Finansutskottets betänkande 4/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2004-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2003

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 20/2002-2003

·      Finansmotion nr 80/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2003. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 834.000 euro.

 

Motionen

 

I anslutning till budgetförslaget har en finansmotion inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns med de synpunkter som utskottet framför i betänkandet. Finansmotion nr 80/2002-2003 föreslås förkastad.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet förordar landskapsstyrelsens förslag med motiveringar men har beträffande vissa anslag kompletterat detaljmotiveringen.


 

Detaljmotivering

 

I N K O M S T E R

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

I framställningen föreslås ett tillägg om 400.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats. Till största delen utgörs tillägget av återbokade jorbruksstöd.

   Utskottet har erfarit att det återbokade bidraget utgör skillnaden mellan beviljade bidrag och utbetalade bidrag för investeringar. Av de beviljade bidragen har 83,5 procent förverkligats, vilket innebär att totalt 5,7 miljoner euro har utbetalats som investeringsstöd till jorbruket. Eftersom programperioden avslutades 1999 och de aktuella projekten slutredovisats så bör överskjutande medel återbokas. Utskottet konstaterar att återbokningen kan betraktas som en rutinåtgärd eftersom stöd inte längre kan betalas ut från de budgeterade medlen.

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

43.40.88.

Inköp av tomt för Eckerö post- och tullhus (R)

 

 

Det föreslagna anslaget är avsett att användas för inköp av markområdet kring Eckerö post- och tullhus. Utskottet har erfarit att en överenskommelse nåtts om en köpesumma genom en kompromisslösning.

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

45.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

I ltl Barbro Sundbacks finansmotion nr 80 föreslås att anslaget höjs med 40.000 euro för att inom ÅHS anställa en socialarbetare som utför motivations- och behandlingsarbete vid avgiftningsenheten vid Grelsby sjukhus och dessutom ingår i A-klinikens vårdteam för unga drogmissbrukare.

   Utskottet anser i likhet med motionären att förstärkta resurser är befogade för de ändamål som lyfts fram i motionen. Enligt utskottet är det fråga om sociala uppgifter inom missbrukarvården som i huvudsak hör till kommunernas ansvarsområde. Utskottet föreslår mot denna bakgrund att motionen förkastas. Beslutet fattades genom omröstning (3-2). Beslutet biträddes av ordföranden Folke Sjölund, ledamoten Lars Holmberg och ersättaren Per-Erik Eriksson.

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

46.46.

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

 

 

46.46.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

Enligt framställningen upphör den nuvarande verksamheten vid Ålands husmodersskola den 1 augusti 2003. Utskottet anser att personalen vid husmodersskolan bör erbjudas fortsatt anställning. Utskottet har erfarit att personalen besitter sådan kompetens som kan komma till nytta i annan verksamhet som drivs i landskapets regi.

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

 

 

Utskottet föreslår en rättelse av framställningens motiveringstext som innehåller en felaktighet. Antalet semesterdagar skall genom anslaget utökas till 24 istället för 23. I riket utökades antal dagar som en lantbrukare har rätt till avbytarservice från 23 till 24 den första januari 2003. Tilläggsanslaget medför att antalet semesterdagar blir lika många i landskapet som i riket.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 april 2003 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Olof Erland, landskapstyrelseledamoten Gun Carlson, finanschefen Dan E Eriksson, t.f. avdelningschefen Carin Holmqvist, socialdirektören Gunnel Nordlund-White, överinspektören Elisabeth Storfors, verkställande direktören för Posten på Åland Torsten Wikstrand. Utskottet har dessutom inbegärt ett skriftligt utlåtande från överläkaren Juha Ahlroth.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt medlemmarna Dennis Jansson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Per-Erik Eriksson.

     Ledamöterna Anne-Helena Sjöblom och Dennis Jansson har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till första tilläggsbudget för landskapet Åland under år 2003 utan ändringar.

__________________

 

 

Mariehamn den 24 april 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson


 

 

 

 

 

R E S E R V A T I O N

 

 

 

Vi omfattar inte utskottsmajoritetens beslut att förkasta finansmotion nr 80/2002-2003 moment 45.70.20.

 

Inom missbrukarvården finns ett stort behov av tilläggsresurser i ungdomsbehandlingsarbetet i samband med klienters avgiftning vid Grelsby sjukhus och uppföljning inom den öppna vården.

 

Allmänheten och lagtinget har uttryckt sin starka vilja till konkreta åtgärder för att öka resurserna för att bekämpa narkotikamissbruket.

 

För att få ett effektivare och heltäckande system för att rehabilitera särskilt unga missbrukare som är i behov av motivations-stödåtgärder efter en intagning på Grelsby sjukhus avgiftningsenhet föreslår vi att finansmotion nr 80/2002-2003 antas.

 

 

Mariehamn den 25 april 2003

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Dennis Jansson