Finansutskottets betänkande 11/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2001-2002

 

Datum

 

Finansutskottet

2002-10-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2001

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 1/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Revisorernas berättelse. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter2

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 2

Brand- och räddningsväsendet2

Elmarknadslagstiftningen. 2

Finansavdelningens förvaltningsområde. 2

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. 2

Ålands hälso- och sjukvård. 2

Utbildningsavdelningens förvaltningsområde. 3

Gemensam skoldatabas för landskapets skolor3

Läroavtalsutbildningen. 3

Ålands handelsläroverk4

Ålands sjösäkerhetscentrum. 4

Näringsavdelningens förvaltningsområde. 4

Sektorplanen för fiskets utveckling och stöden till fiskerinäringen. 4

Jan-Karlsgårdens arrenden. 4

Trafikavdelningens förvaltningsområde. 5

Om- och nybyggnad av landsväg nr 1 mellan Östanträsk och Näfsby. 5

Upphandling av m/s Grisslans driftsentreprenader5

Lagberedningens förvaltningsområde. 6

Ärendets behandling. 6

Utskottets förslag. 6

 

 

Sammanfattning

Revisorernas berättelse

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 12 § landskapslagen om landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen.

 

Utskottets förslag

 

I huvudsak omfattar utskottet de synpunkter som revisorerna framför i berättelsen. I betänkandet har utskottet valt att särskilt kommentera de delar som gäller Ålands hälso- och sjukvård, läroavtalsutbildningen, examensbenämning för examen vid Ålands handelsläroverk i enlighet med yrkeshögskolans program, Jan-Karlsgårdens arrenden och upphandlingen av m/s Grisslans driftsentreprenader. Utskottet föreslår att betänkandet bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Brand- och räddningsväsendet

 

Utskottet instämmer med landskapsrevisorerna angående behovet av en översyn av lagstiftningen om brand- och räddningsväsendet och anser i likhet med revisorerna att en sammanslagning av delegationerna för brand- och räddningsväsendet och oljebekämpningsförvaltningen bör övervägas. Landskapsstyrelsen tillsatte den 10 april 2002 en kommitté som skall utarbeta ett förslag till ny lag och förordning om brand- och räddningsväsendet. Utskottet har erfarit att arbetet i kommittén pågår och att gruppen redan har sammanträtt ett tiotal gånger. Såvitt utskottet kan bedöma syftar kommitténs arbete till att lösa de frågeställningar som revisorerna lyfter fram i sin berättelse.

 

Elmarknadslagstiftningen

 

Revisorerna betonar i berättelsen betydelsen av att landskapsstyrelsen samordnar sitt ägarinflytande i Kraftnät Åland Ab och Ålands Energi Ab så att samhällsekonomiska, infrastrukturella och försörjningsmässiga aspekter beaktas. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen inlett arbetet med att se över denna fråga i samband med utarbetandet av en ny elförsörjningsplan.

 

Finansavdelningens förvaltningsområde

 

Utskottet vill understryka vikten av de synpunkter som revisorerna framför och har noterat att behovet av en ny finansförvaltningslag på nytt påtalas. Särskilt har utskottet intresserat sig för de delar som berör ÅHS. Utskottet har bl.a. tagit del av utvärderingen av samordningen av de åländska hälso- och sjukvårdsinstitutionerna, den s.k. Sonkin-rapporten, som nyligen har färdigställts. I likhet med revisorerna anser utskottet att åtgärder bör vidtas för att målformuleringarna och budgetuppföljningen inom ÅHS omgående stramas upp. Sådana förseningar som har uppstått i budgetuppföljningen under 2001 bidrar till svårigheterna att hålla verksamheten inom de planerade ekonomiska ramarna. Även andra åtgärder än en förbättrad och snabbare redovisning bör vidtas för att komma till rätta med de snabbt stigande kostnaderna. Enligt utskottet bör ansvaret för målformuleringar, budgetering och uppföljning finnas på avdelningsnivå.

      Utskottet delar även i övrigt landskapsrevisorernas farhågor om landskapsekonomins utveckling och vill understryka vikten av de föreslagna åtgärderna för en bättre anpassning till den rådande ekonomiska situationen.

 

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

 

Ålands hälso- och sjukvård

De brister som förekommit i den ekonomiska uppföljningen under året är ett problem som bör tas på största allvar. Vidare bör rutinerna för verksamhetsplaner och budgetering revideras så att en bättre koordinering mellan dessa instrument uppnås. Ansvaret för uppgörandet av planer, målformuleringar och budgetering bör följas åt och läggas på rätt nivå. De anställda bör känna att de delar ansvaret för att de ekonomiska ramarna följs inom respektive avdelning. För att lyckas med detta är det nödvändigt att personalen involveras i arbetet med att bereda budget och verksamhetsplaner.

     Utskottet har dock erfarit att vissa avdelningar har haft stora kostnadsökningar som beror av faktorer som varit svåra att förutse samtidigt som en del av dessa har varit motiverade. Medicinkostnaderna har bl.a. stigit kraftigt. Utskottet kan å ena sidan konstatera att det i vissa fall har funnits skäl till att acceptera de förhöjda medicinkostnaderna men vill å andra sidan påpeka att kostnadsökningar generellt bör leda till att motsvarande inbesparingar övervägs. Enligt utskottet bör förväntade budgetöverskridningar omgående rapporteras till ledningen för att möjliggöra anpassningar av budgeten och inbesparingar på andra utgifter.

     Utskottet anser vidare att det finns skäl att se över hälso- och sjukvårdsplanens utformning. Den nuvarande formen är till vissa delar otymplig. Den innehåller bl.a. allmän och statisk information som med fördel skulle kunna tas in i lagstiftning eller förordning. Om dessa delar lyfts ut så blir de resterande delarna av planen mer överskådlig och därmed ett bättre styrinstrument.

     En översyn av reglementet för ÅHS slutfördes i januari detta år. Den medförde inte några större organisationsförändringar i detta skede eftersom Sonkin-rapporten förväntades bli färdig inom kort. Utskottet vill påpeka behovet av en ny översyn av reglementet mot bakgrund av Sonkin-rapporten.

     När det gäller styrning, uppföljning och kontroll av ÅHS:s verksamhet och utveckling vill utskottet understryka att landskapsstyrelsens främsta instrument bör vara behandlingen av budgeten och hälso- och sjukvårdsplanen. Utöver dessa har landskapsstyrelsen dessutom möjlighet att använda sig av förordningsfullmakten i 15 § landskapslagen om hälso- och sjukvården. Om landskapsstyrelsen ändå finner att de nämnda instrumenten inte ger tillräcklig insyn och möjligheter att följa med utvecklingen bör landskapsstyrelsen enligt utskottet överväga om reglementet för ÅHS i framtiden bör fastställas av landskapsstyrelsen. Detta förutsätter en lagändring.

     Även beträffande ÅHS bostadsbestånd instämmer utskottet med revisorernas synpunkter. Utskottet har erfarit att bostadsbeståndet nu ses över och att volymen anpassas till behoven. Enligt utskottet har kostnaderna för denna verksamhet varit alltför höga i förhållande till intäkterna.

    

Utbildningsavdelningens förvaltningsområde

 

Gemensam skoldatabas för landskapets skolor

 

I likhet med revisorerna anser utskottet att ett ändamålsenligt utnyttjande av skoldatabasen bör tryggas med beaktande av de resurser som hittills satsats för att bygga upp denna.

 

Läroavtalsutbildningen

 

Utskottet konstaterar i likhet med revisorerna att det gällande studiestödssystemet inte är tillräckligt anpassat för studerande inom läroavtalsutbildningen, vilket medför att de läroavtalsstuderande inte kan erhålla studiestöd i samma utsträckning som andra studerande. Utbildningsformen som sådan är många gånger lämplig för vuxenstuderande, som ofta har hunnit bilda familj. Denna studerandekategori kan enligt utskottet vara särskilt beroende av studiestöd för att kunna fullfölja utbildningen. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att studiestödsystemet även kan utnyttjas av studerande inom läroavtalsutbildningen och att lämplig hänsyn tas till att många av de studerande är familjeförsörjare.

     Ytterligare har utskottet erfarit att det finns problem med att planera in den teoretiska undervisningen för de studerande. Utskottet har inhämtat att undervisningen i basämnena för närvarande fungerar utan problem, men att det fortsättningsvis då och då är svårt att planera in de läroavtalsstuderandes teoriundervisning. Om de ordinarie undervisningsgrupperna är fullsatta får de läroavtalsstuderande inte rum. Läroavtalsnämnden försöker dock söka nya lösningar. Utskottet konstaterar att förutsättningarna varierar och att detta är ett problem som bör lösas för att en kvalitativt god utbildning inom läroavtalsutbildningen skall kunna erbjudas. Utskottet förutsätter att läroavtalsnämnden ser över vilka åtgärder som behövs för att trygga den teoretiska utbildningen framöver och inkommer till landskapsstyrelsen med en redogörelse.  

 

Ålands handelsläroverk

 

Revisorerna framhåller att allmänt erkända examensbenämningar är ytterst viktiga såväl ur de studerandes som ur arbetsgivarnas synvinkel. Revisorerna uppmanar till en snabb lösning av frågan om benämningen på den examen som avläggs vid Ålands handelsläroverk i enlighet med yrkeshögskolans program.

     En ny lagstiftning om Högskolan på Åland, som ersätter den tidigare försöksverksamheten med yrkeshögskola, antogs av lagtinget i juni detta år. Bestämmelser om examina och examensbenämningar för de olika utbildningarna som ges vid högskolan skall enligt lagen tas in i en landskapsförordning. Styrelsen för Högskolan på Åland skall, enligt vad utskottet erfarit, ta fram ett underlag för förordningen.

     Eftersom högskolan tar över en löpande verksamhet med elever som är beroende av att kunna lösa ut sina examensbevis vill utskottet understryka vikten av att denna fråga löses skyndsamt på ett sätt som även beaktar de studerandes synpunkter.

     Eftersom det har framgått att det råder en viss osäkerhet beträffande begreppet examensbenämning vill utskottet komma med ett klargörande. Av examensbenämningen bör det framgå på vilken nivå utbildningen ges och hur lång utbildningstiden är. Beteckningen tradenom är däremot en yrkesbeteckning som således inte skall förväxlas med examensbenämning.

    

Ålands sjösäkerhetscentrum

 

Revisorerna påtalar avsaknaden av lagstiftning om centrets verksamhet. Utskottet konstaterar att lagtinget i slutet på september detta år antog en ny lag om Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

Näringsavdelningens förvaltningsområde

 

Sektorplanen för fiskets utveckling och stöden till fiskerinäringen

 

Utskottet vill understryka det revisorerna framför i berättelsen och särskilt framhålla vikten av att statistiken utvecklas i fråga om uppgifter om sysselsättning och arbetsplatser på det sätt som revisorerna påpekar.

 

Jan-Karlsgårdens arrenden

 

I likhet med revisorerna anser utskottet att landskapsstyrelsen på förhand noggrant bör formulera de principer som skall gälla när en arrendetagare utses bland inlämnade anbud. Principerna bör vara klart och tydligt formulerade så att det inte kan råda någon osäkerhet om vilka kriterier som är bestämmande för vilket anbud som skall antas. Enligt utskottet kan även andra kriterier än det ekonomiskt sett bästa anbudet vara bestämmande vid valet av avtalspart.

     För att klarlägga hur denna typ av ärenden skall hanteras inom landskapsstyrelsen bör landskapsstyrelsen enligt utskottet utarbeta riktgivande principer om hur anbudsförfrågningar skall gå till. En viktig utgångspunkt bör vara att landskapsstyrelsen inte medverkar till att konkurrensen mellan anbudsgivarna snedvrids.

     Utskottet konstaterar att det enligt det aktuella avtalet är fråga om verksamhet som till att börja med bedrivs under en försöksperiod fram till den 31.10.2004. Valet av arrendetagare har gjorts på basen av andra kriterier än det högsta anbudet. Eftersom det i den efterföljande diskussionen har hänvisats till regler om offentlig upphandling vill utskottet påpeka att uthyrning av fast egendom i regel inte omfattas av lagstiftning om offentlig upphandling. Detta är t.ex. fallet beträffande EU-lagstiftningen och rikslagstiftningen om offentlig upphandling.

  

Trafikavdelningens förvaltningsområde

 

Om- och nybyggnad av landsväg nr 1 mellan Östanträsk och Näfsby

Utskottet instämmer i sak med revisorerna. Utskottet har erfarit att rutinerna vid trafikavdelningen har ändrats och att de brister som revisorerna lyfter fram har åtgärdats.

     Om undersökningar och projektering avtalas numera med utomstående entreprenörer. Ett nytt kontrollsystem har dessutom införts för att säkerställa att de avtalade arbetena har utförts i enlighet med avtalet.

      När det gäller revisorernas påpekanden angående justeringen av protokoll har utskottet erfarit att protokollen i regel justeras i rimlig tid, men att det förekommit att semestrar och liknande har försenat justeringen vid några tillfällen. Utskottet förutsätter att avdelningen i enlighet med god förvaltningspraxis planerar sin verksamhet så att protokollen kan justeras i tid utan hinder av semestrar och liknande.

 

Upphandling av m/s Grisslans driftsentreprenader

 

Även angående detta avsnitt instämmer utskottet med de av revisorerna framförda åsikterna. Särskilt när det gäller avtalsförhandlingar och -dokumentation vill utskottet inskärpa att förbättrade rutiner måste införas. Enligt utskottet bör juridisk sakkunskap på avtalsrättens område anlitas av trafikavdelningen eftersom en så stor del av verksamheten rör avtal med utomstående parter.

     Utskottet har tagit del av en intern revisionsrapport angående upphandlingen av driftsentreprenader med m/s Grisslan. På basen av denna rapport kan utskottet konstatera att landskapsstyrelsen inte har förfarit lagstridigt eller annars felaktigt.

     Vidare har till utskottet inlämnats två rättelser till den andra och den fjärde tabellen på sidan 46 i berättelsen. De korrigerade tabellerna är intagna i sin helhet nedan.

 

År

Bet.tidpunkt

Varv

Belopp exkl.moms

1994

29.06.1994

Alandia Yards

RMH, Pansio, Åbo

28 083,47 mk

1996

 

Alandia Yards

 

1998

13.05.1998

Alandia Yards

59 631,00 mk

2000

31.05.2000

  5.06.2000

Algots Varv Ab

Material från Wärtsilä NSD

113 740,00 mk

8 240,72 mk

2001

31.08.2001

(31.01.2002)

RMR Oy Merirakenne

RMR Oy Merirakenne

45 261,75 mk

(278 328,30 mk)

46 811,46 €

 

Avtal

Entreprenör

Landskapets kostnad exkl.moms

Nr 1

12 mån

Kumlinge Skärgårdstrafik Ab

 

Nr 2

12 mån

Kumlinge Skärgårdstrafik Ab

28 083,47 mk

Nr 3

24 mån

Kumlinge Skärgårdstrafik Ab

 

Nr 4

38 mån

Ansgar Ab

59 631,00 mk

 

 

Egen regi

121 980,72 mk

Nr 5

36 mån

Kumlinge Skärgårdstrafik Ab

323 590,05 mk

 

Lagberedningens förvaltningsområde

 

Utskottet har erfarit att samverkan mellan landskapsstyrelsebeslut och lagberedningsarbetet fungerar tillfredsställande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 september 2002 inbegärt finansutskottets yttrande över landskapsrevisorernas berättelse för år 2001.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, landskapsstyrelseledamöterna Gun Carlson och Runar Karlsson, avdelningsjuristen Susanne Andersson, alarmmästaren Marcus Dahl, finanschefen Dan E Eriksson, vägingenjören Stig Jansson, förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström, vikarierande bostadsförvaltaren Daniel Johansson och försörjningschefen  Petter  Johansson vid ÅHS, vik. byråchef Lars-Erik Karlsson, överingenjören Sven-Olof Lindfors, landskapsrevisorernas ordförande Magnus Lundberg, produkt- och projektchefen Tor Rönnberg vid Eckerö linjen, eleverna Pernilla Nyberg och Peter Sandberg vid Ålands yrkeshögskolas ekonomi- och marknadsföringsprogram, landskapsläkaren Birger Ch Sandell och  vik. överinspektören Elisabeth Storfors. Utskottet har dessutom inbegärt ett skriftligt utlåtande av ekonomichefen Karita Karlsson vid Viking line Abp.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg, ledamöterna Dennis Jansson (delvis), Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Jörgen Strand (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar betänkandet till landskapsstyrelsens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 17 oktober 2002

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson