Finansutskottets betänkande 2/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2005-2006

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2004

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 1/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Revisorernas berättelse. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 1

Landskapsförvaltningen. 1

Interna revisionen. 2

Ålands polismyndighet 2

Finansavdelningens förvaltningsområde. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Revisorernas berättelse

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 12 § landskapslagen om landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter i berättelsen. Utskottet har funnit att landskapsrevisorerna har utfört ett gott arbete. I betänkandet har utskottet valt att lyfta fram vissa delar som utskottet funnit särskilt viktiga. Utskottet föreslår att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet har erfarit att landskapsrevisorerna uppgör en årlig plan för arbetet. Revisionen görs dock med beaktande av tidigare års revisioner med målsättningen att inte något område lämnas bort eller granskas för ofta. Om något extraordinärt uppkommer något år görs en från planen avvikande granskning. Utskottet konstaterar att revisionsarbetet utförts enligt gällande lagstiftning.

 

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Landskapsförvaltningen

 

Utskottet har funnit att landskapsrevisorerna grundligt har fördjupat sig i landskapsregeringens förvaltningsorganisation och särskilt kansliavdelningens förvaltningsområde. Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter. Utskottet vill ytterligare understryka att bindande politiska beslut inte bör fattas vid överläggning innan tjänstemannaberedningen hunnit utreda de juridiska och ekonomiska konsekvenserna. Utskottet vill i likhet med revisorerna framhålla vikten av att ärendeberedning och dokumentation sker i enlighet med lagstiftningens krav, givna anvisningar och god förvaltningssed oberoende av på vilken nivå ett ärende avgörs. Utskottet anser att en förvaltningslag skulle vara ett bra stöd i arbetet.

     Utskottet delar också revisorernas påpekande om vikten av att eftersträva en mera utvecklad och effektiv samverkan dels mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen, dels inom den allmänna förvaltningen. Rutinerna för samspelet mellan politiker och tjänstemän bör garantera kontinuitet i förvaltningen. Förvaltningsreformen 1995 förändrade tjänstemännens och landskapsregeringsledamöternas ansvar och ställning. Reformen innebar att ansvaret för landskapsregeringsledamöterna ökade medan föredragande tjänstemännens formella ansvar minskade. Utskottet vill framhålla behovet av att tjänstemännen känner sig delaktiga i beslutsfattandet och att respekt visas för deras kunskaper och kompetens.

 

Interna revisionen

 

Utskottet vill betona att den interna revisionen bör fungera som en oberoende och objektiv kvalitetssäkrings- och rådgivningsverksamhet med syfte att tillföra ett mervärde som förbättrar organisationens arbete och att den interna revisionen hjälper organisationen att uppfylla sina mål genom att systematiskt utvärdera och förbättra effektiviteten i organisationens riskhantering, kontroll och ledningsprocesser. I likhet med landskapsrevisorerna vill utskottet understryka även den stödjande funktion som den interna revisionen bör ha i förhållande till den allmänna förvaltningen och uppmanar därför landskapsregeringen att utvärdera dess verksamhet och vid behov vidta åtgärder.

 

Ålands polismyndighet

 

Utskottet delar revisorernas uppfattning om vikten av att uppgiftsfördelningen mellan landskapsregeringens allmänna förvaltning och polismyndighetens ledning ägnas särskild uppmärksamhet. Utskottet finner det av synnerlig vikt att polisverksamheten utvecklas så att allmänhetens förtroende för verksamheten bibehålls. Utskottet anser att det behövs en tydligare politisk ledning av polisens verksamhet än dagens polisdelegation och föreslår att en polisstyrelse inrättas.

 

Finansavdelningens förvaltningsområde

 

Utskottet upprepar behovet av en ny finansförvaltningslag. Utskottet anser att budgeteringen bör moderniseras så att bl.a. investeringarna belastar respektive förvaltningsområde.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september 2005 inbegärt finansutskottets yttrande över landskapsrevisorernas berättelse för år 2004.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, polismästaren Björn Andersson, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, landskapsrevisorernas ordförande Magnus Lundberg, landskapsrevisorerna Birgitta Gustavsson, Anthonio Salminen och Eva Törnroos, lagtingssekreteraren Lars Ingmar Johansson samt ledande revisorn Agneta Mannberg-Jansson och interna revisorn Leif Holländer.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, viceordföranden Mats Perämaa, medlemmarna Anne-Helena Sjöblom och Torbjörn Eliasson samt ersättaren Carina Aaltonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar detta betänkande till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 november 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist