Finansutskottets betänkande 10/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2010-2011

 

Datum

 

Finansutskottet

2011-09-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2010

·       Landskapsrevisorernas berättelse nr 1/2010-2011

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 12 § landskapslagen om landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter i berättelsen för år 2010 med beaktande av i detta betänkande angivna synpunkter och föreslår att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att landskapsrevisorerna har haft budgetmedel till sitt förfogande som inte använts. Utskottet konstaterar att revisorerna valt att spara anslag för att upphandla en specialrevision av någon verksamhet. Det borde varje år finnas ett tillräckligt anslag för en specialrevision. Revisionsplanens genomförandegrad har utskottet inte närmare utrett.

     Utskottet framhåller att en ny revisionslag snarast bör föreläggas lagtinget som en del av ramverket kring hur landskapsbokslut och årsredovisning upprättas. En tydlig revision tillsammans med ett landskapsbokslut och en årsredovisning med tydliga hänvisningar i form av noter och andra uppgifter är väsentliga för att kunna få en god budgetuppföljning. En uppdaterad och moderniserad revision är väsentlig för att möjliggöra att den nya finansförvaltningslagen ska få de effekter som finansutskottet framhöll i sitt utlåtande till lagutskottet, vilket bifogades lagutskottets betänkande nr 8/2010-2011. I detta utlåtande angav finansutskottet följande: ”Finansutskottet betonar vikten av att landskapets årsredovisning bör vara reviderat när det behandlas av lagtinget, vilket föranleder att tid måste finnas för att genomföra revisionen. Utskottet betonar att av årsredovisningen ska framgå hur målsättningarna som ingår i budgeten har uppfyllts. Lagtinget kan därefter behandla både bokslut och revisorernas berättelse i ett sammanhang.”.

     Utskottet betonar vikten av att bokslut och revisionsberättelse upprättas i så god tid att landskapsregeringen kan bemöta påpekandena i revisionsberättelsen och att denna kan behandlas samtidigt av lagtinget före sommaruppehållet. 

     Utskottet konstaterar att det fortfarande saknas beräkningar gällande pensionsfondens utveckling gällande pensionsansvarsskulden.

 

Detaljmotivering

 

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Integration och inflyttande

 

Landskapsrevisorerna konstaterar att en av de viktigaste åtgärderna som föreslås i integrationskommitténs slutrapport var att en landskapslag om integrationsfrämjande antas. Ännu har ingen framställning överlämnats till lagtinget. Eftersom behovet av lagstiftning fortfarande kvarstår anser revisorerna att arbetet med att bereda lagförslaget bör påskyndas. Lagstiftningen är viktig inte bara för att klargöra de inflyttades rättigheter och skyldigheter utan också för att klargöra ansvarsfrågan mellan olika myndigheter.

     Utskottet konstaterar att en lag om integrationsfrämjande är under beredning och remisstiden för densamma pågår ännu. Utskottet stöder revisorernas påpekanden om brådskan av att frågorna snarast regleras. I sammanhanget önskar utskottet lyfta upp frågan om språkundervisningen för invandrare som en central fråga för integrering i det åländska samhället. Det är viktigt att språkundervisning inte enbart riktar sig till arbetssökande utan även till de som har arbeten. Insatserna för integrationsfrämjande, såsom basmaterial på olika språk, mentorer och infocenter, behöver vara koordinerade. Kommuner och den tredje sektorn tillsammans med olika arbetsgivare har en viktig roll i detta. Ett tydligt huvudmannaskap bör upprättas.

     Ett sätt att följa upp integrationen är att skapa någon form av integrationsbarometer som ett mått för att utvärdera hur väl integrationen lyckats. Ålands statistik- och utredningsbyrå kunde möjligen ta fram lämplig statistik för en sådan barometer.

 

Fastighetsförvaltningen

 

Landskapsrevisorerna konstaterar att då huvuddelen av byggnadsbyråns personal flyttades ut från Självstyrelsegårdens kanslihus till nyupphyrda utrymmen i FAB Sittkoffska gården så steg den direkta samhälleliga årliga extrakostnaden med 42 procent för varje kontorsplats eller 58 procent per m2 för dessa utrymmen.

     Enligt landskapsrevisorernas uppfattning ger detta en fingervisning om att landskapet av strikt ekonomiska skäl framöver måste tillse att hela landskapsförvaltningen kan ges ändamålsenliga utrymmen som är och hålls i landskapets ägo. Till detta kommer även betydelsen av att landskapsförvaltningen ges möjlighet att fungera effektivt i en sammanhållen verksamhet. Därtill finns skäl att påpeka att upphyrning av utrymmen inte bör göras i onödan.

     Utskottet stöder revisorernas synpunkter och anser att bättre framförhållning bör hållas för planeringen. Redan upphyrda lokaler bör i första hand användas effektivt. Lokaler bör inte upphyras förrän verkliga behov finns för att undvika dubbla hyror. När trafikavdelningen flyttas ut i samband med renoveringen av självstyrelsegården kunde flytten bli permanent och därmed frigöra utrymmen för andra externa enheter. En sådan flytt kunde t.ex. ske till Godby i enlighet med tidigare budgetbeslut.

     Utskottet finner det synnerligen nödvändigt att Ålands naturbruksskolas lokalers användningsändamål snabbt får en lösning. Landskapsregeringen kunde överväga en utlokalisering av någon byrå eller avdelning till dessa lokaler.

      

Ålands polismyndighet

 

Revisorerna konstaterar att rättssäkerheten kräver att polismyndigheten tillställs tillräckliga resurser i förhållande till de uppgifter som föreligger. Revisorerna anser det speciellt viktigt att upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet inte hotas på grund av resursbrist.

     Revisorerna noterar att budgetmålen för verksamheten inte uppnåtts till fullo och att en del brott förblir outredda, vilket inte kan anses vara acceptabelt.

     Revisorerna konstaterar att personalpolitiken inom polisen inte är tillfredsställande varför det är av högsta vikt att den planerade organisationsreformen genomförs samt att man prioriterar personalvårdande åtgärder och en utökad arbetsplatsdemokrati. Vidare anser revisorerna att en rekryteringsplan bör uppgöras.

     Revisorerna anser vidare att polisens lokaliteter inte fyller nutida krav och att åtgärder måste vidtas inom de närmaste åren.

     Utskottet konstaterar att polismyndigheten har 2,6 tjänster per 1000 innevånare mot rikets 1,3 tjänster per 1000 innevånare. Myndigheten bör få ett styrande organ med beslutsmakt och den interna organisationen bör inte fastslås i lagstiftningen. Utgående från nuvarande upplägg fungerar ledningsfunktionerna inte tillfredsställande. Utskottet har vidare erfarit att nuvarande lagstiftning dessutom inte ger landskapsregeringen möjligheter att utfärda anvisningar för myndigheten, vilket är ett stort problem som omedelbart bör åtgärdas. En ny lagstiftning bör i skyndsam ordning föreläggas lagtinget där uppgifterna klargörs.

     Landskapsregeringen bör överväga att inrätta en polisbyrå eller motsvarande enhet som på Åland skulle ha motsvarande uppgifter som polisstyrelsen i Finland. Utskottet anser att polismyndighetens interna organisation är i stort behov av förändring. Det saknas direktiv och vägledning för polismyndighetens praktiska arbete.

     Utskottet anser vidare att arbetet mot droger bör vara en fråga som genomsyrar all polisverksamhet.

                     

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2011 inbegärt finansutskottets yttrande över landskapsrevisorernas berättelse för år 2010.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Eriksson, landskapsrevisorernas ordförande Tuula Mattsson, juristen Björn Andersson, ordföranden Kaveh Bahar för Ålands mångkulturella förening rf, landsbygdsutvecklaren Lena Brenner vid Ålands landsbygdscentrum (per telefon), lagtingsdirektören Susanne Eriksson, projektledaren Suzan Eriksson för projektet Knutpunkt Åland, byråchefen Göran Franzén, polismästaren Camilla Hägglund vid Ålands polismyndighet (per telefon), avdelningschefen Linnea Johansson, landskapsrevisorn Runa-Lisa Jansson, VD:n Hans Knutsson vid Ålands hushållningssällskap rf, kommissarien Olof Lindqvist vid Ålands polismyndighet, ledande revisorn Magnus Lundberg och kommissarien Nina Rasmus vid Ålands polismyndighet (per telefon).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jan-Erik Mattsson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt medlemmarna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och Danne Sundman.

 

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar betänkandet till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 september 2011

 

 

Ordförande

 

 

Jan-Erik Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte