Finansutskottets betänkande 3/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2006-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2007

·      Landskapsregeringens framställning nr 3/2006-2007

·      Finansmotionerna nr 1-71/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Budgetprocessen. 1

Den ekonomiska politiken. 2

Självstyrelsepolitik 2

Landskapet och kommunerna. 2

Fastighetsförvaltningen. 3

Elsäkerhet och energi 3

Fördelning av medel från Ålands penningautomatförening r.f. 3

Utbildnings- och kulturpolitik 3

Detaljmotivering. 4

Ärendets behandling. 16

Motioner 16

Rättelser 20

Hörande. 20

Närvarande. 21

Reservationer 21

Utskottets förslag. 21

BILAGA. 23

RESERVATION. 24

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en budget för år 2007 antas för landskapet Åland uppgående till 298.131.000 €.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 71 finansmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med de av utskottet föreslagna ändringarna. Utskottet föreslår att finansmotion nr 61/2006-2007 godkänns samt att övriga finansmotioner förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Budgetprocessen

 

Enligt motiveringarna i budgeten överväger landskapsregeringen en reform av den interna budgetprocessen för att möjliggöra bättre fokus på målsättningar och resultat och för att fördela arbetsbelastningen jämnare över åren. Utskottet vill uttala sitt stöd för dessa målsättningar och ser fram emot en reform som moderniserar landskapets budgetarbete.

     Landskapsregeringen har på lagtingets begäran under de senaste åren överlämnat en rambudget i form av ett meddelande. Det har visat sig att arbetet med rambudgeten är arbetsdrygt och att arbetet med budgeten inte har underlättats i motsvarande grad. Utskottet är enigt med landskapsregeringen om att det i fortsättningen är tillräckligt att motsvarande uppgifter ingår i den ordinarie budgeten. Utskottet föreslår dock att landskapsregeringen i början på en ny mandatperiod överlämnar en rambudget till lagtinget som grundar sig på regeringsprogrammet.

 

Den ekonomiska politiken

 

ÅSUB har uppskattat att tillväxten inom den åländska ekonomin kommer att uppgå till 5,5 procent under 2006. Enligt utskottet bör landskapsregeringen beakta det goda konjunkturläget och iaktta försiktighet i planeringen av landskapsfinansierade projekt. Det är viktigt att inte dessa ytterligare bidrar till en överhettning av den åländska ekonomin. Det finns ett uttalat behov av ett fortsatt bostadsbyggande samtidigt som flera allmänna projekt kommer att sysselsätta byggsektorn framöver. En överhettning i ekonomin leder till en kostnadsutveckling som påverkar landskapets konkurrenskraft i negativ riktning.

 

Självstyrelsepolitik

 

Utskottet har noterat att landskapsregeringen inom kort avser att, efter diskussioner med självstyrelsepolitiska nämnden, överlämna ett meddelande med ett språkpolitiskt program. Utskottet anser att det är angeläget att det här arbetet fortskrider.

     Under beredningen har utskottet diskuterat hur informationsspridningen om Åland kunde förbättras. Utskottet vill framhålla vikten av att faktabaserad information finns lätt tillgänglig för den som söker information t.ex. på Internet. Landskapsregeringen bör därför fortsätta att utveckla sina egna hemsidor. Hemsidorna under komhem.nu som riktar sig till personer som vill bosätta sig på Åland är bra och resurser bör fortsättningsvis reserveras för att uppdatera dem. Det föreslås vidare att informationsinsatserna riktade mot riksdagen, regeringen och medierna ökas. Landskapsdagarna i Helsingfors 2007 är ett bra tillfälle att ta initiativ till nya kontakter till myndigheter och företag för att sprida kunskap om Åland.

 

Landskapet och kommunerna

 

I finansutskottets betänkande över budgeten för landskapet Åland 2004 konstaterades: ”I samband med utskottets beredning av landskapsstyrelsens framställning om slopandet av det allmänna avdraget kom utskottet fram till att det finns ett stort behov av en totalöversyn av systemet för de ekonomiska flödena mellan landskapet och kommunerna. Landskapsandelssystemet bör framför allt förenklas. Systemet består av för många olika typer av landskapsandelar och kompensationer. Detta gör att det är svårt att skapa sig en konkret helhetsbild av penningströmmarna från landskapet till kommunerna. Ett mer genomskinligt och lättfattligt system skulle gynna ett förtroendefullt samarbete mellan kommunerna och landskapet.”

     I finansutskottets betänkande över budgeten för landskapet Åland 2006 skrev utskottet: ”Utskottet konstaterar att det pågår ett stort arbete med flera utredningar som underlag för det finansiella systemet mellan landskapet och kommunerna. Utskottet förutsätter att utredningarna och på dem baserade reformer skapar en helhetssyn, största möjliga genomskinlighet, rättvisa och långsiktighet. Utskottet noterar att den utredning om en kommunreform som skall göras inte är en plan för sammanslagning av kommunerna.”

     Utskottet har under sin behandling av budgeten för landskapet Åland 2007 erfarit att konsulten Robert Lindfors slutrapport kommer att överlämnas till landskapsregeringen inom december månad 2006. Denna rapport ger landskapsregeringen ett bra underlag att gå vidare på. Eftersom översynen av landskapsandelssystemet har högsta prioritet, anser utskottet att landskapsregeringen snarast möjligt skall förelägga lagtinget ett komplett förslag till nytt landskapsandelssystem. Skulle det visa sig ogörligt skall landskapsregeringen justera basbeloppen för budgetåret 2008, temporärt i avvaktan på det nya landskapsandelssystemet.

 

Fastighetsförvaltningen

 

Landskapsregeringen föreslår att husmodersskolan skall avyttras under budgetåret. Utskottet tillstyrker försäljningen och anser att landskapsregeringen kan gå vidare och avyttra ytterligare fastigheter som inte behövs för landskapsförvaltningen. Fastigheterna skall utbjudas på den öppna marknaden enligt marknadsmässiga principer. Utskottet hänvisar även till motiveringarna under momenten 33.40.88 och 37.55.21. Utskottet ber landskapsregeringen överväga bildande av ett fastighetsbolag i syfte att effektivera förvaltningen av landskapets fastigheter.

 

Elsäkerhet och energi

 

Utskottet efterlyser ett mer samlat grepp kring miljövänlig energiproduktion och -användning. Energifrågorna berör hela landskapet. Landskapsregeringen bör anta allmänna riktlinjer för hur energiproduktion och -användningen skall utvecklas. De bör beröra såväl det interna arbetet som den utåtriktade myndighetsutövningen, t.ex. när stöd utges. De ska gälla produktion, byggande eller annan upphandling av tjänster eller varor. Riktlinjerna bör syfta till användning av mer miljövänlig energi eller energisnåla produkter. Särskild vikt bör läggas vid besparingsåtgärder. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att överväga en samordning av energifrågorna under en avdelning.

 

Fördelning av medel från Ålands penningautomatförening r.f.

 

Överskottet från Ålands penningautomatförenings verksamhet fördelas varje år till ett stort antal åländska föreningar inom många olika verksamhetsområden. Medlen har stor betydelse för organisationer för barn, ungdomar, handikappade, kultur, folkhälsan, sjöräddningen och andra intresseorganisationer. Ansökningar om bidrag och lån skall lämnas in till landskapsregeringen senast den 15 oktober och beviljas för följande års verksamhet efter förslag av fördelningsrådet. Utskottet konstaterar att bidragen, som ofta utgör en betydande andel av föreningens sammanlagda inkomster, betalas ut en tid in på verksamhetsårets början. För många föreningar innebär detta att de har brist på likvida medel i början på året, vilket hämmar verksamheten. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen ser över rutinerna för prövningen och utbetalningen av bidrag och lån i syfte att underlätta föreningarnas planering och förverkligandet av projekt.

 

Utbildnings- och kulturpolitik

 

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att se till att den utbildning som ges på gymnasialstadiet kan tillgodoräknas i Högskolan på Åland i de fall kursinnehållet i stort sett motsvarar det som ges inom ramen för Högskolan på Åland. Det har framkommit att det för vaktstyrmän ges kurser på gymnasialstadiet som inte kan tillgodoräknas trots att Högskolan ger kurser med motsvarande kurskrav.

 

Detaljmotivering

 

INKOMSTER

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.40

FASTIGHETSFÖRVALTNING

33.40.88

Överlåtelse av fastigheter

 

Enligt framställningens motiveringar avser landskapsregeringen att gå in för principen att fastigheter som är obehövliga för landskapets förvaltning efter värdering skall avyttras med förtur till den kommun där fastigheten är belägen. Utskottet vill framhålla att utskottet vidhåller sina synpunkter som framfördes i utskottsbetänkandet om budgeten för 2006 (FU 3/2005-2006), vilket innebär att fastigheterna skall värderas och utbjudas på den öppna marknaden enligt marknadsmässiga principer. Vid behov kan en professionell mäklare anlitas. 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

37.55

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

37.55.21

Försäljning av fastigheter

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 28 föreslås bl.a. att landskapsregeringen fortsätter arbetet under året med att avyttra fastigheter som inte behövs för landskapsförvaltningen på den öppna marknaden. Med hänvisning till utskottets motiveringar under 33.40.88 ovan föreslås att motionen förkastas.

 

 

 

 

 

UTGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

42.40.

LAGBEREDNINGEN

 

Lagberedningens resurser har under flera år i första hand koncentrerats till att bereda EU-lagstiftning under hård tidspress. Det är med tillfredsställelse som utskottet nu erfar att det inte längre finns en anhopning med EU-ärenden som väntar på åtgärder. Då antalet brådskande lagstiftningsärenden har minskat föreslås att landskapsregeringen ser över arbetet och rutinerna vid lagberedningen. Lagberedning kräver både noggrannhet och goda insikter i sakområdet, vilket i sin tur förutsätter att det finns tillräckligt med tid för de berörda att sätta sig in i de frågor som aktualiseras. Slutproduktens kvalitet är beroende av att frågeställningarna har belysts från olika håll. Det är också viktigt att lagtexten noggrant granskas både tekniskt och språkligt. Det senare kan ordnas internt på avdelningen eller i en för ändamålet tillsatt laggranskningsnämnd. Finansutskottet påminner om att utskottet tidigare (FU 2/2004-2005) uppmanat landskapsregeringen att överväga tillsättandet av en laggranskningsnämnd med stöd av landskapslagen om lagberedningen (1972:13).

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.04

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

43.04.01

Främjande av jämställdheten – verksamhetsutgifter (VR)

 

Det föreslagna anslaget under momentet är 15.000 € lägre än i budgeten för 2006. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen inte avser att skära ned på verksamheten. Tidigare års oanvända anslag om 15.000 € skall överföras så att de avsatta medlen uppgår totalt till samma belopp som i föregående års budget.  

 

43.05

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

43.05.60

Främjande av rundradioverksamhet (F)

 

Enligt landskapsregeringens förslag skall 50.000 € av licensmedlen användas för att täcka Ålands Radio och TV:s upphovsrättskostnader. I utskottets betänkande över budgetramen för år 2006 och plan för åren 2007-2008 (FU 5/2004-2005) underströks vikten av att den planerade budgetåtstramningen inte sker för snabbt utan att landskapsregeringen beaktar en övergångsperiod som garanterar Ålands radio och TV:s fortsatta verksamhet och public service-skyldigheter. De höga upphovsrättskostnaderna beror på att landskapet har särskilda avtal med Sveriges Radio och TV om återutsändningar av deras program. Utskottet vill uppmana landskapsregeringen att noggrant följa upp vilka konsekvenser den föreslagna åtstramningen får för radions verksamhet. När det gäller uppbörden av TV-avgifter anser utskottet att det finns utrymme för ytterligare effektivering.

     I nämnda betänkande över budgetramen föreslogs vidare att en utredning skulle genomföras för att belysa nya möjligheter med avseende på teknik, bolagsform, ekonomi och organisation. Utskottet vill här tillägga att landskapsregeringen dessutom bör se över lagstiftningen så att den är anpassad till den tekniska utvecklingen samt formerna för finansiering. Det eventuella behovet av att separera produktions- och distributionsbolag bör dessutom klarläggas.

     Slutligen föreslår utskottet att utsändning av åländskt producerade TV-program i Ålandskanalen bör övervägas. 

 

43.20

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

 

Under beredningen har problemen med mögelskadade hus uppmärksammats. Eftersom skadorna ofta uppstår till följd av konstruktionsfel bör problemen förebyggas redan i byggnadsskedet. Det är viktigt att beakta detta i den nya plan- och bygglagen samt i de bestämmelser som kommer att antas med stöd av den nya lagstiftningen. Landskapsregeringen avser att överlämna en framställning till lagtinget inom kort med förslag till ny plan- och bygglag.

 

43.25

FRÄMJANDET AV BOSTADSPRODUKTION

 

Utskottet konstaterar att fukt och mögel uppkommer i såväl bostadshus som offentliga byggnader. Med hänvisning till folkhälsan är det viktigt att förebygga och åtgärda problemen så snart de upptäcks. För de husägare som drabbas av den här typen av skador innebär saneringen kännbara kostnader. Det är dock oklart hur vanligt förekommande mögelskador är på Åland. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen utreder detta. När det gäller saneringskostnader konstaterar utskottet att landskapsregeringen kan bevilja understöd till hushåll för sanering av fukt- och mögelskador.

     I ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. finansmotion nr 20 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen skall granska möjligheten att grunda en fond för husägare som drabbats av ”sjukahus-problematiken.” 

     Med hänvisning till det ovan anförda föreslås att motionen förkastas.

 

43.25.62

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

Enligt motiveringen är anslaget avsett för att stimulera användningen av förnyelsebar energi. Målsättningen är att främja en minskning av antalet anläggningar som drivs med fossila bränslen eller el. Samtidigt sägs att stöd också kan ges till värmepumpar. Utskottet har erfarit att anslaget inte är dimensionerat för stöd till värmepumpar. Dessutom konstaterar utskottet att värmepumpar inte bidrar till en minskning av elanvändningen under de perioder då energiförbrukningen är som störst. För att uppnå det krävs kompletterande energikällor som kan kombineras med värmepump. Utskottet föreslår att landskapsregeringen enbart beviljar stöd för sådana anläggningar som kan bidra till att de uppställda målsättningarna uppfylls.  

 

43.60

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

I budgeten för 2005 föreslog utskottet att förvaltningen för Ålands polismyndighet skulle förstärkas och att inrättandet av en polisstyrelse skulle övervägas. Utskottet står fast vid sitt förslag. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen har vidtagit åtgärder för att förstärka förvaltningen och att arbetet med att se över organisationen kan fortsätta så snart den nya polismästaren har tillsatts. När det gäller polisverksamhet i skärgården finner utskottet att arbetsgruppen för utredande av skärgårdspolisfrågan nyligen har överlämnat ett betänkande till landskapsregeringen.  

 

43.60.74

Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

 

Av momentet framgår att en samordning av polisens och alarmcentralens funktioner fortgår. Utskottet har erfarit att nya förslag för att lösa utrymmesproblemen är aktuella. Landskapsregeringen skall återkomma till lagtinget när ett förslag föreligger.

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.01

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

För utskottets synpunkter på arbetet med att reformera transfereringarna till den kommunala sektorn hänvisas till den allmänna motiveringen.

 

44.05

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

44.05.32

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

 

Utskottet har erfarit att anslaget under momentet är upptaget till ett för lågt belopp. Beskattningsuppgifterna för år 2005, som läggs till grund för beräkningen av kompensationen till kommunerna, blev kända först efter landskapsregeringens behandling av föreliggande budgetförslag. Kompensationen har beräknats till 1.994.892,90 €. Utskottet föreslår därför att anslaget höjs från 1.000.000 till 1.995.000 €.

 

44.20

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

Ålands Penningautomatförening r.f., PAF, har trots hård internationell konkurrens, haft en god tillväxt under många år. Satsningarna på utveckling av ny teknik har varit framgångsrika och lett till nya inkomstmöjligheter. De mål som uppställdes för 2006 uppnåddes på förhand.  PAF planerar att expandera sin verksamhet också nästa år, vilket kommer att innebära många nyanställningar.

     I ltl Åke Mattssons finansmotion nr 68 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen skall utreda möjligheten att i god tid före årsskiftet inrätta en fond för att göra det möjligt att garantera medel till en förutsägbar verksamhet för de understödda föreningarna. Utskottet föreslår med hänvisning till den allmänna motiveringen ovan att motionen förkastas.

 

44.20.51

Projektbidrag ur penningautomatmedel

 

I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 29 föreslås ett tillägg till motiveringen så att medlen under momentet bl.a. kan användas för utredningar och projektering av en hästklinik.

     I de ursprungliga planerna för travbanan ingick anläggandet av en hästklinik. Vid förverkligandet ströks hästkliniken p.g.a. att de budgeterade medlen inte räckte till. Utskottet har erfarit att det fortfarande finns intresse och behov av att en hästklinik anläggs.

     I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 48 föreslås ett tillägg till motiveringen så att anslaget kan användas för stöd till projekteringen av den planerade fordonsrelaterade aktivitetsparken i Eckerö. Utskottet har erfarit att de medel som landskapsregeringen har beviljat för projektering inte räcker till då bl.a. kostnader tillkommit för färdigställandet av en miljökonsekvensbedömning.

     Då anslaget under momentet enligt landskapsregeringens förslag kan utges som bidrag till aktivitetsfrämjande och sysselsättningsskapande projekt eller andra investeringar som faller inom ramen för fördelning av penningautomatmedel föreslår utskottet att motionerna förkastas.   

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.01

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

I ltl Roger Erikssons m.fl. finansmotion nr 16 föreslås ett tillägg till motiveringen så att ett mål för år 2007 skall vara att skapa ett serviceboende för de funktionshindrade.

     Utskottet har under beredningen uppmärksammat frågan om serviceboende för funktionshindrade. Det har framkommit att det finns särskild anledning att lyfta fram yngre funktionshindrades önskan om och behov av service i sin egen hemmiljö. Landskapsregeringen bör informera och stöda kommunerna i framtagandet av individuella serviceplaner enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987). Bidrag och räntestöd kan enligt utskottet utges för anpassning av befintliga bostäder. Utskottet föreslår att landskapsregeringen utreder om det finns behov av åtgärder för att ytterligare främja anpassningar i befintliga bostäder samt om det finns behov av att uppföra ett samlat boende för yngre personer med olika funktionshinder.          Motionen föreslås förkastad.     

     I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 30 föreslås flera tillägg till kapitelmotiveringarna angående äldreomsorgen, barnomsorgspeng, tvångsvård av unga drogmissbrukare, förebyggande hälsovård samt förslag till landskapets övertagande av sociala verksamheter från kommunerna.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas. Utskottet hänvisar bl.a. till den omfattande översyn av äldreomsorgen i landskapet som pågår inom social- och miljöavdelningen. Vidare konstaterar utskottet att utredningsarbete även pågår som berör finansieringen och fördelningen av övriga sociala uppgifter mellan kommunerna och landskapet.

45.10

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

Det alkohol- och narkotikapolitiska programmet (M 1/2002-2003) är under revidering. Utskottet har erfarit att det finns resurser och god beredskap för de olika stegen i vården av drogmissbrukare. Det har dock framhållits att en viktig förutsättning för att vården skall vara meningsfull och kunna inledas är att missbrukaren är motiverad och frivilligt går med på behandling. Samarbetet mellan de olika instanserna är i allmänhet gott. Kommunernas socialsekreterare står dock ofta utanför samordningen. Utskottet föreslår att samarbetet utökas också till dessa funktioner.

     Utskottet har vidare erfarit att den svagaste länken i vårdprocessen finns i det skedet då missbrukaren lämnar behandlingshemmet och skall återgå till ett normalt liv med arbete eller skola. Det har poängterats att missbrukaren behöver ett personligt stöd även efter det att behandlingen avslutats. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen i det nya programmet beaktar de erfarenheter som finns och att de frivilliga organisationernas synpunkter och resurser tas tillvara. Utskottet konstaterar att de frivilliga organisationerna kan erhålla bidrag för sitt arbete enligt befintliga regler. Det konstateras också att så snart den planerade tillbyggnaden av ÅHS är färdigställd kommer tillnyktringsmottagningen att flyttas från Grelsby till ÅHS. Det innebär att vårdresurserna kommer att kunna samlas till ett ställe.   

     I ltl Åke Mattssons m.fl. finansmotion nr 1 föreslås ett nytt moment under kapitlet och att 1 000 000 € upptas under momentet för missbrukarvårdsåtgärder inom landskapet och för vård på behandlingshem samt för utbildning av resurspersoner till stöd för missbrukare i vårdkedjan.

     I ltl Roger Erikssons m.fl. finansmotion nr 7 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen skall tillsätta en krisgrupp under år 2007. Utskottet anser att krisberedskap skall hållas inom ramen för ÅHS:s verksamhet. Utskottet konstaterar att det finns utbildad personal inom de olika avdelningarna som har kunskap om hur man tar hand om och bemöter personer som varit med om någon olycka eller liknande samt de anhöriga till en sådan person.

     I ltl Roger Erikssons m.fl. finansmotion nr 13 föreslås ett tillägg till motiveringen så att uppgifterna under kapitlet även skall omfatta ett förhöjt barntillägg för pensionärer med minderåriga barn. Enligt landskapsregeringens motiveringar under kapitlet skall ett särskilt stöd till ”utsatta” pensionärer utredas och eventuellt införas under året. Utredningen omfattar alla pensionstagare, även sådana pensionärer som försörjer minderåriga barn. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att på lämpligt sätt stöda ”utsatta” pensionärer, men att det tillsvidare inte är klart hur stödet skall utformas.     

     I ltl Åke Mattssons m.fl. finansmotion nr 71 föreslås ett tillägg till motiveringen angående implementering av förslagen i utredningen om alkohol- och drogförebyggande arbete inom ÅHS, ÅUS 2005:2. Utskottet anser att den nämnda utredningen har lett till åtgärder och att det alkohol- och drogförebyggande arbetet pågår inom ÅHS. Utskottet hänvisar dessutom till budgetens motiveringar under 45.30. Med hänvisning till utskottets motiveringar ovan föreslås att motionerna förkastas. 

 

45.15

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

I ltl Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 60 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen överväger att med i momentet föreslaget anslag stöda svenskspråkig vårdverksamhet för drogmissbrukare.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till att anslaget under momentet kan användas för understöd till kommuner för kostnader för missbrukarvård. Kommunerna förutsätts välja det svenskspråkiga vårdhem som är lämpligast.

 

45.25

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET

45.25.50

Understöd för ideell verksamhet

 

Utskottet hänvisar till motiveringarna under rubriken ”Fördelning av medel från Ålands penningautomatförening r.f.” i den allmänna motiveringen ovan.

 

45.50

ALLMÄN MILJÖVÅRD

 

I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 44 föreslås ett tillägg till motiveringen så att anläggandet av ett naturrum på Åland skall utredas. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till den allmänna motiveringen i budgeten enligt vilken landskapsregeringen i enlighet med miljöhandlingsprogrammet utreder möjligheterna att informera såväl lokalbefolkningen som turister om vår unika natur, t.ex. genom att skapa ett naturrum.

 

45.54

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

45.54.60

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

 

Utskottet har erfarit att en broschyr om olika alternativ till godkända enskilda avloppslösningar har utarbetats i samarbete med kommunerna. Stöd kan utges för anläggandet av ett godkänt avlopp från anslag under kapitel 43.25 Främjandet av bostadsproduktion. Enligt gällande bestämmelser kan ett hushåll få dispens under vissa givna förutsättningar. En bedömning av avloppets påverkan på vattendrag i närheten måste göras. Det har framkommit att de enskilda avloppslösningarna på landsbygden inte är dyra jämfört med motsvarande kostnader för anslutning och löpande avgifter för dem som kan ansluta sig till ett allmänt ledningsnät. Utskottet föreslår att landskapsregeringen ser över bestämmelserna och överväger på vilket sätt anläggandet av godkända avlopp bäst kan främjas för äldre fastighetsägare samt om det är lämpligt att införa nya möjligheter till dispens.

 

45.56

AVFALLSHANTERING

45.56.62

Främjande av avfallshanteringen

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapets aktieinnehav i Ålands Problemavfall Ab, ÅPAB överlåts till Ålands miljöservice k.f. under förutsättning att åtminstone medlemmarna i kommunalförbundet gör detsamma och åtgärden kan bedömas ge positiva effekter för avfallshanteringen totalt sett. Utskottet vill understryka att målsättningen skall vara att uppnå en samordnad avfallshantering för hela Åland. Utskottet föreslår en ändring så att aktierna i ÅPAB skall överföras till alla 16 kommuner i proportion till befolkningstal. Överlåtelsen kan ske under förutsättning att landskapsregeringen bedömer att åtgärden leder till den samordning som avses.

 

45.70

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

45.70.20

Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)

 

I ltl Sune Mattssons m.fl. finansmotion nr 10 föreslås ett tillägg till motiveringen så att avlöningsansvaret för cancersjukskötaren övergår till ÅHS. Utskottet föreslår att motionen förkastas då utskottet har erfarit att medel för ändamålet finns upptagna i ÅHS:s budget.

 

45.70.75

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

 

Enligt motiveringarna under anslaget har en preliminär kostnadskalkyl visat att kostnaderna för om- och tillbyggnaden av etapp II och III uppgår till ca 29,5 miljoner euro. Utskottet konstaterar att i budgeten för 2006 uppgavs att etapp II kostnadsberäknades till ca 7 miljoner euro. Etapp III kostnadsberäknas i årets budget till ca 10 miljoner euro. Utskottet föreslår att ett kostnadstak om 20 miljoner euro antas för de båda etapperna tillsammans. Utskottet vill samtidigt inskärpa att om- och tillbyggnaden skall utgå från den befintliga och planerade verksamheten som godkänts av landskapsregeringen. Eventuella förändringar i verksamheten måste godkännas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen skall i fråga om om- och tillbyggnadsprojekt i ett tidigt skede styra planering och kostnadsutveckling.

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.01

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 47 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen under året skall initiera ett projekt för åländska skolor i syfte att uppmärksamma de speciellt begåvade barnen, deras behov och möjligheter. Utskottet föreslår med hänvisning till det utbildningspolitiska programmet att motionen förkastas.

 

46.01.04

Utvecklingsarbete (VR)

 

I ltl Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 6 föreslås ett tillägg till motiveringen så att anslaget kan användas till att utvärdera och därefter utveckla sexualundervisningen i grundskolan och på gymnasialstadiet så att den blir jämlik, relevant och kontinuerlig. Utskottet föreslår med hänvisning till det utbildningspolitiska programmet att motionen förkastas.

 

46.01.06

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

 

Utskottet har erfarit att en informell arbetsgrupp har diskuterat frågor som berör integration, såsom arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Då landskapsregeringen funnit att det finns anledning att arbeta vidare med de här frågorna kommer en kommitté att tillsättas under budgetåret för att bl.a. kartlägga behovet av undervisning i svenska.

     I ltl Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion föreslås ett tillägg till motiveringen så att behovet av olika nivåer på kurser i svenska kartläggs under året. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringen ovan.

 

46.01.23

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

 

I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 34 föreslås att anslaget under momentet stryks. Utskottet föreslår att motionen förkastas. Enligt budgetens allmänna motivering skall reformarbetet för gymnasialstadiet och skapandet av Ålands gymnasieskola fortsätta i enlighet med kommittén Struktur-07:s slutrapport. Landskapsregeringen avser att överlämna en framställning till lagtinget med förslag till lagändringar under våren 2007.    

 

46.03

STUDIESTÖD

46.03.50

Studiepenning (F)

 

I ltl Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 61 föreslås ett tillägg till motiveringen så att möjligheterna och konsekvenserna av att indexjustera hela eller delar av studiestödet skall utredas under året.

     Varje justering i studiestödets storlek förutsätter en lagändring. För att göra ändringar, t.ex. med hänvisning till konsumentprisindex, skulle det enligt utskottet vara mer ändamålsenligt med ett smidigare förfarande. Utskottet föreslår därför att motionen godkänns.

     Under beredningen har också andra studiesociala förmåner diskuterats. Enligt utskottet kan det vara lämpligt att jämföra de olika skolornas förmåner såsom lunchförmåner och vid behov se till att skolornas förmåner inte avviker alltför mycket från vad som är praxis i andra skolor. 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

I vtm Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 57 föreslås att konsekvenserna av en överföring av ansvaret för Medborgarinstitutets verksamhet från kommunerna till landskapet utreds under året. Det har under beredningen framkommit att intresset för kurserna är större än vad som kan budgeteras för. Stödprocenten från landskapet är lägre än motsvarande stöd i riket. Utskottet föreslår att landskapsregeringen avvaktar diskussionerna om Medborgarinstitutet mellan de olika parterna. Enligt utskottet hör den här frågan till en av dem som bör övervägas i samband med reformen av landskapsandelssystemet. Motionen föreslås förkastad.

     När det gäller Ålands hantverksskola konstateras att utbildningsplanen och –avtalet ännu inte är antagna. Stiftelsen är fortfarande under bildning. Med hänvisning till kapitelmotiveringarna anser utskottet att stöd inte kan betalas ut förrän stiftelsen är bildad och att en fastställd budget samt utbildningsavtalet föreligger.

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

46.11.52

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

 

Utskottet föreslår att anslaget under detta moment höjs med 118.000 € till 148.000 €. Moment 46.13.50 föreslås minskas med motsvarande belopp om 118.000 €. I budgeten för 2006 flyttades anslaget så att det disponerades av Ålands kulturdelegation under 46.13.50. Utskottet föreslår en återflyttning av anslaget som är avsett som verksamhetsbidrag till Ålands ungdomsförbund. 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

46.13.50

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

 

Utskottet föreslår att anslaget under detta moment minskas med 118.000 € till 612.000 € med hänvisning till motiveringen under moment 46.11.52.

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

 

Se motiveringen under kapitel 47.05.

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringen bör utreda möjligheten att utveckla forskningssamarbete med t.ex. Åbo Akademi. Skolfartyget m/s Michael Sars kunde användas för marinekologisk forskning i Östersjön.

     När det gäller ombildandet av högskolan till en egen fristående juridisk person har utskottet erfarit att landskapsregeringen avser att utvärdera högskolans verksamhet innan ett nytt utbildningsavtal tecknas. 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

46.60.20

Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)

 

Utskottet föreslår att anslaget under detta moment höjs med 50.000 € och att motsvarande anslag under moment 46.60.25 stryks. Vidare föreslås att de första och andra styckena i budgetens detaljmotivering under 40.60.25 avser 46.60.20.

 

46.60.25

Utgifter med anledning av ändring av LL om fornminnen (VR)

 

I ltl Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 11 föreslås att anslaget under momentet utgår. Motionen föreslås förkastad. Utskottet föreslår med hänvisning till motiveringen under 46.60.20 att moment 46.60.25 utgår.

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.01.01

NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA FÖRVALTNING

 

Anslagen för innovativa åtgärder under kapitel 47.05 kan även användas för utgifter för tekniskt stöd. Det betyder att löneutgifter för en tillfällig tjänst om ca 48.000 € kan fördelas på momenten 47.05.41 och 47.05.46. Då motsvarande löneutgift är upptagen under moment 47.01.01 föreslår utskottet att anslaget under momentet minskas med 48.000 €.

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.23

Ålands landbygdscentrum – verksamhetsutgifter (VR)

 

I ltl Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 12 föreslås ett tillägg till motiveringen så att ett projekt för att ta fram underlag för att förverkliga en saluhall i Mariehamn inleds under året. Utskottet anser att det är en tänkvärd idé, men att initiativet bör komma från näringsidkarna själva. Motionen föreslås förkastad.

 

47.03.88

Aktieteckning i bolag (R)

 

Utskottet föreslår en rättelse i motiveringen så att Skärgårdens industrihus Ab ersätts med Skärgårdens företagshus Ab.

47.03.42

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

 

Stödet till projektet Företagsam skärgård II upphör i mars. Utskottet har erfarit att verksamheten har varit väl utnyttjad och att samarbetet med Ålands arbetsmarknads- och studiemyndighet (AMS) har fungerat mycket bra. Medel finns upptagna för fortsatt samarbete med AMS. Utskottet föreslår att landskapsregeringen omgående utreder möjligheterna att förlänga finansieringen för att förhindra avbrott i verksamheten.

 

47.05

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

 

Med hänvisning till rubriken regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF och ESF, har utskottet erfarit att kostnader som är att hänföra till regionalt investeringsstöd tidigast kan godkännas från 1.5.2007, då landskapsregeringens förslag har inlämnats och kommissionen godkänt det slutliga programförslaget.

 

47.05.41

Landskapets finansieringsandel – innovativa åtgärder

 

Efter det att landskapsregeringen behandlat budgetförslaget för 2007 har det framkommit att programmet har förverkligats i en snabbare takt än beräknat år 2006. Med anledning av detta kommer tilläggsanslag om 50.000 € under detta moment och 70.000 € under moment 47.05.46 att upptas i ett kommande förslag till tredje tilläggsbudget för år 2006. Av detta följer att motsvarande minskningar av anslagen behöver göras i föreliggande budgetförslag.

     Anslaget kan även användas för utgifter för tekniskt stöd. Det betyder att löneutgifter för en tillfällig tjänst om ca 48.000 € kan fördelas på momenten 47.05.41 och 47.05.46.

 

47.05.46

EU:s finansieringsandel – innovativa åtgärder

 

Anslaget under momentet föreslås minskas med 70.000 € med hänvisning till motiveringen under moment 47.05.41.

     Angående löneutgifter se motiveringarna under momenten 47.01.01 och 47.05.41.

 

47.15

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

47.15.46

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringen följer med effekterna av att räntestöd för lån i stället för bidrag skall utges vid skördeskador och att en utvärdering presenteras i samband med nästa års budget.

 

47.17

EUROPEISKA UNIONEN – PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

Landskapsregeringen bör enligt utskottet skynda på arbetet med landsbygdsutvecklingsprogrammet så att de olika programmen kan börja förverkligas. Utskottet har erfarit att landsbygdsutvecklingsprogrammet ännu inte har antagits.

     När det gäller axel 4 i programmet som utgörs av Leader-metoden anser utskottet att landskapsregeringen så snabbt som möjligt bör utse den Leader-förening som kommer att delta i förverkligandet av programmet och fastställa dess status. En viktig förutsättning för att föreningens verksamhet skall komma igång är att medel beviljas för en verksamhetsledare och övriga administrativa kostnader. När det gäller föreningens verksamhetsområde anser utskottet att föreningen också bör kunna fördela medel till företag.

 

47.19

MARK OCH VATTENPLANERING

 

Landskapsregeringen föreslår en samordning så att vattenenhetens verksamhet integreras med projekteringsenheten vid trafikavdelningen. Utskottet anser att åtgärden inte får medföra att servicen till jordbrukarna försämras. Utskottet konstaterar att det är frågan om en administrativ åtgärd, men vill i sammanhanget erinra om vikten av att i god tid informera och förankra beslutet hos berörd personal.  

 

47.24

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 33 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen under året skall följa den s.k. sälskadegruppens rekommendationer och återkommer i första tilläggsbudget med medel för att säkerställa att yrkesfisket inte totalt försvinner från Åland p.g.a. sälskador.                 Utskottet föreslår att motionen förkastas. Under beredningen har utskottet tagit del av rapporten från arbetsgruppen för åtgärdsprogram för att förebygga och minska skador på fiskerinäring förorsakade av gråsäl. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen beaktar de åtgärdsförslag som lagts fram av arbetsgruppen i strukturprogrammet för fiskerisektorn.

 

47.30.54

Sysselsättningens främjande

 

Under hösten tillkom under en kort period ovanligt många nya arbetssökande ungdomar. Utskottet har erfarit att åtgärder genast vidtogs för att så snabbt som möjligt se till att de får hjälp med att hitta en arbetsplats alternativt en studieplats. En studiehandledare anställdes bl.a. med sysselsättningsstöd. Många av de arbetslösa ungdomarna rekommenderas att vidareutbilda sig ytterligare. Med hänvisning till det som framkommit under beredningen anser utskottet att arbetslöshetssituationen inte är alarmerande.

     I vtm Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 58 föreslås ett tillägg till motiveringen så att en arbetsgrupp skall tillsättas för att kartlägga och utreda situationen på arbetsmarknaden för inflyttade ålänningar. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringen under moment 46.01.06, Integration och mångkulturellt befrämjande.  

 

47.44

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

 

I ltl Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 9 föreslås ett tillägg till motiveringen så att Ålands teknologicentrum skall undersöka möjligheten till ett forskningsprojekt där väte bryts ur vatten med hjälp av vindkraft, för en användning i bränsleceller i vårt samhälle. Motionen föreslås förkastad. Utskottet anser att Åland kan vara ett lämpligt test- och forskningsområde för ny teknik. Det projekt som motionärerna föreslår handlar dock närmast om grundforskning som skulle kunna höra under högskolans behörighet. Utskottet konstaterar att den här typen av projekt förutsätter ett utvecklat samarbete med andra forskningsanstalter. Utskottet föreslår att den grupp som tillsatts för utvecklandet av energianvändning undersöker möjligheterna till extern finansiering för det av motionärerna föreslagna projektet.

 

47.52.79

Golfbaneprojekt i skärgården (R)

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringen överväger att ersätta projektägarna för golfbanor i skärgården för de kostnader som de haft för planering.

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.01

ALLMÄN FÖRVALTNING

48.01.01

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

I ltl Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 15 föreslås en ändring i motiveringen så att trafikavdelningen skall ordna kurser och information om miljövänlig bilkörning t.ex. tillsammans med Agenda 21 och trafikskolorna.  Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till att information kan ges i samband med besiktningen t.ex. genom att dela ut Bilskoleförbundets folder ”En bra förare”.

 

48.20

SJÖTRAFIKEN

 

I ltl Mats Perämaas finansmotion nr 18 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen skall upphandla en geologisk undersökning av berggrunden för tunnel till Föglö i enlighet med finansutskottets betänkande nr 6/2005-2006. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har för avsikt att i en kommande tilläggsbudget återkomma med förslag till anslag för det ändamål som motionärerna avser. Motionen föreslås förkastad.

     I ltl Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 14 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen skall gå vidare med att utreda och projektera ett nytt färjfäste på Bärö.

     Utskottet har upprepade gånger uppmanat landskapsregeringen att gå vidare med Bärö-projektet. I betänkandet FU 6/2005-2006 om landskapsregeringens meddelande nr 1/2005-2006 föreslog utskottet ”att landskapsregeringen går vidare med att utreda och projektera ett nytt färjfäste på Bärö, som kan angöras både av en linfärja och en större färja av samma typ som Alfågeln. Eventuellt kan projektet genomföras etappvis för att sprida investeringskostnaderna över flera år.” Bärö-projektet omnämns också i betänkandena om budgeterna för 2005 och 2006.

     Motionen föreslås förkastad.

 

48.20.20

Sjötrafiken – verksamhetsutgifter (VR)

 

Utskottet ber landskapsregeringen överväga att ersätta m/s Grisslan med m/s Ejdern när issituationen det kräver.

 

48.30

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

48.30.77

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

I ltl Sune Mattssons m.fl. finansmotion nr 8 föreslås ett tillägg till motiveringen så att vägtrumman under landsväg 40 i Vargsundsådran skall bytas ut. Utskottet har erfarit att vägtrumman skall bytas ut inom kort. Motionen föreslås därför förkastad.

     I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 32 föreslås ett tillägg till motiveringen så att bl.a. gång- och cykelväg skall byggas mellan Gottby och Mariehamn samt mellan Lemström och Söderby. Dessutom föreslås att landskapsregeringen antar nya principer för finansiering av gång- och cykelvägnätet för huvudvägarna. Utskottet konstaterar att utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet görs enligt trafikplanen. Motionen föreslås förkastad.

     I ltl Åke Mattssons m.fl. finansmotion nr 66 föreslås ett tillägg till motiveringen så att det i Västergeta bykärna byggs gatubelysning och att nödvändiga trafiksäkerhetslösningar vidtas under året. Utskottet har erfarit att det finns anslag upptagna för trafiksäkerhetslösningar som kan användas för det ändamål som motionärerna avser. Motionen föreslås därför förkastad.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 november 2006 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen och finansmotionerna.

 

Motioner

 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner:

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter.  (FM 1/2006-2007).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Tillägg till motiveringen i moment 44.05.32 Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna.  (FM 2/2006-2007).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av de allmänna motiveringarna, Landskapsbudgeten och kommunernas ekonomi.  (FM 3/2006-2007).

 

Vtm Viveka Eriksson  m.fl.: Ändring av de allmänna motiveringarna, Främjande av jämställdheten. (FM 4/2006-2007).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av de allmänna motiveringarna, Social- och miljöpolitik, Socialpolitik.  (FM 5/2006-2007).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen till moment 46.01.04, Utvecklingsarbete.  (FM 6/2006-2007).

 

Ltl Roger Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter. (FM 7/2006-2007).

 

Ltl Sune Mattsson  m.fl.: Tillägg till motiveringen i moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten.  (FM 8/2006-2007).

 

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.44 Ålands teknologicentrum. (FM 9/2006-2007).

 

Ltl Sune Mattsson m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter. (FM 10/2006-2007).

 

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Strykning av moment 46.60.25 Utgifter med anledning av ändring av LL om fornminnen. (FM 11/2006-2007).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 47.03.23, Ålands landsbygdscentrum.  (FM 12/2006-2007).

 

Ltl Roger Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 45.10. Övriga sociala utgifter. (FM 13/2006-2007).

 

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 48.20, Sjötrafiken. (FM 14/2006-2007).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Tillägg till motiveringen till moment 48.01.01, Trafikavdelningens allmänna förvaltning.  (FM 15/2006-2007).

 

Ltl Roger Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 45.01 Allmän förvaltning.  (FM 16/2006-2007).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Tillägg till motiveringen till moment 48.30.77 (FM 17/2006-2007).

 

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 48.20, Sjötrafiken. (FM 18/2006-2007).

 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna, Social- och miljöpolitik.  (FM 19/2006-2007).

 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Tillägg till motiveringen till kapitel 43.25. Främjande av bostadsproduktion.  (FM 20/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström: Minskning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål. (FM 21/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman: Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer. (FM 22/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 47.03.88 Aktieteckning i bolag.  (FM 23/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under 48.31 Vägunderhållsverksamhet.  (FM 24/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder.  (FM 25/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet. (FM 26/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken "Budgetprocessen". (FM 27/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter. (FM 28/2006-2007).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm: Tillägg till motiveringen under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel. (FM 29/2006-2007).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning. (FM 30/2006-2007). 

 

Ltl Danne Sundman: Tillägg till motiveringen under moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor. (FM 31/2006-2007).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg under motiveringen under moment 48.30.77. (FM 32/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen. (FM 33/2006-2007).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Strykning av anslag samt motivering under moment 46.01.23 Utvecklingsprojekt Ålands gymnasieskola. (FM 34/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Strykning av anslaget och motiveringen under moment 46.44.76 Lösdriftsstall för dikor. (FM 35/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under 43.60 Ålands polismyndighet.  (FM 36/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 44.95.05 IKT-utveckling. (FM 37/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Upptagande av ett nytt moment 43.10.05 Understöd för rådgivande folkomröstningar. (FM 38/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin. (FM 39/2006-2007)

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 44.10.74. (FM 40/2006-2007).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Upptagande av ett nytt moment 45.10.51 Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst. (FM 41/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet. (FM 42/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader. (FM 43/2006-2007).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under 45.52 Naturvård.  (FM 44/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter. (FM 45/2006-2007).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under 47.03 Näringslivets främjande. (FM 46/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till motiveringen under kapitel 46.01 Allmän förvaltning. (FM 47/2006-2007)

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel.  (FM 48/2006-2007).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 44.20.50.  (FM 49/2006-2007).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm: Höjning av anslaget under moment 49.95.90 Överföring till utjämningsfond. (FM 50/2006-2007).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under kapitel 44.01 Allmän förvaltning. (FM 51/2006-2007).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering. (FM 52/2006-2007).

 

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna under en ny rubrik Regional utveckling . (FM 53/2006-2007).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring i motiveringarna till kapitel 46.25 Ålands Läromedelscentral.  (FM 54/2006-2007).

 

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna, Näringspolitik. (FM 55/2006-2007)

 

Vtm Viveka Eriksson  m.fl.: Ändring i allmänna motiveringarna,Utbildnings- och kulturpolitik. (FM 56/2006-2007).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 46.05
Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning . (FM 57/2006-2007).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Komplettering av motiveringen till moment 47.30.54 Sysselsättningens främjande. (FM 58/2006-2007).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 46.01.06, Integration och mångkulturellt befrämjande. (FM 59/2006-2007).

 

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 45.15.33 Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård. (FM 60/2006-2007).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 46.03.50 Studiepenning. (FM 61/2006-2007)

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 och detaljmotiveringen under moment 43.60.20 Ålands polismyndighet. (FM 62/2006-2007).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Komplettering av allmänna motiveringen, Ekonomisk översikt. (FM 63/2006-2007).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av text i allmänna motiveringen under rubriken Miljöpolitik.  (FM 64/2006-2007).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Komplettering av motiveringen till kapitel 43.04 Främjande av jämställdheten. (FM 65/2006-2007).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring av motiveringen för moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. (FM 66/2006-2007).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringarna, under rubriken Miljöpolitik.  (FM 67/2006-2007).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 44.20 Penningautomatmedel. (FM 68/2006-2007).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringen under rubriken Näringspolitik.  (FM 69/2006-2007).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring i motiveringen under kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter.  (FM 70/2006-2007).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Tillägg till motiveringarna till kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter. (FM 71/2006-2007).

 

Rättelser

 

Utskottet har under behandlingen av ärendet informerats om att i det tryckta budgetförslaget ingår några felaktigheter som inte blivit rättade i förhållande till landskapsregeringens beslut. Utskottet har därför beslutat att inta dessa rättelser som en bilaga till betänkandet.

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, vicelantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell, Harriet Lindeman, Britt Lundberg, Runar Karlsson och Lasse Wiklöf,  t.f. förvaltningschefen och tillika avdelningschefen för social- och miljöavdelningen Arne Selander, t.f. finanschefen Conny Nyholm, avdelningscheferna Yvonne Eliasson, Linnea Johansson och Niklas Karlman, lagberedningschefen Lars Karlsson, brandchefen Leif Ahlqvist, polismästaren Björn Andersson, chefläkaren Margareta Bondestam,  medlemmarna i arbetsgruppen för stiftande av Stiftelsen för Ålands hantverksskola Dennis Björk och Bengt Häger, VD Bjarne Blomster från Carl Rundberg Ab, elevrådsrepresentanten Anna Brunell från Ålands lyceum, närvårdarstuderanden Camilla Eklund, VD Folke Engblom från Ålands skogsägarförbund Al., rektorn för Högskolan på Åland Agneta Eriksson-Granskog, kommundirektören Niklas Eriksson, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, utredningschefen Katarina Fellman, pensionerade byggmästaren Bruno Fransholm, bilskolläraren Filip Friberg från Fribergs bilskola, t.f. överkonstapeln tillika gruppchefen för hundgruppen vid Ålands polismyndighet Magnus Gustafsson,  styrelseledamoten Robert Gustafsson och VD Danne Sundman från Åland Ring - Åland Motor Events Ab, klubbchefen vid Ålands golfklubb Kjell Hansson, ekonomiföreståndaren Benn Haidari, föreståndaren för Geta skola Marianne Häggblom, styrelseordföranden Patrik Häggblom och verksamhetsledaren Susy Ahlström från Ålands Ungdomsförbund r.f., dränerings- och bevattningsplaneraren Leif Hägglund, ingenjören Lennart Isaksson,  miljöingenjören Bror Johansson, ordföranden för Mariehamns pensionärsförening r.f. Rainer Johansson, projektledaren Rainer Juslin, samordaren inom missbrukarvården Signe Järvenpää, VD Jan Kahlroth från Kraftverk Åland Ab, byråchefen Lars-Erik Karlsson, ordföranden Mikaela Kjeldsen från föreningen  Regnbågsfyren, lektorn Markus Koskinen från Ålands lyceum, styrelseledamoten för Ålands invalider r.f. Viveka Landgärds, budgetplaneraren Robert Lindblom, konsulten Robert Lindfors, ordföranden för Leaderföreningen Mikael Lindholm, kuratorn Stig Lindholm, VD Henrik Lindqvist från Ålands vindenenergiandelslag, förbundsdirektören för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall, vik. kommundirektören Håkan Lundberg, verksamhetsledaren för Ålands fiskare r.f. Fredrik Lundberg, kommundirektören Jörgen Lundqvist och kommunekonomen Katarina Bergman, enhetschefen Robert Mansén, jämställdhetsinspektören Vivan Nikula, ordföranden för studentkåren vid Högskolan på Åland (SKÅHLA) Martin Nilsson, socialsekreteraren Margareta Nordberg, VD Lars Porko från Ålands penningautomatförening, rektorn för Medborgarinstitutet Leena Raitanen, projektingenjören Elisabeth Rosenlöf, vik. VD Julia Rudels från Ålands producentförbund, kommundirektören Magnus Sandberg, ordföranden i under bildning varande stiftelsen för Ålands hantverksskola Stefan Simonsen,  styrelseledamoten i Ålands invalider r.f. Saana Sinisalo, vik. bitr. avdelningsskötaren vid Grelsby sjukhus Kaj-Gunnar Sjölund, ordföranden för Ålands hästavelsförening r.f. Anders Stenmark, Huntington-koordinatorn Harriet Storsved, vik. verksamhetsledaren för missbrukarvården i Mariehamns stad Birgitte Wahlsten, ordföranden för Mariehamns stads vuxenutbildningsnämnd Erik Vennström, verksamhetsledaren Eva-Marie Widberg från Föreningen Fri från narkotika r.f.  samt ansvariga sjukskötaren Christina Wikner-Löthman.    

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson (delvis), Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Jan-Erik Mattsson (delvis).

 

Reservationer

 

Ltl Mats Perämaa har fogat en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2007 med följande ändringar samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån:

 

 

__________________

 


Utgifter

 

 

Landskaps­regeringens förslag

Finans­utskottets
förslag

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-47 809 000

-48 804 000

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-9 230 000

-10 225 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

    -1 000 000

-1 995 000

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-52 111 000

-52 111 000

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

-1 346 000

-1 464 000

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

-30 000

-148 000

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

    -1 470 000

   -1 352 000

46.13.50

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

       -730 000

      -612 000

46.60

MUSEIBYRÅN

    -3 457 000

   -3 457 000

46.60.20

Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)

    -2 729 000

   -2 779 000

46.60.25

Utgifter med anledning av ändring av LL om fornminnen (VR)

         -50 000

                 -0

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 633 000

-25 465 000

47.01

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 669 000

   -1 621 000

47.01.01

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 621 000

   -1 573 000

47.05

EUROPEISKA UNIONEN – REGIONALA UTVECKLINGFONDEN

   -1 740 000

   -1 620 000

47.05.41

Landskapets finansieringsandel – innovativa åtgärder (RF)

      -400 000

      -350 000

47.05.46

EU:s finansieringsandel – innovativa åtgärder (RF)

      -500 000

      -430 000

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-14 244 000

-13 417 000

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-13 194 000

-12 367 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-13 194 000

-12 367 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-298 131 000

-298 131 000

 

 

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ikläda sig de förpliktelser som verkställandet av förvaltningen för Interreg IIIA-programmet för skärgården medför,

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 1-60 och 62-71.

 

 

 

 

Mariehamn den 18 december 2006

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 

BILAGA

 

Under rubriken "Ärendets behandling" har utskottet noterat att vissa rättelser inte blivit införda i det tryckta budgetförslaget. Utskottet har beaktat följande rättelser:

 

 

 

Sida nr

 

 

174

Målen för budgetåret

Näst sista strecket "att inleda vuxenutbildning för fartygselektriker och att öka utbudet av externa kurser och" skall ändras till "att öka utbudet av externa kurser och"

189

Målen för budgetåret

Fjärde strecket "att erbjuda en 60 studieveckors påbyggnadsutbildning (kvalificerad yrkesutbildning) för kockar till köksmästare och en 20 studieveckors påbyggnadsutbildning för servitörer till vinkypare-sommelier och/eller annan påbyggnadsutbildning enligt direktionens beslut med hänsyn till behov och efterfrågan och inom ramen för befintliga anslag" skall rätteligen vara "att erbjuda en 40 studieveckors påbyggnadsutbildning (kvalificerad yrkesutbildning) för kockar inom området bageri/konditori".

 

 

 

 

Tabell över utbilnings-program

Raden "Köksmästare, 7, 14" skall strykas.

Raden Bageri/konditori skall ändras till 14 år 2007 och 14 som antalet nybörjarplatser, ht 2007.

282

Tabell över projekt, trafikområde 2

Projektet "Finby vs-Prästö inkl. ny bro" skall ändras till "Finby vs-Prästö".

 

 


RESERVATION

 

Undertecknad omfattar inte finansutskottets betänkande till alla delar. Jag reserverar mig skriftligen mot utskottsmajoritetens beslut på följande punkter.

 

 

Missbrukarvård

Liberalerna har lagt ett antal finansmotioner med syfte att stärka missbrukarvården på Åland. Finansmotionerna täcker på ett brett sätt det komplexa område som det alkohol- och drogpolitiska arbetet är, med föräldrainformation (FM 70), med implementerande av utförd utredning i det dagliga arbetet inom ÅHS (FM 71), med stöd för att bibehålla och utveckla vården av drogmissbrukare på svenska i vårt land (FM 60) samt genom att med ett anslag om 1 miljon euro utföra "vågen" projektet som har som syfte att med personliga "lotsar", under en 3-års period, "lyfta" ett stort antal drogmissbrukare ur sitt missbruk (FM 1). Utskottsmajoriteten har valt att förkasta samtliga dessa motioner.

 

Jag reserverar mig mot finansutskottets beslut och föreslår att lagtinget omfattar finansmotion nr 1 och finansmotion nr 60.

 

Förslaget i finansmotion nr 1 lyder:

 

att ett nytt moment införs under kapitel 45.10 Övriga sociala utgifter och att ett anslag om 1 000 000 euro upptas under momentet för missbrukarvårdsåtgärder inom landskapet och för vård på behandlingshem samt för utbildning av resurspersoner till stöd för missbrukare i vårdkedjan.

 

Förslaget i finansmotion nr 60 lyder:

 

att motiveringen under moment 45.15.33 får följande tillägg:

"Landskapsregeringen överväger att med i momentet föreslaget anslag stöda svenskspråkig vårdverksamhet för drogmissbrukare."

 

Jämställdhet

Liberalerna har lagt en finansmotion (FM 4) med syfte att landskapet skall leva upp till devisen "lika lön för lika arbete". Liberalerna har lyft upp frågan vid ett flertal tillfällen, bland annat i samband med en "enkel fråga" i lagtinget, ställd av vicetalman Viveka Eriksson. Landskapsregeringens svar, levererad av finansansvarige Lasse Wiklöf gick ut på att arbetet för jämställdhet och lika lön för lika arbete förutsätter resurser, alltså budgetanslag. Liberalerna föreslår i finansmotion nr 4 just detta. Budgetmedel öronmärks för ändamålet samtidigt som ett fyraårigt projekt inleds för att åstadkomma det som alla tycks vara eniga om.

 

Jag reserverar mig mot finansutskottets beslut och föreslår att lagtinget omfattar finansmotion nr 4 (FM 4).

 

Förslaget i finansmotion nr 4 lyder:

 

att i allmänna motiveringarna, under rubriken "Främjande av jämställdheten" utgår det tredje stycket och ersätts med följande lydelse: "Ett viktigt led i jämställdhetsarbetet är även att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor i samhället. Landskapsregeringens mål är särskilt att utveckla statistiken och det samarbete som behövs för att underlätta uppföljningen av hur likalönsprincipen förverkligas. Landskapsregeringen inleder ett fyra års projekt med målet "Jämställd lönesättning i landskapet". En kommitté med ett tydligt mandat tillsätts och årligen avsätts budgetmedel som öronmärks för löneregleringar för landskapets anställda. Landskapet öronmärker budgetmedel för kommunerna att söka för motsvarande åtgärder inom den kommunala sektorn."

 

 

Situationen för vissa pensionärer

Liberalerna har lagt två finansmotioner (FM 5 och FM 13) med syfte att lyfta upp vissa pensionärers ekonomiska situation i landskapet. Avsikten är att motverka orättvisor genom att kunna höja inkomsten för de pensionärer som lever under mest "knappa" förhållanden. Pensionärer som berörs allra mest tydligt är folkpensionärer och förtidspensionerade småbarnsföräldrar.

Befolkningsstrukturen ändras mot en allt högre medelålder där allt fler blir äldre och allt färre finns i arbetsför ålder så ett långsiktigt arbete för att säkerställa framtida pensionsutbetalningar bör utföras.

Finansutskottets majoritet har valt att förkasta finansmotionerna.

 

Jag reserverar mig mot finansutskottets beslut och föreslår att lagtinget antar finansmotion nr 5.

 

Förslaget i finansmotion nr 5 lyder:

 

att i allmänna motiveringen under rubriken Socialpolitik stryks den sista meningen i tredje stycket och att det införs ett nytt fjärde stycke med lydelsen: "Landskapsregeringen inför under året ett ålandstillägg för folkpensionärer och andra pensionärer som lever under knappa ekonomiska omständigheter." "Landskapsregeringen avsätter från år 2007 och framåt en särskild "pensionärsfond" som skall finnas som buffert för framtida behov."

 

Kommunerna

Liberalerna har lagt två finansmotioner (FM 2 och FM 3) i syfte att stärka den kommunala ekonomin så att kommunerna kan producera och leverera den samhällsservice som de har blivit ålagda att utföra bland annat genom lagtingsbeslut. Finansmotionerna riktar in sig på behovet och rättvisan i att överföra kapitalskatteinkomsterna till kommunerna samt behovet av att justera landskapandelarna och basbeloppen i landskapsandelssystemet uppåt. Målsättningen är att en heltäckande landskapsandelsreform skall genomföras men kommunerna behöver få förutsättningar att utföra de dem ålagda uppgifterna om arbetet med en reform dröjer.

 

Jag är enig med finansutskottets majoritet i den beskrivning av, under  Allmänna motiveringar, hur länge arbetet med att förverkliga en landskapsandelsreform har pågått. I budgetarbetet för 2006 angavs att reformförslag skall behandlas i budgetarbetet för 2007. I föreliggande budgetförslag för år 2007 anges att målsättningen under 2007 är att färdigställa ett förslag till reform som kan behandlas i budgetarbetet för 2008. Detta betyder i praktiken att detta lagting under denna valperiod inte har kunnat stötta kommunerna i deras verksamhet och svåra ekonomiska situation till någon annan del än med ett något utökat "stöd enligt prövning". Detta "böna och be" instrument borde för övrigt endast vara till för extraordinära svårigheter för någon enskild kommun och inte för att reparera i ett eftersatt landskapssandelssystem.

Liberalerna anser det vara lagtingets skyldighet att stärka den kommunala ekonomin fram till att en heltäckande landskapsandelsreform kan antas.

 

Jag reserverar mig mot utskottsmajoritetens beslut och föreslår att det tredje momentet i utskottsbetänkandet, under Allmänna motiveringar och rubriken Landskapet och kommunerna, ersätts med ett moment med följande lydelse:

 

Landskapsregeringen skall utföra ett arbete med en landskapsandelsreform i brådskande ordning där det arbete, som redan utförts och kommer att utföras på konsultbasis, används som grund och där kommunerna och kommunförbundet är starkt involverade. Målsättningen är att landskapsregeringen skall ge ett förslag till landskapsandelsreform åt lagtinget att behandla under mars månad 2007. Om detta inte är genomförbart så skall landskapsregeringen i mars månad 2007 i tilläggsbudget ge ett förslag till höjning av de basbelopp som anges i LL om landskapsandelar till kommunerna, LL om planering av och landskapsandel för socialvården samt i LL om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten. Vid behov föreslår landskapsregeringen parallellt lagändringar som motsvarar budgetförslaget, i form av budgetlag eller normal lagändring. I förslaget skall beaktas de eftersläpningar som de förutnämnda basbeloppen har genomgått i förhållande till den verkliga kostnadsökningen för producerandet av den lagstadgade kommunala servicen.

 

 

 

 

 

Kumlinge den 18.12.2006                            Mats Perämaa