronisk dokumenthantering inom landskapsförvaltningen.

     För att samordna lagtingets och landskapsregeringens behov anser utskottet att lagtinget också bör vara representerat i de arbetsgrupper som tar fram underlag för upphandling av system för elektronisk dokumenthantering.

 

Utbildnings- och kulturavdelningen

 

Museibyråns verksamhet

 

Byte av fastighet i Långberg söda by i Saltvik (Glamilders stenåldersboplats)

Utskottet omfattar revisorernas konstaterande om att förlikningsavtal mellan landskapet och enskilda parter bör undvikas om inte absolut vägande skäl talar för sådana lösningar.

 

Trafikavdelningens förvaltningsområde

 

Den frigående sjötrafiken

 

Utskottet anser i likhet med landskapsrevisorerna att passagerarstatistiken för skärgårdsfärjorna bör förbättras med hänvisning till att uppgifterna utgör en del av bedömningen när trafiken planeras.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsrevisorernas berättelse i sin helhet med de synpunkter som framförs ovan. Utskottet föreslår att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2006 inbegärt finansutskottets yttrande över landskapsrevisorernas berättelse för år 2005.

     Utskottet har i ärendet hört ordföranden för landskapsrevisorerna Magnus Lundberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund (delvis), Mats Perämaa (delvis) och Anne-Helena Sjöblom samt ersättarna Carina Aaltonen (delvis) och Åke Mattsson (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar detta betänkande till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 november 2006

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson