Finansutskottets betänkande 2/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2002

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 7/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Ålands hälso- och sjukvård. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Reservation. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att ett andra tillägg till budgeten för år 2002 antas. Tillägget balanserar på ett netto om 6.118.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 247.424.000 euro budgeterats för år 2002.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns utan ändringar med de synpunkter som utskottet anför.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Förutom förslagen till höjning av Ålands hälso- och sjukvårds utgifter samt sjötrafikens utgifter under trafikavdelningen har utskottet inte funnit anledning att ytterligare kommentera landskapsstyrelsens förslag till tillägg till budgeten för 2002.

 

Ålands hälso- och sjukvård

Utskottet konstaterar att det tilläggsanslag som landskapsstyrelsen föreslår för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) redan är förbrukat under 2002. De tilläggsbudgeterade medlen har använts för vård av ÅHS:s patienter. Den kraftiga överskridningen av det tidigare budgeterade anslaget har enligt vad utskottet erfarit flera orsaker. Dels har personalkostnaderna ökat på grund av effekterna av tjänstekollektivavtalet som trädde ikraft under året, dels har konsumtionsutgifterna ökat avsevärt. Dessutom har kostnaderna för vård utom Åland överskridit det budgeterade anslaget.

     Under 2001 fram till hösten 2002 har den ekonomiska rapporteringen fungerat dåligt. De dataprogram som installerats för ändamålet har inte fungerat som avsetts. Detta har lett till att redovisningen och uppföljningen av den ekonomiska situationen inte alls fungerat eller varit kraftigt fördröjd. Under 2002 har budgetuppföljningen och därmed rapporteringen successivt förbättrats. Utskottet har erfarit att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Utskottet förutsätter därför att en noggrannare budgetuppföljning och en ökad kostnadsmedvetenhet kommer till stånd.

     Under ett antal år har ÅHS inte lyckats rekrytera den personal som den planerade verksamheten förutsätter. De oanvända löneanslagen har använts till konsumtionsutgifter. Konsumtionsutgifterna har bl.a. stigit på grund av nya vårdformer, dyra mediciner samt ett ökande antal vårdinsatser samtidigt som det varit nödvändigt att tillgodose behovet av läkartjänster för specialsjukvård genom att tillfälligt anlita läkare utifrån. De ökande konsumtionsutgifterna har tidigare rymts inom det ekonomiska överskott som uppstått på grund av personalsituationen. Under 2002 har ÅHS framgångsrikt genomfört ett rekryteringsprogram för att fylla de obesatta tjänsterna. Personalsituationen har genom dessa åtgärder märkbart förbättrats. Utskottet finner att utgifterna inte har budgeterats på ett korrekt sätt. Trots att utgifterna inom vissa sektorer har ökat har motsvarande budgetutrymme inte skapats.

     Utskottet har erfarit att den ekonomiska situationen blev sent uppmärksammad av ÅHS:s styrelse och därefter landskapsstyrelsen på grund av de bristande redovisnings- och uppföljningsrutinerna. Så snart de ekonomiska uppgifterna förelåg, som pekade mot en kraftig överskridning av budgeten, vidtogs åtgärder för att minska utgifterna. Utskottet har bibringats uppfattningen att åtgärderna har medverkat till en större kostnadsmedvetenhet och förståelse för behovet av inbesparingsåtgärder.

     Utskottet konstaterar att ÅHS är en underlydande myndighet till landskapsstyrelsen. Enligt lagstiftningen om ÅHS så är styrelsen ansvarig inför landskapsstyrelsen för budgetöverskridningar. Enligt utskottet åligger det därför styrelsen att ta itu med de problem som lett fram till nuvarande situation. En noggrannare budgetuppföljning är nödvändig. Vidare anser utskottet att det finns skäl att med några års mellanrum uppgöra en s.k. nollbudget där all verksamhet och alla resurser prövas. Utskottet anser dessutom att förväntade kraftiga kostnadsförändringar bör rapporteras och redovisas genast då de blir kända, för att möjliggöra att ekonomiskt utrymme skapas för förhöjda kostnader.

     Ytterligare vill utskottet hänvisa till social- och miljöutskottets utlåtande om den preliminära planen för hälso- och sjukvården för 2003 som bifogades finansutskottets betänkande om budgeten för 2003.

 

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

48.20.

Sjötrafiken

 

48.20.20.

I framställningens detaljmotivering sägs att landskapsstyrelsen har utökat trafiken på vissa sträckor. Utskottet har erfarit att denna skrivning är felaktig och att den tillkommit genom ett missförstånd. Landskapsstyrelsen har inte utökat trafiken utan överskridningen beror på andra omständigheter. Eftersom det budgeterade anslaget har varit snävt tilltaget har oförutsedda merkostnader lett till att anslaget överskridits.

 

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 december 2002 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Olof Erland, landskapsstyrelseledamöterna Sune Eriksson och Runar Karlsson, finanschefen Dan E Eriksson, styrelseordföranden i ÅHS:s styrelse Torbjörn Björkman, sjukvårdschefen Åke Carlson, förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström och vikarierande ekonomichefen Carola Karlsson från ÅHS, ledande interna revisorn Agneta Mannberg-Jansson samt konsulten Leif Sonkin.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamöterna Dennis Jansson, Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom.

 

Reservation

 

Till betänkandet har fogats en reservation av ledamoten Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till andra tillägg till budget för landskapet Åland under år 2002.

 

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 13 januari 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


RESERVATION

 

Undertecknad understöder utskottets analys beträffande överskridningen i ÅHS:s verksamhet. Undertecknad stöder också skrivningarna om styrelsens ansvar. Vad dock utskottet inte framhäver är landskapsstyrelsens och de ansvariga ledamöternas ansvar gentemot lagtinget. Med en bättre kontroll från den hälso- och sjukvårdsansvarige respektive finansansvarige kunde det nu stora uppkomna underskottet begränsas.

     Lagtinget uppmärksammar landskapsstyrelsen om vikten av en noggrann uppföljning av budgeten så att överskridningar ej sker. Budgeten som antagits av lagtinget skall följas. Vissa enheter skall inte få överskrida budget medan andra jobbar för budget i balans.

 

 

Mariehamn den 14 januari 2003

 

 

Dennis Jansson