Finansutskottets betänkande 3/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2004-2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2004

·      Landskapsregeringens framställning nr 4/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2004. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 1.087.000 €. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 252.428.000 € budgeterats för år 2004.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med de motiveringar som anges i framställningen.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

I syfte att underlätta behandlingen av landskapsregeringens budgetframställningar önskar utskottet tydligare och utförligare detaljmotiveringar. I den aktuella framställningen är det särskilt trafikavdelningens motiveringar som utskottet funnit svårtolkade eller dubbeltydiga. Utskottet vill också beträffande trafikavdelningen understryka vikten av en noggrann och förutseende budgetberedning för att så långt som möjligt kunna undvika tilläggsbudgetering. 

     När det gäller försäljningen av aktierna i Chips Abp föreslår utskottet att lagtinget befullmäktigar landskapsregeringen att sälja aktierna om det visar sig vara ändamålsenligt. Eftersom den planerade överlåtelsen av Chipsaktier till Ålands Utvecklings Ab i så fall uteblir föreslås en riktad nyemission för att stärka Ålands Utvecklings Ab:s kapitalbas, vilket omfattas av utskottet.

     Utskottet konstaterar att det av framställningen inte framgår vad landskapsregeringen avser göra med resterande intäkter från försäljningen av Chipsaktierna. Utskottet anser att försäljningsintäkterna inte bör ingå i landskapets ordinarie driftsbudget utan bör reserveras för utveckling av framtida näringslivsprojekt.

     Med hänvisning till det här anförda samt de i betänkandet ingående detaljmotiveringarna föreslår utskottet att lagtinget godkänner landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för 2004.

 

Detaljmotivering

 

I N K O M S T E R

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

37.03.88.

Försäljning av aktier

 

 

Utskottet förordar att landskapsregeringen befullmäktigas att avyttra landskapets aktier i Chips Abp om det bedöms vara ändamålsenligt.

 

 

 

U T G I F T E R

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

44.05.60.

Anslag för humanitärt bistånd

 

 

Landskapsregeringen föreslår att ett engångsanslag om 50.000 euro upptas för att användas till bistånd för återuppbyggnads-arbetet efter flodvågskatastrofen i Sydostasien, vilket utskottet omfattar.

     Utskottet erinrar om att landskapet också i första tillägget till budgeten för 1999 upptog ett anslag för humanitärt bistånd och att finansutskottet då ansåg att bistånd bör beviljas enligt vissa generella principer. Den dåvarande landskapsstyrelsen ombads utarbeta kriterier för när bistånd skall utgå.

     Utskottet konstaterar att landskapet saknar lagstiftningsbehörighet om förhållandet till utländska makter med beaktande av 9 kapitlet i självstyrelselagen. Det finns inga uttryckliga hinder mot att i budgeten uppta anslag för sådana utgifter som det nu är frågan om. Det kan dock vara lämpligt att fastställa riktlinjer för hur och när samt under vilka moment som liknande anslag bör upptas. Ur penningautomatmedlen utges verksamhetsstöd till åländska organisationer som bl.a. ger bistånd vid naturkatastrofer och andra kriser.

     Utskottet ber landskapsregeringen överväga kriterier som skulle möjliggöra utbetalningen av humanitärt bistånd exempelvis ur penningautomatmedel. Bistånd skulle eventuellt kunna utges från medel som är reserverade för landskapsregeringens disposition. Humanitärt bistånd skulle då kunna verkställas snabbare och smidigare utan särskilt godkännande av lagtinget.

 

 


 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.56.

AVFALLSHANTERING

 

45.56.07.

Borttransport av pråmar (VR)

 

 

Utskottet har erfarit att ägarna till pråmarna inte har kunnat nås. De har bl.a. eftersökts i EG:s officiella tidning. Landskapsregeringen har vidare utrett de juridiska förutsättningarna för att utan ägarnas medverkan bortforsla pråmarna för skrotning samt möjligheterna att få ersättning för de kostnader som uppstår. Det har framkommit att det knappast är möjligt att få kostnadsersättning från vare sig ägarna eller via någon fond för miljöskydd eller liknande.

     Enligt vad utskottet har erfarit har landskapsregeringen fått in tre anbud för omhändertagandet. Budgetanslaget är dimensionerat efter det lägsta anbudet. Mot bakgrund av det anförda förordar utskottet anslaget.

 

 

47

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

 

 

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens motivering under momentet. Se också utskottets motivering under den allmänna motiveringen ovan.

 

 

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 januari 2005 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, miljöjuristen Helena Blomqvist och avdelningschefen Niklas Karlman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, ledamöterna Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund samt ersättarna Åke Mattsson (delvis) och Carina Aaltonen (delvis).

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 januari 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson