Finansutskottets betänkande 2/2009-2010

Tillhör ärendet: Landskapsandelarna 2010
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2009-2010

 

Datum

 

Finansutskottet

2009-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsandelarna 2010

·      Landskapsregeringens framställning nr 8/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att basbeloppen för verksamhetsåret 2010 inte indexjusteras. Basbeloppen ligger till grund för beräkning av landskapsandelarna till kommunerna. De landskapsandelar som berörs är den allmänna landskapsandelen, landskapsandel för socialvården, landskapsandel för grundskolan, särskild landskapsandel för träningsundervisningen och landskapsandelarna för medborgarinstitut, för kommunala bibliotek samt för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet. Genom förslaget kommer basbeloppen för dessa landskapsandelar att kvarstå på samma nivå som 2009.

     Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2010 på ett sådant sätt att lagen bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag antas med de ändringar som framkommer i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen föreslår att lagen antas som en budgetlag. Lagförslaget har anknytning till anslaget under momenten 44.05.31., 45.15.30., 46.05.51., 46.07.30., 46.09.30., 46.15.30. i landskapsregeringens förslag till budget för år 2010.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 november 2009 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har behandlat ärendet i samband med landskapsregeringens framställning FR 1/2009-2010 avseende förslag till budget för år 2010.

Ledamoten Camilla Gunell har fogat en reservation till utskottets betänkande.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, viceordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Fredrik Karlström och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om basbeloppen för verksamhetsåret 2010

 

     (Ingressen lika som i framställningen.)

 

1- 4 §§

     (Lika som i framställningen.)

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i självstyrelselagens 20 § 3 mom.         

     (2 mom. lika som i framställningen.)

 

 

 

Mariehamn den 11 december 2009

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservation

 

Landskapsregeringen föreslår att basbeloppen till kommunerna för verksamhetsåret 2010 inte indexjusteras. Därmed frångås nu gällande lagstiftning som trädde i kraft 2008. Undertecknad anser att nuvarande lag bör gälla och att landskapsregeringens beslut från hösten 2009 där basbeloppen indexjusteras enligt gällande lag bör stå fast.

   Tanken med den nya kommunandelsreformen var att ge kommunerna långsiktiga och tydliga finansiella verksamhetsvillkor för att de på ett långsiktigt sätt ska kunna ta ansvar för välfärden.  Att efter bara två år frångå den överenskommelsen skapar oro och osäkerhet.  Plötsliga och oförutsägbara förändringar gör det svårt för kommunerna att klara sina budgetöverskott vilket krävs för kommande investeringar.

   Kommunerna har idag en gemensam lånebörda på ca 60 miljoner euro. Landskapet har inga lån alls. Att landskapet inte indexjusterar basbeloppen riskerar att lånebördan ytterligare växer hos kommunerna. De finansiella grunderna bör vara stabila med tanke på de utmaningar som kommunerna nu möter med en åldrande befolkning, lågkonjunktur, pensionsavgångar, ökat krav på specialisering och kompetens samt en växande integration. Landskapet ska hantera sin egen nedgång i ekonomin genom strukturella förändringar. Inte genom att skjuta över problemet på andra, i det här fallet på kommuner som i flera fall redan står inför betydande ekonomiska problem.

 

Mariehamn den 14 december 2009

 

Camilla Gunell (S)