Finansutskottets betänkande 2/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2007-2008

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2007

·      Landskapsregeringens framställning nr 7/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2007. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 0 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 309.661.000 euro budgeterats för år 2007.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med beaktande av de motiveringar som utskottet anför.

 

Utskottets synpunkter

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.20.

SJÖTRAFIKEN

48.20.20.

Sjötrafiken – verksamhetsutgifter (VR)

 

Enligt framställningen är det föreslagna anslaget under momentet avsett för att utbetala retroaktivt korrigerade ersättningar för vederlagsledighet till landskapets anställda inom sjötrafiken. Ersättningarna har beräknats på löneutbetalningar under åren 2002 – 2006. På dessa ersättningar skall samtidigt dröjsmålsränta erläggas. Anslaget inkluderar också korrigerade ersättningar för 2007. För dessa skall ingen dröjsmålsränta betalas.

     Korrigeringarna gäller s.k. vederlagsersättning som betalas ut i de fall övertid tas ut i form av ledighet. Hur denna ersättning skall räknas ut bestäms i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (FFS 248/1982) och semesterlagen för sjömän (FFS 433/1984).

     I en dom av högsta domstolen från den 20 mars 2003 angående ett arbetsförhållande på Vägverkets landsvägsfärjor fastställdes bl.a. vilka lönetillägg som skall läggas till grund vid uträkningen av ersättningen. Bland annat skall helgdags-, kvälls- och nattarbetstillägg påverka vederlagets storlek. Ett sådant beräkningssätt har inte tillämpats av landskapsregeringen vid löneutbetalningar till landskapets anställda inom sjötrafiken.

     I april 2003 vände sig  Finlands sjömansunion FS-U rf till landskapsregeringen för att efterhöra vilka åtgärder landskapsstyrelsen avsåg vidta med anledning av domen. Detta ärende har därefter återkommande varit föremål för diskussioner och förhandlingar mellan landskapsregeringen, sjömansunionen, Finlands skeppsbefälsförbund r.f. och Finlands maskinbefälsförbund.

     I juni 2007 tecknade parterna slutligen under en överenskommelse om hur ersättningarna skulle regleras. I denna överenskommelse ingick att ersättningarna skulle korrigeras retroaktivt från den 1 januari 2002. När det gäller rätten till retroaktiv ersättning säger 25 § lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart att talan om rätt till ersättning skall väckas inom tre år från utgången av det kalenderår under vilken rätten uppkom.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen har ingått en bindande överenskommelse om en retroaktiv reglering av ersättningarna för vederlagsledighet. Då denna reglering enligt avtalet skall verkställas senast den 31 december 2007 har utskottet i detta skede inga möjligheter att närmare utreda vederlagsersättningens förhållande till de nämnda lagarna, ingångna kollektivavtal samt betydelsen av de speciella anpassningar som gjorts i arbetstids- och lönesystemen för landskapets anställda. Utskottet har bl.a. erfarit att arbetsministeriet beviljat ett undantagslov enligt 8 § lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart om iakttagandet av de bestämmelser om övertidsarbete per dygn och arbetstid per dygn som ingår i nämnda bestämmelse. Som villkor för undantagslovet gäller att övertidsarbetet skall utföras med arbetstagarens samtycke och att överenskommelse träffats om att det avlösningssystem som avses i 18 § lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart skall iakttas på fartyget eller att arbetstiden skall utjämnas inom tre månader så att den motsvarar de maximitider som avses i lagens 8 §. Utskottet har erfarit att det är oklart hur detta villkor har beaktats.

     Utskottet understryker vikten av att landskapsregeringen skyndsamt klarlägger rättsläget och samtidigt utreder hur denna situation har kunnat uppkomma.

     Vidare uppmanar utskottet landskapsregeringen att inför kommande kollektivavtalsförhandlingar gå igenom gällande avlönings- och vederlagssystem för att se på vilket sätt landskapet i förhandlingarna kan komma fram till ett så ekonomiskt och effektivt system som möjligt med hänsyn till personalkostnaderna. Slutligen bör landskapsregeringen se till att en maximigräns införs för hur mycket vederlag en anställd får ackumulera.

                 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 december 2007 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, finanschefen Dan E Eriksson, avtalschefen Sara Karlman, tekniska inspektören Göran Holmberg, ombudsmannen Henrik Lagerberg, förvaltningschefen Arne Selander och tidigare landskapsregeringsledamoten Lasse Wiklöf.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, ledamöterna Torsten Sundblom och Göte Winé samt ersättarna Folke Sjölund och Jörgen Strand.

    

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2007.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 december 2007

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson