Finansutskottets betänkande 3/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 10/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter2

Detaljmotivering. 3

2. Landskapslag om temporär ändring av 5 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår vissa ändringar i lagstiftningen som rör landskapsandelarna för grundskolans och socialvårdens driftskostnader samt i lagstiftningen som rör betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier.

     När det gäller landskapsandelarna för grundskolans och socialvårdens driftskostnader innebär förslaget att nya basbelopp fastställs för år 2003 utgående från de faktiska nettodriftskostnaderna under åren 1998-2000. För grundskolans del frångås systemet med skilda basbelopp för låg- och högstadiet. I stället fastställs ett basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6-15 år. Samtidigt föreslås att den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen skall beräknas på samma sätt som landskapsandelen för grundskolan med ett basbelopp som grund.

     För att landskapsandelarna totalt sett skall förbli på samma nivå som enligt nuvarande system föreslås att landskapsandelskoefficienterna justeras både när det gäller landskapsandelarna för grundskolan och för socialvården. Vid justeringen har den indexjustering som föreskrivs i lagstiftningen beaktats.

     Slutligen föreslås att betalningsansvaret för pensionspremierna för den grupp av anställda inom grundskolan som omfattas av landskapets pensionssystem överförs på kommunerna från och med den 1 oktober 2003. De kostnader som därmed påförs kommunerna beaktas vid beräkningen av basbeloppet för grundskolans driftskostnader.

    

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår en ändring av teknisk natur i det andra lagförslaget. I övrigt föreslår utskottet att lagtinget antar framställningen med beaktande av de motiveringar som framförs i betänkandet. Vidare föreslås att lagtinget antar en kläm genom vilket lagtinget uppmanar landskapsstyrelsen att återkomma till lagtinget med en lagframställning med förslag till ändringar i landskapsandelssystemet från och med 2004 och framåt som innebär att kommunerna kompenseras för överföringen av betalningsansvaret för grundskollärarnas pensionspremier.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt framställningen har lagförslaget utarbetats utgående från de förhandlingar som har förts med kommunerna under 2002 samt den antagna budgeten för 2003.

     De ändringsförslag som innebär att basbeloppen skall beräknas så att de bättre återspeglar kommunernas verkliga kostnader för servicen förordas av utskottet. Enligt vad utskottet har erfarit är det dessutom bra att åldersgrupperna för låg- och högstadiet slås samman så att ett och samma basbelopp gäller för denna grupp. Utskottet har inte heller något att invända mot att betalningsansvaret för grundskollärarnas pensionspremier överflyttas till kommunerna, som är arbetsgivare för lärarna, under förutsättning att kommunerna genom landskapsandelssystemet kompenseras för de ökade utgifterna.

     I finansutskottets betänkande om landskapsstyrelsens förslag till budget för 2003 uppmanade utskottet landskapsstyrelsen att under våren tillsammans med kommunerna ta fram ett nytt förslag till ändring i landskapsandelarna för 2004 och framåt som beaktar effekterna av det ändrade betalningsansvaret för grundskollärarnas pensionspremier. Genom föreliggande lagförslag överförs betalningsansvaret till kommunerna i enlighet med intentionerna i budgetframställningen. Då beräkningsgrunderna för landskapsandelarna justeras kommer visserligen kostnaderna för pensionspremierna att ligga till grund vid beräkningen av basbeloppet för grundskolans driftskostnader, men totalt sett blir landskapsandelarna fortsättningsvis på samma nivå eftersom koefficienterna sänks för såväl grundskola som socialvård. Utskottet konstaterar mot denna bakgrund att överföringen av kostnadsansvaret för pensionspremierna inte kompenseras genom föreliggande framställning såsom lagtinget har beslutat.

     Utskottet har under beredningen, vid sidan om preliminära beräkningar av landskapsandelarna för 2003, även inhämtat uppgifter om kommunernas kompensationer för ändrad samfundsskatt, utebliven kapitalinkomstskatt och utökat förvärsinkomstavdrag i syfte att försöka bilda sig en uppfattning om det ekonomiska utfallet av de olika transfereringar som kommer kommunerna till del under 2003.      Utskottet konstaterar mot bakgrund av de sifferuppgifter utskottet erhållit att kommunernas olika kompensationer från landskapet under 2002 sammanlagt uppgick till ca. 1,8 miljoner euro. De uppskattade kompensationerna som kommer att betalas ut under 2003 kommer att vara ca. 0,23 miljoner euro. Jämfört med 2002 får därför kommunerna 1,57 miljoner euro mindre i kompensationer samtidigt som pensionspremierna för grundskolelärarna innebär en ny kostnad om ca 0,57 miljoner euro. Sammantaget innebär dessa förändringar en försämring för kommunerna i storleksordningen 2,14 miljoner euro. Om man uppskattar kommunernas pensionspremiekostnader för 2004 kommer skillnaden mellan 2002 och 2004 att innebära en negativ ekonomisk effekt som uppskattningsvis uppgår till ca. 3,85 miljoner euro. Mot bakgrund av det ovan anförda anser utskottet att lagförslaget kan antas och tillämpas endast för 2003.

     När det gäller kommande år konstaterar utskottet att förhandlingarna med kommunerna om ändringar i landskapsandelssystemet, som är avsedda att gälla från budgetåret 2004, ännu inte har inletts. Utskottet förväntar sig att dessa förhandlingar inleds omedelbart. För såväl landskapets som kommunernas ekonomiska planering är det viktigt att sträva till att de ekonomiska förutsättningarna är kända och, så långt möjligt, stabila på lite längre sikt än vad som nu är för handen. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet att landskapsstyrelsen senast den 1 augusti 2003 överlämnar en ny lagframställning om landskapsandelar till lagtinget, som kompenserar kommunerna för grundskollärarnas pensionspremier till lägst 37 procent. Utskottet föreslår därför att lagtinget antar en kläm med detta innehåll.

     Under senare år har utvecklingen av kommunernas ekonomiska situation påverkats av flera faktorer som stått utanför deras egen och landskapets kontroll. Skatter vars nivåer ändrar med konjunktursvängningar har i ökande grad omvandlats från kommunal till statlig skatt. Syftet att göra kommunernas inkomster mindre beroende av konjunkturen är enligt utskottet i sig bra, men de höjda statsandelarna till kommunerna i riket som skall kompensera för de minskade intäkterna kommer dock inte åländska kommuner till del med nuvarande system.

     När det gäller utvecklingen av landskapets ekonomi hänvisas till landskapsstyrelsens förslag till budget för 2003 under rubriken Ekonomisk politik i den allmänna motiveringen.

     Utskottet konstaterar att statens intäkter, i förhållande till kommunernas, ökar genom ändringarna av samfundsskatten och därmed påverkas även landskapets klumpsumma på samma sätt. Utskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen ser till att effekterna av de pågående förändringarna av den statliga beskattningen beaktas vid utformningen av landskapsandelssystemet.

     Utskottet föreslår med beaktande av det ovan anförda att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen med en ändring i det andra lagförslaget. Vidare föreslår utskottet att lagtinget antar en kläm med den lydelse som utskottet föreslår i betänkandet.

 

Detaljmotivering

 

2. Landskapslag om temporär ändring av 5 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet

 

5 § Utskottet föreslår en ändring av bestämmelsen så att premierna för grundskollärarnas pensionerna även läggs till grund för beräkningen av basbeloppen för träningsundervisningen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 januari 2003 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Olof Erland, finanschefen Peter Carlsson, byråchefen Stina Colerus, finanschefen Dan E Eriksson, kommundirektören Niklas Eriksson, skoldirektören Per-Olof Friberg, budgetplaneraren Robert Lindblom, förbundsdirektören Sigurd Lindvall och avdelningschefen Tomas Lundberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg, ledamöterna Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Jörgen Strand.

     Till betänkandet har fogats en reservation av ersättaren Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående första, tredje, fjärde och femte lagförslagen utan ändringar samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget i följande lydelse:

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om temporär ändring av 5 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

5 §

Basbeloppen

     För beräkning av landskapsandelen för grundskolan fastställs två basbelopp. Det första basbeloppet, som utgör grund för beräkning av landskapsandelen under perioden januari-september, beräknas som medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per invånare i åldersgruppen 6-15 år. För att erhålla det andra basbeloppet, som utgör grund för beräkning av landskapsandelen under perioden oktober-december, läggs ett kalkylerat pensionspremiebelopp till det första basbeloppet. Det kalkylerade pensionspremiebeloppet beräknas per invånare i åldersgruppen 6-15 år utgående från pensionspremiekostnaden år 2002 för de anställda inom grundskolan, med undantag av träningsundervisningen, som omfattas av landskapets pensionssystem höjd med tre procent.

     För beräkning av den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen fastställs två basbelopp. Det första basbeloppet, som utgör grund för beräkning av den särskilda landskapsandelen under perioden januari-september, beräknas som medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per elev i träningsundervisning. För att erhålla det andra basbeloppet, som utgör grund för beräkning av den särskilda landskapsandelen under perioden oktober-december, läggs ett kalkylerat pensionspremiebelopp till det första basbeloppet. Det kalkylerade pensionspremiebeloppet beräknas per elev i träningsundervisningen utgående från pensionspremiekostnaden år 2002 för de anställda inom träningsundervisningen som omfattas av landskapets pensionssystem höjd med tre procent.

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget uppmanar landskapsstyrelsen att senast den 1 augusti 2003 överlämna en ny lagframställning om landskapsandelar till lagtinget som kompenserar kommunerna för grundskollärarnas pensionspremier till lägst 37 procent

 

 

Mariehamn den 17 mars 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


Reservation

 

Undertecknad omfattar inte utskottsmajoritetens beslut om att anta ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier.

 

I samband med behandlingen av 2003 års budget så beslutade lagtingsmajoriteten om att minska eller ta bort olika kompensationer till kommunerna. Med detta lagförslag läggs ytterligare pålagor på kommunerna utan tillräckliga kompensationer.

 

Undertecknad anser att kostnaderna för grundskolelärarnas pensionspremier bör överföras under en fyra års period. Tillsammans med tillräckliga kompensationer i landskapsandelssystemet så ger det kommunerna en bättre möjlighet att anpassa sin verksamhet till nya förhållanden.

 

Landskapsstyrelsen bör också i landskapsandelssystemet beakta de minskade kompensationer som beslutades om i samband med budgeten för 2003.

 

 

Mariehamn 2003-03-18

 

Jörgen Strand