Finansutskottets betänkande 3/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2007-2008

 

Datum

 

Finansutskottet

2008-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2007

·      Landskapsregeringens framställning nr 13/2007-2008

·      Finansmotion nr 53/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Finansmotionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2007. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 13.675.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 323.336.000 euro budgeterats för år 2007.

 

Finansmotionen

 

I ltl Barbro Sundbacks finansmotion nr 53 föreslås att detaljmotiveringen under moment 44.05.30 ändras.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2007 antas med beaktande av de i betänkandet ingående motiveringarna. Finansmotion nr 53 föreslås förkastad.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Enligt utskottet är ett livskraftigt lantbruk som kan konkurrera med omgivande regioner viktigt för hela Åland. Med hänvisning till att det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet inleddes under 2007 och att en ny landskapsregering därefter har påbörjat sin mandatperiod anser utskottet att det är lämpligt att landskapsregeringen i ett meddelande till lagtinget presenterar landskapsregeringens lantbrukspolitik. Meddelandet bör bl.a. redogöra för de nuvarande förutsättningarna att bedriva ett framgångsrikt lantbruk som kan försörja de sysselsatta inom näringen på Åland. Meddelandet bör även beskriva landskapsregeringens framtidsvisioner, målsättningar och strategier för att möta utmaningarna i en successivt avreglerad marknad.

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

44.05.

ALLMÄNNA  STÖD TILL KOMMUNERNA

 

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)

 

 

Enligt framställningen har landskapsregeringen för avsikt att utbetala ersättning till kommunerna för deras faktiska kostnader för återbetalningar av barnomsorgsavgift under vissa i detaljmotiveringen angivna villkor.

     Under beredningen har det inte varit möjligt att fastställa hur stor del av anslaget som behövs för ersättningarna. Kommunerna måste först inkomma med ansökningar där deras kostnader för återbetalningarna framgår. Landskapsregeringen avser att ersätta 50 % av det som kommunen återbetalt av barnomsorgsavgifterna. Utskottet tillstyrker de av landskapsregeringen föreslagna åtgärderna och föreslår att finansmotion nr 53 förkastas.

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

Kostnaderna för vård utom Åland ökar från år till år på grund av att vårdmetoderna hela tiden utvecklas till följd av ny forskning och ökad kunskap. Utskottet har erfarit att kostnadsutvecklingen för vård utom Åland noggrant följs av styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård. Utskottet konstaterar att möjligheten att remittera patienterna utom Åland är en viktig förutsättning för att kunna erbjuda sådan specialistvård som inte kan ges i landskapet. Det är också viktigt att denna vård kan ges på svenska. Det är enligt utskottet viktigt att styrelsen fortgående försöker uppnå en så hög kostnadseffektivitet som möjligt. 

     Det föreslagna anslaget inkluderar inte transportkostnader för patienterna. Utskottet vill ändå i detta sammanhang uppmana till en översyn av dessa kostnader. Resorna bör genomföras så kostnadseffektivt som möjligt utan att patienternas hälsotillstånd äventyras. 

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

 

Utskottet emotser resultatet av den pågående utredningen av Ålands sjösäkerhetscentrum. Enligt utskottet är det viktigt att se över organisationen och att ordna den så att möjlighet till utveckling ges eftersom sjösäkerhetscentret verkar inom ett område där hög konkurrens råder.

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

47.03.25

Åland i Helsingfors (VR)

 

 

Utskottet konstaterar att anslaget föreslås med anledning av en betydande överskridning av det budgeterade anslaget. Utskottet ser allvarligt på situationen. Landskapsregeringen har igångsatt en intern revision med anledning av det inträffade och utskottet förväntar sig att få ta del av resultatet. Landskapsregeringen uppmanas att omgående vidta åtgärder för att förbättra kontrollen och rutinerna för att förhindra överskridningar i framtiden.

 

 

47.15.46

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

 

 

Utskottet stöder landskapsregeringens motivering under momentet angående en utredning om ett system med en skördeskadefond. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att parallellt med denna utredning även se på andra alternativa lösningar.

     Den föreslagna utökningen av beviljningsfullmakten för räntestödslån tillstyrks av utskottet. När det gäller omvandling av räntestödslån till ersättningar för skördeskadorna under 2007 förutsätter utskottet att landskapsregeringen återkommer med förslag till tilläggsanslag i den första tilläggsbudgeten för 2008.

 

                     

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 januari 2008 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamöterna Runar Karlsson, Jan-Erik Mattsson och Mats Perämaa samt f.d. vicelantrådet Jörgen Strand, vårdchefen Margareta Bondestam, lantbrukaren Bernt Ericksson, finanschefen Dan E Eriksson, vik. byråchefen Sofie Helenius, projektledaren Gunilla Hellman, avdelningschefen Linnea Johansson, VD:n från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag Göran Lindholm, fiskevårdsinspektören Stefan Lindqvist, förbundsdirektören Sigurd Lindvall samt styrelseordföranden Stig Mattsson och vik. chefen Fredrik Pettersson från Ålands sjösäkerhetscentrum.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman och Göte Winé.

     Ledamöterna Danne Sundman och Göte Winé har fogat var sin reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2007, samt

 

att lagtinget förkastar finansmotionen nr 53/2007-2008.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 januari 2008

Ordförande

 

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

Marine Holm-Johansson


R E S E R V A T I O N

 

Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets betänkande FU 3/2007-2008 med anledning av landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för 2007 på följande punkter:

 

1. I motiveringen under moment 44.05.30 finansieringsunderstöd till kommunerna föreslås motiveringen få följande lydelse:

 

”Landskapsregeringen kompenserar kommunerna till 100% för återbetalningen av felaktigt uppburna barnomsorgstaxor.”

 

2. Anslaget under moment 46.44.76 föreslås utgå och motiveringen ges följande lydelse:

 

”Istället för att uppföra ett lösdriftsstall i landskapets regi anlitas en privat leverantör av dessa tjänster för undervisningen.”

 

 

Lemland 16 januari 2008

 

 

Danne Sundman

 

 

 


 

 

Reservation

 

                      Undertecknad reserverar sig mot utskottets beslut angående moment   44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF).

                     

I stället borde utskottet godkänna finansmotion nr 53 /2007-2008 eftersom landskapsregeringen brustit i sin övervakning av klientavgiftslagen i fråga om barnomsorgstaxans maxnivå.

 

Kommunerna har följt barnomsorgslagen som föreskriver kommunens rätt att fastställa barnomsorgsavgiften utan begränsningar. Landskapsregeringen ansvarar ensam för den bristande rättssäkerheten i fråga om vilken lagstiftning som skall tillämpas vid fastställande av barnomsorgstaxan och skall därmed kompensera kommunerna                till hundra procent för de belopp kommunerna tvingas betala tillbaka till brukarna.

 

                      Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att andra stycket i betänkandet under moment 44.05.30 ersätts med följande text: "Utskottet omfattar de i finansmotion nr 53/2007-2008 anförda synpunkterna angående de kommunala barnomsorgsavgifterna och utgår därför från att landskapsregeringen ersätter 100 procent av kommunernas faktiska kostnader för återbetalning av barnomsorgsavgifter på de villkor som anges i framställningen".

 

 

                      Mariehamn den 15 januari 2008

 

 

                      Göte Winé